Městské teplárny - modernizace a optimalizace dodávek tepla do měst
PDF prezentace + videozáznamy 990Kč

čtvrtek
10.10.2019
Hotel Olympik, Praha


Konference bude reagovat na dva aktuální problémy teplárenství a komunální energetiky – budoucí emisní limity pro teplárny a možnosti řešení této situace formou modernizace a renovace zařízení. Dalším velkým tématem je problém dodávek tepla ve městech – odpojování od CZT a možnosti získávání ekonomicky výhodnějších dodávek tepla pro města

Hlavní témata: 

 • Emisní limity a dopady do komunální energetiky
 • Energy contracting / modely financování projektů v komunální energetice
 • Problematika odpojování od CZT
 • Právní aspekty organizace VŘ a výběru strategického partnera pro EC
 • Hledání ekonomicky nejvýhodnějších řešení pro dodávky tepla do měst (remunicipalizace, hledání nových dodavatelů atd.) 
 • Zkušenosti českých měst

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program
09:00 - 09:05

Moderátor konference

Ing. Michal Šváb je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze v oboru Elektroenergetika. Absolvoval rovněž postgraduální kursy se zaměřením nové směry v energetice a ekonomiku energetiky. Od roku 2004 pracuje v oblasti energetického poradenství se zaměřením na technicko-ekonomické posuzování investičních projektů v energetice, úspory energie a obnovitelné zdroje energie. V současnosti se věnuje tvorbě a přípravě strategických a koncepčních dokumentů v oblasti průmyslové energetiky, teplárenství a výrobě elektřiny. Michal Šváb hovoří anglicky a slovensky, publikoval články v řadě odborných periodik a přednášel na domácích i zahraničních konferencích, a dále veřejně publikuje expertní stanoviska k současnému stavu a vývoji energetiky. Michal Šváb je partnerem společnosti ENACO.

09:05 - 09:30

Úvodní slovo

Vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation  - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

09:30 - 10:00

Emisní limity pro teplárenství a dopady do komunální energetiky

Studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ochrana životního prostředí. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí.

10:00 - 10:20

Regulace v teplárenství

Vystudoval Pozemní stavitelství na dnešní Univerzitě obrany. Pracoval na Ministerstvu obrany v řídících funkcích v oblasti provozu a správy nemovitostí a energetiky. Byl autorem základen společných česko-slovenských jednotek v Kosovu. Několik let na MOČR i MVČR řídil rezortní energetické inspekce. Později u poradenské společnosti získal pracovní zkušenosti v oblasti dotačních projektů a projektů energetických úspor. Před nástupem na ERÚ byl v letech 2015 až 2017 předsedou představenstva a ředitelem městské společnosti, zabývající se výrobou a rozvodem tepelné energie a facility managementem. Od roku 2018 pracuje na Energetickém regulačním úřadu jako ředitel odboru regulace teplárenství. Je členem pracovní skupiny č. 8 pro teplárenství a CZT Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii.

10:20 - 10:30 DISKUZE K TÉMATŮM
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU
11:00 - 11:30

Aktuální situace v teplárenství aneb co přinese do teplárenství připravovaná a zvažovaná legislativa?

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

11:30 - 11:50

Situace v oblasti EU ETS, vývoj cen emisních povolenek

Patrik je zodpovedný za Česky a Slovensky trh pre obchodovanie s environmentálnymi komoditami, najme EUA, za firmu Vertis. Patrik poskytuje poradenstvo v oblasti obchodných stratégii na EU ETS pre industriálnych klientov, poskytuje trhové analýzy EU ETS,  zabezpečuje styk s priemyselnými združeniami a komunikáciu s médiami. Patrik vyštudoval medzinárodný obchod na Duquesne University v Pittsburghu, USA.

11:50 - 12:10

Aktuální situace v komunální energetice – příklady z praxe

Ing. Michal Šváb je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze v oboru Elektroenergetika. Absolvoval rovněž postgraduální kursy se zaměřením nové směry v energetice a ekonomiku energetiky. Od roku 2004 pracuje v oblasti energetického poradenství se zaměřením na technicko-ekonomické posuzování investičních projektů v energetice, úspory energie a obnovitelné zdroje energie. V současnosti se věnuje tvorbě a přípravě strategických a koncepčních dokumentů v oblasti průmyslové energetiky, teplárenství a výrobě elektřiny. Michal Šváb hovoří anglicky a slovensky, publikoval články v řadě odborných periodik a přednášel na domácích i zahraničních konferencích, a dále veřejně publikuje expertní stanoviska k současnému stavu a vývoji energetiky. Michal Šváb je partnerem společnosti ENACO.

12:10 - 12:20 DISKUZE K TÉMATŮM
Zkušenosti českých měst - na cestě ke kompromisu mezi požadavky regulace , ekonom. výhodnosti a trvalé udržitelnosti.
12:20 - 12:40

Konkurenceschopnost CZT a jeho potenciál při transformaci energetiky


Absolvoval ekonomické vzdělání se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management. Dříve pracoval jako manažer strojírenského podniku, dále byl zodpovědný za rozvoj projektu CNG (využívání zemního plynu v dopravě), působil také jako radní Jihočeského kraje pro regionální rozvoj, investiční činnost, dopravní obslužnost, silniční hospodářství, územní plánování, stavební a územní řízení. Byl členem statutárních i kontrolních orgánů státního podniku či společností zřizovaných krajem a několika pracovních skupin v rámci ministerstev ČR. Od ledna 2017 je předsedou představenstva v Teplárně České Budějovice a.s., která je plně v majetku Statutárního města České Budějovice.

12:40 - 13:00

Strategie a plány na modernizaci teplárny v Příbrami v kontextu výchozí situace

Ing. Jaromír Kříž je v současné době člen dozorčí rady Energo Future a.s. pověřený realizací úpravy kotlů  na změnu paliva z uhlí na dřevní štěpku ve společnosti Energo Příbram, s.r.o. Vystudoval VUT v Brně, obor strojírenské technologie. Profese - ředitel výroby parních turbin v ABB, Vedoucí odštěpného závodu G-Team,- výroba malých parních turbin a realizace strojoven, a dále Ekol, spol. s r.o.  ředitel realizace a obchodu - parní turbíny, kotle, strojovny, malé biomasové elektrárny. Posléze Generální manažer Ekol, spol. s r.o. 

13:00 - 13:10 DISKUSE K TÉMATŮM
13:10 - 14:00 OBĚD
14:00 - 14:20

Město Tábor na cestě k lepším cenám pro své obyvatele

Ondřej Semerák vystudoval Vysokou vojenskou školu v Košicích, na fakultě radiotechnického zabezpečení. V roce 2011 ukončil svou vojenskou karieru (poslední funkce - náčelník oddělení logistiky Vojenské policie - Hlavní Velitelství Vojenské policie Praha) a nastoupil ve společnosti Bytes, s.r.o v Táboře. V dalším období zastával pozice městského energetika v Táboře, v Českých Budějovicích , v roce 2015 se vrátil do městské společnosti Bytes, s.r.o. a od roku 2015 v ní zastává pozici jednatele. Společnost Bytes, s.r.o. zabezpečuje správu bytového a nebytového nemovitostního fondu města Tábora. 

14:20 - 14:40

Remunicipalizace a revitalizace SZTE v Jablonci nad Nisou, snížení cen tepla

Ing. Martin Kočí je absolventem ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Od roku 2013 se pohybuje v energetice, pracuje ve společnosti Jablonecká energetická a.s., která je dodavatelem tepelné energie v Jablonci nad Nisou. V současnosti se v pozici manažera obchodu a projektů věnuje zejména obchodním vztahům se zákazníky a přípravě projektů. 

 • Návrat dodavatele tepla do rukou města
 • Revitalizace soustavy zásobování teplem, snížení cen tepla
 • Problematika odpojování

14:40 - 15:00
Jan Kuchař
Město Františkovy Lázně
starosta

Projekt modernizace městské teplárny

15:00 - 15:20

Dotační financování modernizace teplárny ve Františkových Lázních

Ondřejka Harvalíková se již od roku 1998 zabývá dotačními mechanismy, před vstupem ČR do EU v rámci tzv. předstrukturálních fondů. Od roku 2009 působí ve vlastní firmě, a od roku 2012 jako jednatelka vlastní společnosti Novi Solutions, s. r. o. Hlavní činností společnosti  je řízení všech fází zejména investičních projektů. Od nápadu, přes nalezení vhodného profinancování až po jeho realizaci. Za dobu činnosti společnosti se tříčlennému týmu podařilo získat necelé dvě a půl miliardy dotačních peněz, ze kterých byly již úspěšně zrealizované investiční projekty jak pro municipalitu, tak pro soukromou sféru.

DISKUSE K TÉMATŮM
Partneři konference
 • Enaco
 • Vertis Environmental Finance
 • Teplárenské sdružení
 • Energie 21
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • Energetika
 • Pro města a obce
 • TZB - info
 • EnviWeb
 • Energy-hub
 • Echo24
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email