5. Slovak Emission Trading
5. ročník tradičnej konferencie o obchodovaniu s emisnými povolenkami.
Sborník
PDF prezentácie + videozáznam 38EUR

čtvrtek
14.03.2019
Bratislava, hotel Devín, Riečna 4
Cena kvóty v rámci európskeho obchodného systému vzrástla trojnásobne v priebehu dvanástich mesiacov. Európske inštitúcie sa na jar tohto roku dohodli na reforme obchodu s kvótami pre 4. obdobie obchodovania  v rokoch 2021 – 2030. Jeden z cieľov reformy bol znížiť objem kvót v systéme tak, aby sa zvýšila cena.

Podľa analytikov je to prudký rast ceny reakcia na prvú z reforiem systému EU ETS Market Stability Reserve, ktorá začala platiť už od začiatku roka 2019 a odstráni z trhu emisné kvóty v rozsahu 390 miliónov ton. Rast ceny by však mal pokračovať aj v tomto roku.

Aké dopady budú mať nové obrysy reformovanej EU ETS a implementácia nových pravidiel do slovenskej legislatívy na slovenský priemysel? Ako prispôsobiť obchodovanie s kvótami novej situácii na trhu? Ako sa pripraviť čo najlepšie na ďalší možný rast ceny kvót?
 
O týchto otázkach aj ďalších témach bude pokračovanie konferencie Slovak Emission Trading. Pozývame Vás po ročnej prestávke na stretnutie v Bratislave.

PREDOŠLÉ AKCIE:
Spoločnosť B.I.D. services usporadúva konferencie k téme Emission Trading už od roku 2003. V decembri 2018 prebehlo už 28. pokračovanie konferencie Emission Trading v Prahe! Na Slovensku sme prvú konferenciu usporiadali v roku 2014.
  
   

   

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program

Hlavné témy konferencie:

 • Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR 
 • Aktuálna situácia v nastavení nových pravidiel v systéme EU ETS
 • Klimatické aspekty Energetické unie aneb co nás čeká a nemine
 • Stratégie obchodovania s emisiami
 • Možnosti finančného hedgingu v podmienkach smernice MiFID II 
 • Revízia EU ETS a jej dopady na priemysel
 • Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov 
 • Vybrané právne aspekty emisného obchodovania a dopady revízie EÚ ETS
08:15 - 09:00


Registrácia účastníkov

09:00 - 09:05
Ing. Ján Pišta
JPX, s.r.o.
poradca v energetike

Moderátor konferencie - Úvodné slovo

Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

09:05 - 09:45
Ing. Gabriela Fischerová
Ministerstvo životného prostredia SR
Hlavný vyjednávač pre zmenu klímy

Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR

Absolventka Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, od roku 1990 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR. Hlavnými témami boli medzinárodné záväzky ochrany ovzdušia, v posledných desiatich rokoch najmä zmena klímy (Rámcový dohovor OSN pre zmenu klímy a Kjótsky protokol, zavedenie EU ETS na Slovensku, príprava národných alokačných plánov, vytvorenie a koordinácia Národného registra emisných kvót.) Po odchode z MŽP v roku 2007 založila spoločnosť F.CON, s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v zmene klímy a ochrane ovzdušia pre súkromné firmy i inštitúcie. Počas českého predsedníctva EÚ spolupracovala s českým MŽP okrem iného ako zástupca predsedu Pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné záväzky v životnom prostredí. Dva roky pôsobila ako regionálny radca pre zmenu klímy v Rozvojovom programe OSN (UNDP). Od apríla roku 2013 pracovala opäť pre F.CON,s.r.o. Teraz je Hlavný štátny radca, odbor zmeny klímy. Hlavnou náplňou práce sú vyjednávania na európskej a medzinárodnej úrovni a príprava tímu zodpovedného za zmenu klímy, na slovenské predsedníctvo Európskej únie v druhej polovici roku 2016.

 • Zhrnutie posledného vývoja na medzinárodnej klimatickej scéne
 • Výhľad do budúcnosti – medzinárodný a európsky pohľad
 • Príprava Slovenska na plnenie záväzkov podľa Parížskej dohody
09:45 - 10:15
Ing. Miloš Grajcar
Ministerstvo životného prostredia SR
riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami

Aktuálna situácia v nastavení nových pravidiel v systéme EU ETS

Miloš Grajcar vyštudoval Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po štúdiách pracoval v IBM ako účtovník a v súkromnej spoločnosti ako obchodný a marketingový manažér. Od roku 2010 pracuje na Ministerstve životného prostredia, kde sa téme zmeny klímy a obchodovania venuje od marca 2011. Od roku 2015 je riaditeľom odboru. Je členom viacerých výborov (Climate Change Committee, Joint Procurement Steering Committee) a zúčastnil sa aj viacerých národných a medzinárodných konferencií zaoberajúcich sa problematikou zmeny klímy. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ predsedal expertnej skupine pre mitigáciu a bol národným expertom pri rokovaniach pracovnej skupiny Rady pre životné prostredie.

 • Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
 • Bezodplatná alokácia na 4. obchodovateľné obdobie
 • Podporné mechanizmy
10:15 - 10:35
Ing. Pavel Zámyslický Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí ČR
ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Klimatické aspekty Energetické unie aneb co nás čeká a nemine

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je vyjednavačem ČR pro mezinárodní otázky životního prostředí na evropské i mezinárodní úrovni.

 • Příprava IV. obchodovacího období v EU ETS
 • Správa finančních prostředků z aukcí emisních povolenek
 • Nové možnosti financování projektů snižování emisí v energetice a průmyslu
10:35 - 10:50 Diskusia k príspevkom
10:50 - 11:20 Prestávka na kávu
11:20 - 11:40
Bc. Patrik Petrášek
Vertis Environmental Finance

Stratégie obchodovania s emisiami

11:40 - 12:00
Mgr. Nelly Piralkova
Saga Global Finacorp
obchodník pre Slovensko a Českú republiku

Možnosti finančného hedgingu v podmienkach smernice MiFID II

Mgr. Nelly Piralkova vykonáva pozíciu obchodníka ve společnosti Saga Global Finacorp s.r.o., viazaný finančný agent investičného sprostredkovateľa Zagora Finacorp a.s. Saga Global zdedila obchodovanie s emisnými povolenkami po Saga Commodities, ktorá aj teraz pokračuje obchodovať s inými komoditami – biomasa, kovové výrobky, elektrina. Po nadobudnutí účinnosti smernice MiFID II, obchodovanie s emisiami CO2 bolo oddelené do samostatnej spoločnosti, aby boli splnené všetky požiadavky, vyplývajúce zo smernice. Takto Saga Global pokračuje ponúkať služby spojené s uskutočnením transakcií na trhu CO2 a poradenstvo pre najefektivnějšie obchodné stratégie priemyselným podnikom v snahe pomôcť pri splnení ich povinnosti v rámci EU ETS. Nelly sa zaoberá obchodovaním s emisiami CO2 už 10 rokov a od tej doby získala dôveru veľa klientov v strednej a východnej Európe. Nelly získala titul Magister na Univerzite v Sofii, jeden rok študovala tiež na Univerzite Komenského v Bratislave.

 • Zmeny v spoločnosti po nadobudnuti účinnosti smernice MiFID II
 • Aktuálna situácia na trhu CO2
 • Možnosti pre hedging 
12:00 - 12:20
Ing. Miroslav Hrobák
ICZ Slovakia a.s.
Emission Registry Manager

Novinky v registri emisných kvót

Ing. Miroslav Hrobák vyštudoval fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Po absolvovaní pracoval najskôr vo spoločnosti Johnson Controls International, následne v banke Prima banka Slovensko, tu už ako špecialista na emisné obchodovanie. V súčasnosti pracuje vo spoločnosti ICZ Slovakia a.s. ako manažér registra emisií, s širšou zodpovednosťou za emisný register Slovenskej republiky. Okrem toho je účastný aj v medzinárodných aktivitách, napríklad na konferencii Spojených Národov o klimatickej zmene či pri posudzovaní iných národných registrov pre UNFCCC.  

12:20 - 12:30 Diskusia k príspevkom
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 13:40
JUDr. Peter Mosný PhD.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Manager Power Engineering, CO2 Legislation and EU ETS Strategy

Revízia EU ETS a jej dopady na oceliarsky priemysel

Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1999. V tom istom roku nastúpil do VSŽ a.s. Košice, predchodcu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., kde v rokoch 2000 – 2016 zastával rôzne pozície. Oblasti zmeny klímy a obchodovaniu s emisiami sa venuje od roku 2004. Spoločnosť zastupuje v rôznych komisiách při Európskom združení výrobcov železa a ocele EUROFER (Climate Change Committee, Public Affairs Committee, Energy Committee). V rokoch 2011-2013 zastupoval U. S. Steel Corporation v projekte WorldSteel Organization – Energy Use in Steel industry. Od roku 2015 je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Kvalita životného prostredia za Republikovú úniu zamestnávateľov SR. V roku 2015 bol prijatý na externú formu štúdia v doktorandskokm stupni na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Medzinárodné právo verejné. V roku 2019 obhájil doktorandskú prácu a ukončil Doktorandské štúdium získaním titulu PhD.

13:40 - 14:00
Ing. Ján Fris
Zväz celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP)
Energy Development Manager

Revízia EU ETS a jej dopady na papierenský priemysel

Absolvent Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, od roku 2004 do 2006 pracoval na pozícii Production Manager Recovery Line pre Mondi SCP, bol zodpovedný za udržanie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky odparovania, regeneračných kotlov. Od januára roku 2006 do júna 2010 pracoval opäť pre Mondi SCP ako Head of Energy and Utilities, zodpovedný mimojiné za bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku plynových a protitlakových turbín a biologické čistenie odpadových vôd, ďalej za výrobu a rozvod pary, elektriny, vody a vzduchu.Od júna 2010 do apríla 2013 pracoval na pozícii Head of Energy, Recovery Line and Utilities pre Mondi SCP. Hlavnými témami boli udržanie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky (na vrchole predchádzajúcej pozície), výroba a distribúcia kuchynských chemikálií, pary, elektriny, vody a vzduchu. Od mája 2013 do teraz je na pozícii Head of Energy Business Development v Mondi SPC. Hlavnou náplňou práce je zabezpečenie úplného súladu so všetkými národnými a medzinárodnými pravidlami a predpismi v oblasti EÚ ETS, elektriny, zemného plynu, tepla, a obnoviteľnej energie,  ďalej je zodpovedný za správu energetického účtu s vysokým dopytom minimalizovať náklady.

Úloha lesov v EU ETS

 • Uhlíková neutralita biomasy
 • Uhlík – zachytávanie & použitie & uskladnenie CCU & CCS
 • CO2 daň alebo motivácia
14:00 - 14:10
JUDr. Rastislav Hanulák
advokátska kancelária CAPITOL LEGAL
advokát

Vybrané právne aspekty emisního obchodovanie a dopady revízie EÚ

14:10 - 14:30
Ing. Mário Vasil PhD.
ENVI PROTECTION, s.r.o..
konateľ

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov

Ing. Mário Vasil, PhD. vyštudoval Technickú univerzitu Košice, Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií, Katedra mineralurgie a environmentálnych technológií,  špecializácia: „Ochrana ovzdušia“, kde získal titul Ing. Doktorandské studium absolvoval na Technické univerzitě Košice, Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií, Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia, vedný odbor: „Mineralurgia a environmentálne technológie“.  Od roku 2004 doteraz je konateľom vo spoločnosti ENVI PROTECTION, s.r.o.. 

 • Základné princípy a postupy overovacích činností
 • Nové vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) o overovaní údajov a akreditácii overovateľov
 • Overovanie správy o základných údajoch NIMs pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót pre obchodovateľné obdobie rokov 2021 – 2025
14:30 Pozvánka na pohárik vína a drobné občerstvenie
Partneři konference
 • Vertis Environmental Finance
 • Saga Global
 • Energy-hub
 • Pro energy nové
 • ENERGIE PORTAL
 • EURACTIV SLOVENSKO
 • TASR
 • education.sk
 • Energie 21
 • Echo24
    Newsletter
    Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------