6. Slovak Emission Trading
PDF prezentace + videozáznamy 36EUR

úterý
10.03.2020
Hotel Devín, Bratislava
Hotel Devín, Bratislava
 
Konferencia ide podľa plánu, žiadny prednášajúci sa do tejto chvíle neospravedlnil. Tešíme sa na vás.

Konferencia reaguje na schválenú Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a s tým súvisiacimi zmenami ako sú napr. pravidlá pre čerpanie z novo ustanoveného Modernizačného fondu.
 
Aké zmeny prináša schválená novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami?
Akým spôsobom boli zmenené pravidlá pre hospodárenie s výnosmi z emisných kvót?
Aké sú pravidlá pre čerpanie z novo vytvoreného Modernizačného fondu?
Predstavuje Modernizačný fond najväčšiu podporu najmä pre výrobcov elektriny?
Aké zmeny doznala definície "dobrovoľného účastníka systému EU ETS"?
Na tieto a ďalšie otázky sa vám pokúsi odpovedať 6. ročník konferencie Slovak Emission Trading.

Konferencia bude živá a interaktívna, zameraná na otvorenú diskusiu a výraznú spätnú väzbu pre všetkých zúčastnených u štyroch diskusných stolov.
DISKUSNÉ STOLY FORMOU SPEED DATING K JEDNOTLIVÝM TÉMAM KONFERENCIE

1. STÔL - Gabriela FischerováMilan Zvara / zástupcovia MŽP SR 
2. STÔL - Peter Mosný / U. S. Steel Košice, s.r.o., Stanislav Janiš / Slovenský zväz výrobcov tepla
3. STÔL - Patrik Petrášek / Vertis Environmental Finance 
4. STÔL - Tomáš Forgáč / ACT Financial Solutions B.V. 

PREDOŠLÉ AKCIE:
Spoločnosť B.I.D. services usporadúva konferencie k téme Emission Trading už od roku 2003. V novembri 2019 prebehlo už 29. pokračovanie konferencie Emission Trading v Prahe. Na Slovensku sme prvú konferenciu usporiadali v roku 2014.
  

  

Program
08:15 - 09:00


Registrácia účastníkov

09:00 - 09:05

Moderátorka konferencie - Úvodné slovo

Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor Európske štúdiá so zameraním na energetickú bezpečnosť Európskej únie vo vzťahu k Ukrajine. Absolvovala študijné pobyty v Nemecku a Českej republike. Venuje sa tiež téme ochrany životného prostredia a je súčasťou medzinárodného tímu Conscious Ecology Global Impact Platform. V rokoch 2016 až 2020 pracovala v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., od roku 2018 ako manažérka pre strategický rozvoj, kde bola zodpovedná za prípravu skupinovej stratégie,  venovala  sa akvizíciám v oblasti nových energetických riešení, vývoju nových smart riešení pre B2B a B2C zákazníkov. Reprezentovala región strednej a východnej Európy v celoeurópskej pracovnej skupine B2B manažérov pre oblasť inovácií a energetickej efektívnosti. Od januára 2020 pôsobí v spoločnosti Ernst&Young ako Senior konzultant pre oblasť energetiky a životného prostredia.

09:05 - 09:40

Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR

Absolventka Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, od roku 1990 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR. Hlavnými témami boli medzinárodné záväzky ochrany ovzdušia, v posledných desiatich rokoch najmä zmena klímy (Rámcový dohovor OSN pre zmenu klímy a Kjótsky protokol, zavedenie EU ETS na Slovensku, príprava národných alokačných plánov, vytvorenie a koordinácia Národného registra emisných kvót.) Po odchode z MŽP v roku 2007 založila spoločnosť F.CON, s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v zmene klímy a ochrane ovzdušia pre súkromné firmy i inštitúcie. Počas českého predsedníctva EÚ spolupracovala s českým MŽP okrem iného ako zástupca predsedu Pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné záväzky v životnom prostredí. Dva roky pôsobila ako regionálny radca pre zmenu klímy v Rozvojovom programe OSN (UNDP). Od apríla roku 2013 pracovala opäť pre F.CON,s.r.o. Teraz je Hlavný štátny radca, odbor zmeny klímy. Hlavnou náplňou práce sú vyjednávania na európskej a medzinárodnej úrovni a príprava tímu zodpovedného za zmenu klímy, na slovenské predsedníctvo Európskej únie v druhej polovici roku 2016.

09:40 - 10:10

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami (revidovaná ETS smernica transponovaná), najnovší vývoj Modernizačného fondu

Absolvent právnickej fakulty Slovenskej univerzity (Master of Laws), od roku 2010 pracuje na Ministerstve životného prostredia SR ako hlavný štátny radca Ministerstva pre zmeny klímy. Hlavnými témami boli rokovanie v mene Slovenska na úrovni UNFCCC a EU. Od augusta 2014 do októbra 2019 pracoval na pozícii tretieho tajomníka pre agendu zmeny klímy pri stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli a Belgicku. Rokoval o klimatických zákonoch EÚ, predsedal prípravnému orgánu Rady EÚ - pracovnej skupine pre životné prostredie v roku 2016 (Slovenské predsedníctvo v EÚ), za najväčší úspech počas svojho predsedníctva považuje ratifikáciu Parížskej dohody v EÚ. Ďalej zastupoval Slovenskú republiku v oblasti zmeny klímy v rôznych európskych inštitúciách, stranách a zúčastnených stranách. Od novembra 2019 pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky ako úradujúci vedúci odboru pre obchodovanie s emisiami. Hlavnými témami sú: klimatická politika, právne predpisy a stratégie pre sektory zahrnuté do systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), pre odvetvia nezahrnuté do ETS, dekarbonizácie dopravy, dlhodobá dekarbonizačná stratégie Slovenskej republiky do roku 2050 a Národný energetický a klimatický plán Slovenskej republiky do roku 2030.

10:10 - 10:30

Novinky v registri emisných kvót

Ing. Miroslav Hrobák vyštudoval fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Po absolvovaní pracoval najskôr vo spoločnosti Johnson Controls International, následne v banke Prima banka Slovensko, tu už ako špecialista na emisné obchodovanie. V súčasnosti pracuje vo spoločnosti ICZ Slovakia a.s. ako manažér registra emisií, s širšou zodpovednosťou za emisný register Slovenskej republiky. Okrem toho je účastný aj v medzinárodných aktivitách, napríklad na konferencii Spojených Národov o klimatickej zmene či pri posudzovaní iných národných registrov pre UNFCCC.  

10:30 - 10:50 DISKUSIA K PRÍSPEVKOM
10:50 - 11:20 PRESTÁVKA NA KÁVU
11:20 - 11:40

EU ETS - Vývoj cien emisných povoleniek

Patrik je zodpovedný za Česky a Slovensky trh pre obchodovanie s environmentálnymi komoditami, najme EUA, za firmu Vertis. Patrik poskytuje poradenstvo v oblasti obchodných stratégii na EU ETS pre industriálnych klientov, poskytuje trhové analýzy EU ETS,  zabezpečuje styk s priemyselnými združeniami a komunikáciu s médiami. Patrik vyštudoval medzinárodný obchod na Duquesne University v Pittsburghu, USA.

11:40 - 12:00

Zdroje volatility a nestálosti trhu emisných povoleniek

Tomáš Forgáč sa narodil 8. decembra 1993 v Leviciach, Slovensko. Absolvoval inžinierske štúdiá, odbor International Management na univerzite VU Amsterdam a odbor Business Economics na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, a bakalárske štúdium v odbore EU Structural Funds Management na Aeres University v Holandsku. Skúsenosti získaval najskôr v oblasti verejnej správy v Zastúpení BSK v Bruseli a v Zastúpení Európskej komisie v Bratislave, neskôr v oblasti financií v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers, NIKE a J&T Banka. Od roku 2018 pracuje na pozícii Trader v spoločnosti ACT Financial Solutions B.V. V ACT sa venuje obchodovaniu s emisnými povolenkami a hedgingu komodít.

12:00 - 12:20

Revízia EU ETS a jej dopady na oceliarsky priemysel

Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1999. V tom istom roku nastúpil do VSŽ a.s. Košice, predchodcu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., kde v rokoch 2000 – 2016 zastával rôzne pozície. Oblasti zmeny klímy a obchodovaniu s emisiami sa venuje od roku 2004. Spoločnosť zastupuje v rôznych komisiách při Európskom združení výrobcov železa a ocele EUROFER (Climate Change Committee, Public Affairs Committee, Energy Committee). V rokoch 2011-2013 zastupoval U. S. Steel Corporation v projekte WorldSteel Organization – Energy Use in Steel industry. Od roku 2015 je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Kvalita životného prostredia za Republikovú úniu zamestnávateľov SR. V roku 2015 bol prijatý na externú formu štúdia v doktorandskokm stupni na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Medzinárodné právo verejné. V roku 2019 obhájil doktorandskú prácu a ukončil Doktorandské štúdium získaním titulu PhD.

12:20 - 12:30

Revízia EU ETS a jej dopady na teplárenstvo

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej  školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice  v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva  Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

12:30 - 12:45

Dekarbonizácia energetiky - výzvy a nástroje znižovania uhlíkovej intenzity

Ing. Petronela Chovaníková ukončila v roku 2007 dvojitým diplomom štúdiá na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň na Fakulte finančného riadenia a ekonomických vied na Université de Poitiers vo Francúzsku. V rokoch 2007-2008 absolvovala postgraduálne štúdium na Arts et Métiers ParisTech – ENSAM vo Francúzsku, kde získala titul Master of Project Management. V rámci Master štúdia bola vybraná do programu Gas Master Sponsorisé skupiny GDF SUEZ, vtedajšieho 50% akcionára JV Slovak Gas Holding a praktickú časť Master štúdia obhájila na projektoch reštrukturalizácie skupiny SPP. Po ukončení Master štúdia zostala pôsobiť v spoločnosti GDF SUEZ na Slovensku na pozícii Senior Financial Officer a v rokoch 2008 – 2013 zastrešovala pre francúzskeho akcionára finančnú agendu a projekty v oblasti corporate finance v skupine SPP. V rokoch 2012- 2013 bola zároveň členkou predstavenstva spoločnosti Pozagas a.s. V súčasnosti pôsobí ako senior manažér pre strategické projekty Energetickej divízie skupiny Veolia na Slovensku. Od roku 2016 je členkou Správnej rady Slovenského Inštitútu projektového riadenia. Od roku 2018 prednáša podnikové stratégie a  rozvoj v energetike na University Sophia Antipolis of Nice vo Francúzsku.

12:45 - 13:00 DISKUSIA K PRÍSPEVKOM
13:00 - 14:00 SPOLOČNÝ OBED
14:00 - 15:30 DISKUSNÉ STOLY

4 DISKUSNÉ STOLY FORMOU SPEED DATING K JEDNOTLIVÝM TÉMAM KONFERENCIE

1. STÔL - Gabriela Fischerová, Milan Zvara / zástupcovia MŽP SR 
2. STÔL - Peter Mosný / U. S. Steel Košice, s.r.o., Stanislav Janiš / SZVT, Petronela Chovaníková, Veolia Energy
3. STÔL - Miroslav Hrobák / ICZ Slovakia a.s.
4. STÔL - Patrik Petrášek / Vertis Environmental Finance 
5. STÔL - Tomáš Forgáč / ACT Financial Solutions B.V. 


Organizačné informácie:
Po obede bude pôvodné školské sedenie zmenené.
Všetci účastníci konferencie sedia rovnomerne u štyroch diskusných stolov.
Každý stôl má svoje prednášajúci, ktorí sa striedajú po 15 minútach postupne u všetkých diskusných stolov.
Účastníci majú možnosť pýtať sa prednášajúcich priamo na všetko, čo ich zaujíma.

Po skončení konferencie Vás srdečne pozývame na neformálne posedenie pri poháriku vína a drobné občerstvenie.

Partneři konference
 • Vertis Environmental Finance
 • ACT Financial Solutions B.V.
 • ASPEK
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Echo24
 • ENERGIE PORTAL
 • Energy-hub
 • Energie 21
 • EURACTIV SLOVENSKO
 • TASR
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email