Hospodaření s energií ve firmách
PDF prezentace + videozáznamy 990 Kč

středa
06.11.2019
Nádražní 43/84, 150 00, Smíchov - druhé patro nad restaurací
Budova Pivovaru Staropramen, Praha

Hospodaření s energií ve firmách se na našich konferencích věnujeme již od roku 2008. 
Konference je určena pro komerční sféru - firmy z oblasti výroby i služeb. Hlavním tématem konference je snižování energetické náročnosti, a to jak při výrobě, tak v budovách, využívání alternativních zdrojů energie, optimalizace pořizování energie, dále aktuální legislativa a podpora státu včetně možností dotačního financování. 
Chceme touto konferencí představit a nabídnout možnosti energetických úspor s důrazem na zkušenosti z praxe. 

Nenechte si ujít ODBORNOU EXKURZI DO ODDĚLENÍ ENERGETIKY pivovaru Staropramen a také OCHUTNÁVKU PIVA STAROPRAMEN, která bude součástí konference.

REGISTRUJTE SE také na konferenci ÚSPORY VODY V PRŮMYSLU, která proběhne 7.11.2019 také v Paspově sále pivovaru Staropramen a využijte ZVÝHODNĚNÉ CENY za Registrační balíček obou konferencí ZDE.


Na setkání s Vámi se těší
Gabriela Ročková

a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

Program

Moderuje konferenci

Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně. V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes. Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem dozorčí rady Národního energetického klastru a členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.
09:05 - 09:15

Potenciál úspor energie, možnosti firem a role státu

Do Svazu průmyslu a dopravy ČR nastoupil v roce 2011 jako hlavní analytik/ekonom a expert v oblasti financí, daní či investic. Od ledna roku 2016 vede jako ředitel Sekci hospodářské politiky a do jeho gesce spadá mimo jiné i oblast energetiky. Je členem řady expertních týmů a zastupuje zaměstnavatele v řadě výborů u nás i v Evropské unii.

Potenciál úspor energie ve firmách je stále poměrně významný. Realizace projektů úspor energie často soutěží v rámci společnosti s jinými např. rozvojovými projekty a jsou logicky srovnávány z ekonomického pohledu. Nákladovost úspor energie se navíc zvyšuje, protože levnější opatření jsou už zpravidla realizována, což klade velké nároky na úlohu státu v dosahování cíle úspor energie podle směrnice o energetické účinnosti. Neznamená to však, že by společnosti úspory energie nehledaly. Úspory energie zůstávají důležitým tématem a je úlohou státu najít společně s firmami vhodný model, který bude motivovat k realizaci úspor. 

09:15 - 09:40

Energetické úspory z pohledu státu

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

 • plnění cílů v oblasti úspor energie za ČR
 • nástroje na podporu přípravy a realizace energeticky úsporných projektů
 • dotace z programu EFEKT pro přípravu energeticky úsporných projektů
09:40 - 09:55

Dotační podpora energeticky úsporných opatření z programu OP PIK.

Ing. Ondřej Tomšej absolvoval na VŠB TU Ostrava. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2009. Pracovní působení započal v oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie a následně se přemístil do odboru strukturálních fondů, kde byl hlavním koordinátorem programu Eko-energie (OPPI). Od 1. června 2015 působí jako vedoucí prioritní osy 3 OP PIK.

Prezentace se bude věnovat krátkému představení celého rozsahu Prioritní osy 3 „Efektivní energie“ a primárně pak aktuálním informacím k programu Úspory energie.

09:55 - 10:20

Nástroje na dosahování energetické efektivnosti a praktické příklady (case study) z průmyslových podniků

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Prezentace se bude věnovat legislativním a dalším nástrojům na zvýšení efektivity v rámci průmyslových podniků a případovým studiím: pochůzkový audit, studie proveditelnosti, energetický audit/posudek, aplikace energetického managementu (ISO 5001), dotační projekty.

 10:20 - 10:40 Prostor pro diskuzi

10:40 - 11:10 KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
11:10 - 11:30

Zavádění energetického managementu a systému monitoringu spotřeby energií

Ve společnosti PREměření a.s. pracuji na pozici Pracovník energetických služeb. V rámci našeho oddělení se specializuji na dálkové odečty měřidel energií a na přípravu pro zavedení energetického managementu k zákazníkovi.

 • spolupráce v rámci služby EnMS  od PREměření
 • představení společnosti
 • možnosti aplikace
 • příklad realizace
11:30 - 11:50

Metoda EPC – efektivní nástroj pro úspory energií firem

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. První pracovní zkušenosti sbíral ve společnostech ACTHERM Servis a I&C Energo, kde pracoval na pozicích technika realizací zakázek v oblasti elektro a MaR. Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil na začátku roku 2009, a sice na pozici technika EPC projektů. Na starosti měl jejich správu, vyhodnocování, následně i realizaci. V roce 2013 se stal obchodním zástupcem divize energetických služeb a převzal vše kolem akvizičních činností, veřejných zakázek a podobně. Od října 2016 celou divizi a je tak ve společnosti MVV plně zodpovědný za celou oblast energetických služeb. Během působení v MVV se aktivně podílel na vzniku a realizaci EPC projektů ve městech či obcích Šluknov, Horní Slavkov, Jilemnice, Velký Osek, Holice, Písek, dále třeba pro Jihočeskou univerzitu či Pardubický kraj nebo administrativní komplex SMOSK v centru Prahy. Od počátku roku 2018 je také místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Metoda EPC je nejčastěji využívána subjekty veřejné sféry, nejvíce města, obce případně kraje. Nicméně principy EPC, zásadní výhody této metody a zejména zkušenosti společností působící v této oblasti jsou velmi zajímavé i pro zástupce soukromé sféry, tedy podniky, firmy apod..
Jednou z nejúspěšnějších společností na trhu EPC je společnost MVV Energie CZ a.s., která představí mimo jiné konkrétní EPC projekt v soukromé sféře v liberecké spalovně odpadů.
11:50 - 12:10

Monitorování spotřeby energie pomocí dálkových odečtů. Energetický management v průmyslu

Ing. Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay , ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

 • Energetický management – motivace a cíle
 • Využité technologie
 • Možnosti komunikace
 • CEM BUSINESS – softwarové možnosti
 • Reference

12:10 - 12:30

25 let zkušeností v oblasti realizace energetických úspor v průmyslu (implementace IT řešení energetického managementu)

Již v průběhu studia VŠ elektrotechnické v Plzni, obor technická kybernetika, jsem se zabýval problematikou optimalizace energetických úspor. V posledním ročníku následovalo založení společnosti DATEX Control Systems s.r.o., jejíž hlavní náplní byla optimalizace spotřeb energií v průmyslu. Naše společnost již 25 let dodává  kompletní řešení tzv. na klíč, čili měření všech druhů energií, sběr dat z měřidel  skrze nejrůznější druhy datových komunikací , až po serverové dispečerské, bilanční a fakturační IT řešení .enegretického managementu propojené s výrobním a ekonomickým systémem zákazníka. Výsledkem dlouhodobé  specializace na tuto oblast jsou desítky úspěšných realizací v průmyslu, ale i v oblasti  výroby elektřiny a tepla, a to nejen v ČR.

 •  proces optimalizace podnikové energetiky v souvislostech 

12:30 - 13:00  Prostor pro diskuzi

13:00 - 14:00 SPOLEČNÝ OBĚD
14:00 - 14:15

Představení energetických řešení ve společnosti Fosfa a.s.

Pavel Dokulil je ředitelem energetiky ve společnosti Fosfa a.s. se sídlem a výrobnami v Břeclavi – Poštorné. Energetice se věnuje od dob studií, od provozování zařízení, správy a údržby technologií, investicemi v energetice až po obchod s energiemi. Dobrý základ mu dalo působení na JE Dukovany v systémové přípravě k dalším činnostem. 
Věnuje se také alternativním zdrojům elektrické energie zaměřené v převážné míře na kogenerační výrobny. Nebrání se využívání větrné a sluneční energie, pokud to splňuje náležitosti efektivního využívání. 
Měřítkem pro výstup jeho práce je vlastní měření energií, energetická účinnost zařízení, a hlavně nákladové řízení provozované technologie.

 • představení společnosti v oblastech podnikání včetně obchodních produktů
 • portfolio energetiky s uvedením bilance energií
 • projekt decentralizace páry, topné vody s očekávanými výstupy
14:15 - 14:30

Kombinovaný zdroj energie – Fotovoltaika/Baterie/Kogenerace – v ostrovním provozu firmy

Vzdělání vysokoškolské, obory elektronické systémy a poté elektrotechnická výroba a management řízení firem.
Ve společnosti TEDOM pracuje od roku 2007. V období od 2007 do 2011 zastával pozici vývojového inženýra, v období od 2011 do 2014 vedoucího provozu malých KJ a od roku 2014 do současnosti pracuje na pozici regionálního obchodního ředitele pro ČR a SR.

 • Proč se zabývat kombinací zdrojů v jedné výrobně
 • Krátké představení společnosti TEDOM
 • Demonstrační projekt SPGS, jeho realizace a základní ekonomika
 • Obecné zhodnocení a souhrn přínosů kogenerace v hybridním systému
14:30 - 14:45
Tomáš Pastrňák
ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.
Generální ředitel

Inovativní systém společnosti ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.

14:45 - 15:00
M.Eng. Marián Božik
Mondi Štětí a.s.
Energo Development Manager

Energetická opatření ve společnosti Mondi Štětí a.s.

15:00 - 15:15

Kam se Staropramen posunul za 150 let ve využívání energií

V Pivovaru Staropramen pracuje od roku 2012. Začínal na pozici operátor Energetiky. Díky programu pro rozvoj talentů si mohl rozšířit znalosti na energetickém institutu v Praze. Následně se zapojil do projektu implementace energetického managementu a monitoringu spotřeb energií. Od roku 2016 je na pozici Vedoucího energetiky, kterou vykonává dodnes.

 • Využívání energií v Pivovarech Staropramen a jejich vývoj
 • Zavedení energetického managementu a monitoringu spotřeb energií
 • Investice vedoucí k úsporám
15:15 - 15:30

Úspory energie v areálu textilního podniku PLEAS – Havlíčkův Brod

Miroslav Zavadil vystudoval střední školu v Chomutově se zaměřením na energetiku.Od listopadu 1991 pracuje v Pleas a.s., kde zastával funkce vedoucí kotelny a energetik závodu. Od dubna 2016 vykonává funkci vedoucí technického provozu a energetiky.

 Prezentace bude obsahovat :

Představení firmy PLEAS
Výměna kotlů
Výměna rozvodů páry
Využití odpadního tepla

15:30 - 16:00 Prostor pro závěrečnou diskuzi

 Po oficiálním ukončení konference se účastníci mohou těšit na:

 • ODBORNOU EXKURZI DO ODDĚLENÍ ENERGETIKY PIVOVARU STAROPRAMEN

 • OCHUTNÁVKU PIVA STAROPRAMEN

Pokračovat budeme neformálním společenským setkáním, na nějž jste srdečně zváni!

          

Partneři konference
 • PRE distribuce, a.s.
 • MVV Energie
 • Softlink, s.r.o.
 • Datex
 • Enviros
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • Energy-hub
 • Energie 21
 • Echo24
 • Průmyslová ekologie
 • Svaz chemického průmyslu České republiky
 • Elektro s napisem
 • TZB - info
 • Euractiv
 • Energetika
 • MPO
 • Hospodářská komora České republiky
 • AMSP
 • Efekt
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email