B.I.D. services
kostkaPřednášející
Ing. Milan Hampl
PREdistribuce, a.s.

Ve společnosti Pražská energetika, a.s., či jí předešlých společnostech, pracuje od roku 1987 a to od pozice oblastního technika, zabývající se plánováním a rozvojem sítí VN a NN. Od roku 1999 byl vedoucím Správy sítí na Provozní oblasti Sever, od roku 2002 vedoucím sekce Řízení aktiv sítě. Od roku 2006 do současnosti vykonává funkci předsedy představenstva společnosti PREdistribuce, a.s., kde je současně i ředitelem. V této společnosti má přímou zodpovědnost za aktiva sítě, plánování a rozvoj elektrických sítí, dále za řízení, provoz a obsluhu sítí a rovněž za oblast měření elektřiny na všech napěťových hladinách. Od roku 2004 byl členem představenstva dceřiné společnosti PREměření, a. s., zabývající se nákupem, cejchováním, montáží a odečtem měřidel v síti nízkého napětí v Praze. Od roku 2006 byl předsedou představenstva a od roku 2011 je členem Dozorčí rady PREměření. Od roku 2012 je členem Vědecké rady elektrotechnické fakulty ČVUT. Od roku 2006 je za společnost PREdistribuce, a.s. členem sdružení Českých regulovaných energetických společností, zabývající se koordinací činností přenosových i distribučních společností

 
Ing. Jiří Gavor CSc.
Asociace nezávislých dodavatelů energií / ENA, s.r.o.

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

 
Ing. Vladimír Vlk
ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016,  tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 
Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D.
Ernst & Young, s.r.o.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky (1999), dále absolvoval postgraduální studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (2010). V letech 1998–2000 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci Energetická regulační správa jako analytik. Od roku 2001 se věnoval založení a budování Energetického regulačního úřadu, kde jedenáct let zastával funkci místopředsedy a ředitele sekce regulace. Během svého působení na úřadě se věnoval především regulaci cen v odvětvích elektronergetiky, plynárenství a teplárenství, procesu liberalizace a tvorbě pravidel pro tato odvětví, řešení sporů a v neposlední řadě problematice obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace. Od roku 2012 působí ve společnosti Ernst & Young, kde vede tým energetických expertů. Od roku 2015 zastává funkci výkonného ředitele pro energetiku pro region středovýchodní Evropy. Nadále se specializuje na problematiku regulace, domácí i evropskou energetickou legislativu a obnovitelné zdroje energie. Věnuje se rovněž poradenství při akvizicích v energetice a mezinárodním integračním projektům. 

 

 
Ing. Pavel Řežábek
skupina ČEZ

Pavel Řežábek se v útvaru Strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a hlavních faktorů, které je ovlivňují, tj. ceny paliv a CO2, energetický mix, poptávka a dopady rozhodnutí EU. V roce 2006 nastoupil do ČEZ jako analytik. Předtím pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem dodávajících vybavení pro energetiku a oil & gas. Po VŠ působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

 
Ing. Martin Kašák
ČEPS, a.s.

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky, a to v následujících oblastech. Energetický regulační úřad – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky; liberalizace trhu, nastavení pravidel trhu s elektřinou, cenová rozhodnutí. ČEZ, a.s. – expert legislativy a trhu; zajištění regulačních pravidel zahraničních akvizic, zajištění legislativní oblasti plynárenství a teplárenství skupiny ČEZ. ČEPS Invest, a.s. – ředitel sekce Správy společnosti; zajištění ekonomické a korporátní agendy. ČEPS, a.s. – ředitel sekce Energetický obchod; zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb a rozvoje energetických trhů.

 
RnDR. Ivan Rychtr
UNIPETROL RPA, s.r.o.

V roce 1988 ukončil studium fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, hned poté nastoupil v tehdejším CHEMOPETROLu v Litvínově v podnikovém výzkumném ústavu jako Senior výzkumný pracovník (výzkum zaměřený zejména na katalyzátory používané v rafinérských procesech). V letech 1993 až 2004 pak pracoval několik let ve stejné společnosti v oddělení risk managementu (definice risk management strategií, realizace hedgingových operací na jistění ceny ropy a ropných produktů), následně se také podílel na definici strategií pro obchodování s povolenkami na emise CO2 a tyto obchody také realizoval. Od roku 2005 do roku 2016 pak v rámci nově vzniklé společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. postupně přebíral odpovědnost za výběrová řízení na nákupy energií a za vyjednávání příslušných energetických smluv. Od roku 2016 působí v UNIPETROLu RPA, s.r.o. na pozici Vedoucí sekce bilancování energií, kde ve spolupráci se svým týmem a s dalšími sekcemi společnosti zajišťuje centrální nákupy elektřiny pro celou skupinu UNIPETROL v České republice.

 
Ing. Karla Jindrová
UNIPETROL RPA, s.r.o.

Po ukončení studia na fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT nastoupila v roce 1997 do společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., kde od roku 1998 pracovala jako ekonom - analytik na Sekci investic. Od roku 2000 pracovala jako vyjednavač obchodních smluv především v oblasti investic a technologie se zaměřením na finančně a jinak významné nákupy včetně energetických. Účastnila se také klíčových zarážkových projektů. V roce 2016 začala pracovat pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. jako specialista nákupu investic. V roce 2017 přestoupila na Jednotku Energetických služeb, na Sekci bilancování energií, jako specialista obchodu a bilancování energií, kde se aktivně podílí na projektu centrálního nákupu elektřiny pro společnosti skupiny UNIPETROL v České republice. 

 
Kateřina Švarcová
UNIPETROL RPA, s.r.o.

V roce 2007 nastoupila do společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. jako specialista nákupu, zaměření na HR, PR, Tax a poradenské služby. V roce 2011 postoupila na pozici manager procurementu se zaměřením na údržbu, převážně rotační stroje. Účastnila se projektů velkých odstávek s kompletní údržbou areálu Chempark Litvínov. V roce 2015 se stala členem týmu pro Obnovu Ethylenové jednotky po mimořádné události ze dne 13.8.2015. V roce 2017 přestoupila na Jednotku Energetických služeb, na Sekci bilancování energií, jako specialista obchodu a bilancování energií, kde se aktivně podílí na projektu centrálního nákupu elektřiny pro společnosti skupiny UNIPETROL v České republice. 


 
Michal Hudec
Združenie dodávateľov energií (ZDE)

Michal Hudec (1984) působí od roku 2016 jako předseda slovenského Združenia dodávateľov energií (ZDE). Kromě toho je spoluvlastníkem malé konzultační společnosti Energy Analytics, s.r.o. Odborně se věnuje ekonomickým a právním aspektům regulace na trhu s elektřinou a plynem. V minulosti založil odborný portál energia.sk, kde vydavatelsky, výkonně a akcionářsky působil od června 2010 do března 2018, kdy podíl ve firmě prodal. V letech 2011 – 2017 byl členem dozorčí rady známé technologické společnosti GA Drilling, a.s., která sa zaměřuje na výzkum a vývoj technologie bezkontaktního ultra - hloubkového vrtání. Vykonával též funkci NCP - národního kontaktního bodu pro výzkumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EU (FP7) v tématu "energetika". Na začátku roku 2012 absolvoval "International Visitor Leadership Program" v USA v tématu "U.S. Foreign Policy and Energy Security". Úspěšně ukončil univerzitní studium, absolvoval studijní stáž v zahraničí a vystoupil na několka renomovaných slovenských i mezinárodních energetických fórech, včetně Středoevropského hospodárskeho fóra v Polské Krynici-Zdrój. Jako pozvaný expert příležitostně prednášel k tématu energetické bezpečnosti zemí V4 na Masarykově univerzitě v Brně.

 
Mgr. Bc. Filip Nečas
Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokáta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

 
Ing. David Kučera
Power Exchange Central Europe, a.s.

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

 
Obchodování s energií 2018
Program
Prednasejici
General Information
Fee
Online registration
<<    10 / 2018    >>
PÚSČPSN
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Záštita
Hospodářská komora ČR 25 let

Hlavní partner
PRE distribuce, a.s.

Partner
Frank Bold
Vinselekt Michlovský

Mediální partneři:
Echo24 Ceská inovace
Energie 21 Euractiv
Energetika Pro energy nové