Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a retence vody
PDF příspěvky + videoprezentace 990 KčKč

středa
06.06.2018
Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

V posledních letech dopadá sucho na českou krajinu se stále větší intenzitou. Přitom voda je jeden z nejcennějších přírodních zdrojů a její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Proto je nutné s vodními zdroji zacházet tak, aby voda co nejdéle zůstávala v krajině a nedostávala se rychle do řek, kde je pro krajinu prakticky nevyužitelná. Tento přístup však nebyl v minulém století vždy ctěn. Docházelo k narovnávání a betonování koryt vodních toků, k vysoušení rybníků a rozsáhlým melioračním zásahům. Tím krajina v mnoha místech ztratila autoregulační mechanismus v podobě mokřadů, litorálních pásem, říčních niv, meandrů a rozlivových oblastí. Velkou měrou přispělo a stále přispívá ke špatnému hospodaření s vodou v krajině také zemědělství, které z důvodu zvětšení obdělávaných ploch způsobilo rozorání mezí, remízků a zornění mnoha oblastí, které byly důležité pro ochranu proti erozi a retenci vody v krajině. Proto dnes spolu se změnou klimatu čím dál více čelíme extrémům počasí v podobě povodní a sucha.

Na nových „suchých“ paragrafech pracuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortem životního prostředí. Ještě letos má být připraven zákon, který bude definovat tři stupně ohrožení suchem a tomu odpovídající opatření, kdy v nejzazší variantě mimořádného dlouhotrvajícího sucha by dolehlo omezení i na veřejný vodovod.

Tematické okruhy konference:
-    podnebí ČR a srážky
-    význam půdy pro retenci
-    dostupnost vody a její množství
-    pozemkové úpravy, krajinotvorba
-    retenční úpravy na vodních tocích


Na setkání se těší
Radek Adámek
manažer konference

Program
09:00 - 09:05

Zahájení konference

Pavel Policar je vzděláním vodohospodář. Obor „voda“ studoval v Praze a také ve Velké Británii, kde pak patnáct let pracoval ve vedení velkých vodáren. Stal se z něj ve svém oboru špičkový manažer. Své zkušenosti a schopnosti nyní investuje do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Za jeho působení v čele představenstva se firma okresního formátu stala významným hráčem v oblasti vodárenství i v zahraničí.

09:05 - 09:35

Podnebí ČR, výskyt sucha a dopady změny klimatu

Zaměstnancem oddělení hydrologie ve VÚV TGM, v.v.i., od roku 2007. V roce 2014 ukončil doktorský studijní program Environmentální modelování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Zabývá se hodnocením hydrologické bilance pro současné a výhledové podmínky, hodnocením hydrologických extrémů a hydrologickým modelováním. Je hlavním řešitelem několika výzkumných i soukromých projektů.

09:35 - 10:20

Možnosti dotací týkající se nedostatku vody

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

10:20 - 10:50

Půda a zasakování vody v krajině

Jan Vopravil je absolventem Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze oboru Krajinné inženýrství. Od ukončení studia v červnu 2000 je zaměstnán ve VÚMOP v.v.i. jako vedoucí Oddělení pedologie a ochrany půdy. Specializuje se na problematiku půdní klasifikace, ochrany půdy před degradačními faktory, produkčními a mimoprodukčními funkcemi půdy, hydrologickými funkcemi půd, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha, bonitací půdního fondu a využívání moderních statistických a informačních postupů (GIS, DPZ). V roce 2007 obdržel Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2007 za realizovaný a publikovaný vědecký výsledek. V současné době je řešitelem mnoha výzkumných úkolů a zakázek v oblasti pedologie a ochrany půdy.

10:50 Kávová přestávka
11:20 - 12:00

Pozemkové úpravy - nástroj k retenci vody v krajině

František Pavlík je znám především jako odborník pro ochranu půdy v rámci pozemkových úprav. Jeho publikace věnující se současným problémům české krajiny - degradaci půdy, zaniklým cestám, nezadržitelnosti vody v krajině, ale i vykořeněnosti obyvatel venkova a nevyjasněným vlastnickým vztahům, je velmi dobře známá. Své znalosti z terénu je schopný František Pavlík kombinovat se zkušenostmi "od stolu" (se zpracováním grafických i negrafických dat a jejich výměnným formátem). Jeho názory z pohledu pozemkových úprav budou pro konferenci zajisté přínosem. 

12:00 - 12:40

Bilance podzemních vod

Vystudoval obor ložisková geologie na PřF UK a angličtinu a ruštinu na FF UK, získal doktorát v oboru strukturní geologie a tektonika. Absolvoval stáže na Imperial College, Royal School of Mines v Londýně, na University of California Davis a v U.S. Geological Survey v Menlo Parku. V 90. letech přednášel na přírodovědecké fakultě, v letech 1998 až 2003 řídil na ministerstvu životního prostředí odbor geologie a působil v sekci ochrany přírody a krajiny. Od roku 2004 vede Českou geologickou službu.

12:40 - 13:40 Společný oběd
13:40 - 14:00

Sucho a nedostatek vody z pohledu správce povodí

Petr Kubala je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na podzim roku 1987 nastoupil do Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Postupně dosáhl pracovní pozice vedoucího oddělení podzemních vod. V dubnu roku 1995 nastoupil do Povodí Vltavy, státní podnik, jako specialista útvaru povrchových a podzemních vod, kde následně vykonával i funkci zástupce vedoucího útvaru. V prosinci roku 2003 byl jmenován do funkce ředitele pro správu povodí. Od roku 2007 rovněž funkci 1. zástupce generálního ředitele. V průběhu výkonu funkce ředitele sekce správy povodí patřily do jeho kompetence jak činnosti související s výkonem správy povodí, tak činnosti související s výkonem správy vodních toků. V průběhu jeho působnosti u státního podniku Povodí Vltavy často publikoval v časopise Vodní hospodářství, v dalších odborných časopisech, a vystupoval rovněž intenzivně na odborných konferencích, včetně zahraničních. Po dobu dvou let vykonával funkci prezidenta CEENBO-INBO. Aktivně se podílel na tvorbě nového vodního zákona v letech 2000-2002, včetně jeho novelizací a prací na prováděcích předpisech. Od roku 2003 zaváděl zcela nový systém plánování v oblasti vod ve smyslu požadavků Rámcové směrnice v podmínkách státního podniku Povodí Vltavy. Je členem Mezinárodní komise na ochranu Labe a Vědecké a odběratelské rady CENAKVA. Je také členem Rady instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na Zbraslavi. Od roku 2010 vykonává funkci generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy. Je předsedou představenstva Svazu vodního hospodářství ČR.

14:00 - 14:20

Přírodě blízká opatření - nevyužitý potenciál krajiny

Vystudoval obor ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2009 působí na odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, kde se věnuje ochraně vodních ekosystémů, podpoře přirozené retence vody v krajině a problematice adaptace na změnu klimatu.

14:20 - 14:50

Vliv čistíren odpadních vod na řeky za sucha - příspěvek k průtoku vs. problém znečištění

Vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, promoval v červnu 1968. Pracoval v laboratořích n.p. Stavební geologie Praha, od 1989 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka, v.v.i., dnes v oddělení vodárenství a čištění odpadních vod. Zabýval se původně ekologií vodních bakterií na úrovni společenstev a degradací specifických polutantů v podzemních a tekoucích vodách a postupně se věnuje ekologii řek a antropogenním vlivům na jakost vody v tocích a obecně na akvatické ekosystémy a mokřady. Kandidátskou práci „Isotopové metody měření aktivity vodních bakterií“ obhájil v Hydrobiologické laboratoři Botanického ústavu ČSAV v roce 1982. 

Za zásadní současné přístupy k ochraně vodní složky životního prostředí považuje Rámcovou směrnici pro vodní politiku ES a odpovědně aplikovaný koncept Ekosystémových služeb. Na PřFUK přednáší předměty „Mikrobiální ekologie vody“ a „Ekologie tekoucích vod“. Je členem České limnologické společnosti, jejíž předsedou byl v období 2006-2009. V letech 2012 - 2018 byl pak předsedou Českého ramsarského výboru.
14:50 - 15:20

Lesy v období sucha

Ing. Martin Zavrtálek, narozen 1971, absolvent lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (1994). Svou profesní dráhu začal v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Jablonec nad Nisou. Po transformaci ústavu působil 10 let v privátních taxačních kancelářích. Zde se zabýval praktickým popisem porostů a zpracováním a kontrolou dat numerických částí LHP . Od roku 2006 působí na Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody ředitelství Lesů České republiky jako specialista ochrany lesa. V současnosti pověřen vedením odboru.

15:20 - 16:00

Sofistikované vody v domácnosti s okamžitým efektem

- jednatel společnosti SmartEco, s.r.o.
- v úsporách vody praxe 8 let
- spoluautor produktu eVodník viz. video v prezentaci
- otec dvou dětí

Partneři konference
  • Echo24
  • Moderní obec
  • Enviweb
  • TŘETÍ RUKA
  • TZB - info
  • Ceská inovace
  • Euractiv
  • Vinselekt Michlovský
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email