B.I.D. services
kostkaPřednášející
Ing. Libor Prouza
Loyd Group, s. r. o.
Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně.
V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes.
Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb a členem dozorčí rady Národního energetického klastru.

 
Ing. Vladimír Sochor
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

 
Mgr. Petr Řezníček
Město Chrudim

Je absolventem přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity v Praze, obor biologie –geografie. Od roku 1974 působil jako středoškolský učitel na Střední pedagogické škole a později na gymnáziu ve Vysokém Mýtě a v Pardrubicích. V roce 1990 po komunálních volbách začal pracovat v pozici místostarosty města, v jehož gesci byly oblasti školství, kultura, sociální věci a městská policie. V roce 2001 město vstoupilo do Národní sítě zdravých měst, kde Petr Řezníček v současné době zastává funkci 1.místopředsedy. Projekt   Zdravé Město a Místní agenda 21se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují základní zázemí. Je však projektem komunitním. To znamená, že se na jeho činnosti podílejí další složky městského společenství – partneři a veřejnost.Projekt Chrudim – Zdravé město je místní Agendou 21. Zdraví a udržitelný rozvoj, které sleduje, je snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro další generace. Od roku 2010 je starostou města v jehož gesci je oblast městských financí a investic. Od roku 2014 má město energetickou koncepci se záměrem efektivního využívání energetických zdrojů.

 
Ing. Mgr. Tomáš Chadim
ČEZ ESCO, a.s.

Tomáš Chadim vystudoval ekonomiku a řízení elektrotechniky a energetiky na fakultě Elektrotechniky ČVUT v Praze. Do roku 2014 pracoval na různých pozicích v konzultační společnosti SEVEn, následně jako business unit manager ve společnosti TÜV SÜD a nyní působí ve společnosti ČEZ ESCO  na pozici manažera oddělení poradenství a energetického management. Po celou profesní kariéru se aktivně zajímá o energetiku a energetickou efektivitu. Je energetickým specialistou a mimo jiné se podílel na novelizaci Zákona o hospodaření energií.

 
Mgr. Alice Nemčok
Softlink, s.r.o.

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí poslední 2 roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

 
Ing. Lucie Hartmanová
Statutární město Hradec Králové

Vystudovala obor Geologické inženýrství na Hornicko – geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v roce 2000. V tomto oboru pokračovala dalších 5 let u soukromé společnosti Ing. Jiří Petera až do mateřské dovolené. Od roku 2010 pracovala na oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Připravovala rozhodnutí o odvolání do roku 2012, kdy začala zastávat pozici investičního technika Magistrátu města Hradce Králové. Od roku 2014 do dnes působí jako vedoucí oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků Magistrátu města Hradce Králové, kde se zabývá mimo jiné správou veškerého nemovitého majetku města za spoluúčasti dvou příspěvkových organizací.  V roce 2016 se začala aktivně podílet spolu s kolegy z odboru strategického plánování a projektového řízení na zavádění energetického managementu Statutárního města Hradce Králové.     

 
Ing. Milan Vich
Pardubický kraj

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

 
Bc. Martin Hvozda
MVV Energie CZ, a.s.

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. První pracovní zkušenosti sbíral ve společnostech ACTHERM Servis a I&C Energo, kde pracoval na pozicích technika realizací zakázek v oblasti elektro a MaR. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil na začátku roku 2009, a sice na pozici technika EPC projektů. Na starosti měl jejich správu, vyhodnocování, následně i realizaci. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem divize energetických služeb a převzal vše kolem akvizičních činností, veřejných zakázek a podobně. Od října 2016 celou divizi a je tak ve společnosti MVV plně zodpovědný za celou oblast energetických služeb. Během působení v MVV se aktivně podílel na vzniku a realizaci EPC projektů ve městech či obcích Jilemnice, Velký Osek, Holice, Písek, Opava, Liberec, dále třeba pro Jihočeskou univerzitu nebo administrativní komplex SMOSK v centru Prahy. 

 
PhDr. Miloš Prokýšek PhD.
Smart Písek, org.složka

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D. je technickým ředitelem kanceláře Smart Písek a garantem oblasti informačních technologií. Zároveň působí na Ústavu aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty na Jihočeské Univerzitě. V roce 2012 obhájil disertační práci zaměřenou na oblast prostorového zobrazování a jeho vlivu na proces učení a získal titul Ph. D. na Karlově Univerzitě. Odborně se dlouhodobě zajímá o problematiku databázových systémů a softwarového inženýrství. 

 
Ing. Miroslav Šafařík
PORSENNA, o. p. s.

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

 
Ing. Kateřina Vosičková
Magistrát města Prostějova

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc. V průběhu studia získala dva certifikáty Schneider Electric CZ, s.r.o. v oblasti energetického managementu a druhé místo v soutěži energetického managementu spol. Schneider Electric CZ, s.r.o. s prací na téma Nákup komodit prostřednictvím Komoditní burzy. V roce 2016 dokončila magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obor Veřejná správa a regionální rozvoj. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy.
                                           

 
Roman Beneš
Město Kopřivnice

Roman Beneš pracuje na pozici energetik a energetický manager na Městském úřadě Kopřivnice od roku 2008. Předchozích 16 let vykonával funkci energetika v soukromých společnostech. Na městském úřadě Kopřivnice byl u zrodu a zavádění  systému energetického managementu. Vzdělání: vyučen elektromechanik zdravotních přístrojů, SPŠE (výroba, rozvod a užití elektrické energie), pomaturitní specializační sedmi semestrální studium  - průmyslová energetika - energetik specialista.
Město Kopřivnice je od roku 2005 zdravým městem dle MA 21, momentálně kategorie ,,B***" a realizuje tzv. udržitelnou energetiku na majetku města a jeho organizacích dle zásad Udržitelného rozvoje. Město realizuje systém hospodaření s energiemi od prosince 2008, nejdříve dle zásad mezinárodního projektu MODEL, od roku 2015 v souladu s ČSN EN ISO 50001.

 
Arne Springorum
HE Consulting, s.r.o.

Arne Springorum, zakladatel a generální ředitel HE Consulting, byl prvním, kdo představil metodu úspor energie QUEST ve střední Evropě. Klíčem k úspěchu této metody je inovativním způsob práce s daty a s lidským chováním. Dlouhodobě se díky tomuto přístupu daří dosahovat úspor energie okolo 10 % ročně s návratností investic pod 12 měsíců. Arne zaštiťuje celkovou kvalitu implementace metody QUEST a funguje jako kontaktní osoba pro top management. Arneho mateřským jazykem je němčina, mnoho let žil v zahraničí a ovládá tak několik cizích jazyků, včetně češtiny. 

 
Martin Zwardoň
HE Consulting, s.r.o.

Martin Zwardoň pracuje jako senior konzultant ve společnosti HE Consulting. Má patnáct let zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce získané zvláště v projektech na území Česka a Slovenska. Jeho hlavním úkolem v HEC je vést a provádět audity due diligence (potřebné pro transakce firem) a dále audity v souladu s legislativou. Kromě toho Martin pracuje na implementaci metody QUEST na úspory energie a zavádění systému energetického managementu podle ISO 50001.

 
Ing. Jaroslav Klusák PhD.
Město Litoměřice

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2011 pracuje jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílel se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty MODEL; Indikátory udržitelné energetiky na úrovni měst a obcí; MARUEL (Místní Agenda a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích); MAESTRO (Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj). 

 
Ing. Pavel Brettschneider
Město Moravská Třebová

Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, obor strojírenská technologie – obor svařování. Od roku 1985 působil jako technolog ve vývoji svařování v Královopolské strojírně v Brně, od roku 1987 jako technolog v leteckém závodě na výrobu leteckých motorů a leteckých navijáků Aerotechnik Kunovice – Moravská Třebová. Zkušenosti také získal v zahraničí - v  Číně a Hong Kongu, kde byl technickým zástupcem soukromé firmy na výrobu kol. Od roku 1998 je nepřetržitě členem Rady města Moravská Třebová a od roku 2010 je uvolněným místostarostou města Moravská Třebová. Byl u zrodu zavádění projektů EPC ve městě Moravská Třebová zejména u modernizace veřejného osvětlení. Město Moravská Třebová bylo vůbec jako první v ČR, které tento projekt zrealizovalo a pokračuje i nadále, zejména realizace energetických opatření metodou EPC ve všech budovách ve vlastnictví města a příspěvkových organizacích. 

 
Energetický management pro veřejnou správu
Program
Prednasejici
General Information
Download
Fee
Online registration
<<    09 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Generální partner:
ČEZ ESCO

Hlavní partneři:
MVV Energie
Softlink, s.r.o.
Porsenna

Partner:
HE Consulting
MPO

Mediální partneři:
Pro energy nové
MODERNI OBEC
Energie 21
TZB - info
Euractiv
Pro města a obce
Energy-hub
NSZM

Partner konference, dodavatel vína:
Vinselekt Michlovský