Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
aneb najdeme optimální řešení pro města a obce?
Sborník
PDF příspěvky + videozáznam 990 Kč

čtvrtek
22.11.2018
Hotel Olympik
Praha 8, hotel Olympik

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související příprava nové odpadové legislativy v ČR zásadním způsobem změní systém hospodaření s odpady v ČR. Největší výzvou ČR v oblasti odpadů je vysoká míra skládkování. Nová legislativa počítá od roku 2024 se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů.  Jak nová pravidla změní systém hospodaření s odpady. Přikloníme se více ke spalování odpadu a jeho energetického využití či bude největší důraz kladen na recyklaci se všemi svými současnými limity a otazníky?  A jaké dopady budou mít nová pravidla na hospodaření obcí či platby občanů? 


Česká města a obce aktuálně hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetického využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému.  V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu. 


Jak na odpad ve městech? Co města a obce čeká a jak se s chystanými změnami vypořádat? 


Přijďte na konferenci Nakládání s komunálním odpadem 2024 nalézt optimiální řešení po města a obce.  

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.
Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program
Dotazy on-line posílejte na www.sli.do
kód eventu: 7023

 9:00, zahájení konference - 16:00, ukončení konfererence

09:00 - 09:05
Pavel Mohrmann
Prumyslovaekologie.cz
šéfredaktor portálu Prumyslovaekologie.cz

Moderátor konference

Odpady se jako občan zabývá již téměř 45 let, intenzivně se této problematice začal věnovat v roce 2012 na pozici šéfredaktora časopisu Odpadové fórum. 
V současné době vede internetový portál Průmyslová ekologie. 

09:05 - 09:15
Ing. Jaromír Manhart
Ministerstvo životního prostředí ČR
ředitel Odboru odpadového hospodářství

Nová legislativa a její dopady na odpadové hospodářství

Jaromír Manhart vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 2000. Přes 11 let pracoval na Ministerstvu životního prostředí na odboru odpadů a odboru ekologických škod. Má zkušenosti s nakládáním s odpady, plánováním a odpadovými technologiemi. Podílel se na transpozici a implementaci předpisů Evropské unie do právního řádu ČR. V roce 2005 se stal členem pracovní skupiny pro nebezpečné odpady Basilejské úmluvy, od roku 2007 spolupracuje s Evropskou komisí jako národní expert pro přístupové země k EU, a od roku 2009 přispívá zkušenostmi do PCB Elimination Networku Stockholmské úmluvy. V roce 2013 a 2014 pracoval jako projektový manažer odpadového hospodářství v SGS Czech Republic, s.r.o. v Praze. Od dubna 2014 je opět v pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a má na starosti přípravu nové legislativy a strategie odpadového hospodářství v ČR.

09:15 - 09:25
RNDr. Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství
výkonný ředitel

Česká kreativita a zavádění oběhového hospodářství

Do české legislativy budou převáděny unijní předpisy, ve kterých  jsou stanoveny termínované a kvantifikované cíle. To je dobře, jen je zde stále riziko, že česká kreativita (otevřeně řečeno snaha významných podnikatelských subjektů si skládkovací "hody" v České republice o trochu prodloužit) může znamenat, že bude snaha prosazovat v Parlamentu různé úlevy, posuny v čase, a dojde k rozmělnění plánovaných ucelených změn do změti dílčích úprav, které však budou mít s principy a hlavně s pozitivními efekty oběhového hospodářství pramálo společného.

09:25 - 09:35
Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
výkonný ředitel

Desatero moderního odpadového hospodářství

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. 

 

 Desatero moderního odpadového hospodářství aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst

09:35 - 09:45
Libor Lesák
Město Kralupy nad Vltavou
místostarosta

Nakládání s komunálním a ostatním odpadem v Kralupech nad Vltavou

Libor Lesák se narodil 30. července 1965 v Praze. Vystudoval Střední lesnickou školu v Písku. Od roku 1989 byl Vedoucím lesní správy u Středočeských státních lesů, kde vedl výrobní proces a ekonomiku správy. V roce 1993 založil soukromou společnost, která se zabývala odbornými lesnickými pracemi, obnovou a ochranou lesa například pro Lesy ČR, ČEZ, ČEPS, České dráhy.   Místostarostou města Kralupy nad Vltavou je již 8 let, je zodpovědný za rozpočet, investice, dopravu a životní prostředí.

 • třídění odpadu v obci do 20 tisíc obyvatel
 • likvidace komunálního odpadu vlastním svozem
 • likvidace tříděného odpadu
 • problémy v přípravě dalšího rozvoje likvidace odpadu z pohledu samosprávy
09:45 - 09:55
Milan Kazda
Sdružení místních samospráv ČR
starosta

Obce a odpady

Narodil se v Městci Králové. Po základní škole v Kněžicích a v Městci Králové se vyučil a poté absolvoval dvouletou nástavbu s maturitou v oboru diagnostika motorových vozidel. Nastoupil do Zemědělského družstva v Kněžicích, kde strávil 13 let. Následně absolvoval rekvalifikační kurz na truhláře a v rodinné truhlárně pracoval 5 let jako OSVČ. Vedle tohoto byl zvolen místostarostou v obci Kněžice, kde následně od roku 1998 zastává pozici starosty.

 • projekt ESO (= energeticky soběstačná obec) Kněžice se datuje od roku 2000
 • projekt vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV, funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicko rozložitelné odpady
 • přináší i další funkce - zadržování vody v krajině díky tekutému digestátu, který funguje jako hnojivo pro zemědělce
 • naplňování této vize a rozšířování možností energetického využití odpadů
 • je čas začít pohlížet na odpady jako na potencionální zdroje energie
09:55 - 10:30
Milan Kazda
Sdružení místních samospráv ČR
starosta

PANELOVÁ DISKUZE: Jak vidí aktuální nastavení odpadové legislativy skupiny zainteresované do odpadového hospodářství?

Narodil se v Městci Králové. Po základní škole v Kněžicích a v Městci Králové se vyučil a poté absolvoval dvouletou nástavbu s maturitou v oboru diagnostika motorových vozidel. Nastoupil do Zemědělského družstva v Kněžicích, kde strávil 13 let. Následně absolvoval rekvalifikační kurz na truhláře a v rodinné truhlárně pracoval 5 let jako OSVČ. Vedle tohoto byl zvolen místostarostou v obci Kněžice, kde následně od roku 1998 zastává pozici starosty.

PŘESTÁVKA 10:30 - 11:00
11:00 - 11:20
Zdeněk Bočan
AVE CZ
ředitel oddělení využívání odpadů AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Blíží se soumrak skládek?

11:20 - 11:40
Ing. Jaroslav Vodáček
Ernst & Young, s.r.o.
Senior konzultant pro sektor odpadového hospodářství společnosti EY

Strategie při zajištění změny nakládání s odpady (SKO) po roce 2024

Jaroslav je senior konzultantem v EY zodpovědným za realizaci projektů v oblasti odpadového hospodářství. Jaroslav absolvoval magisterské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Fakultě technologie ochrany prostředí. V oblasti odpadového hospodářství má 7 let praxe. Aktuálně se věnuje podpoře technologické změny v souvislosti s omezováním skládkování v ČR k roku 2024 a to primárně v oblasti financování a organizačního zajištění změny.

Změny vyvolané zákazem skládkování SKO od roku 2024 působí na všechny účastníky trhu. Jedná se o evoluční krok, který posouvá ČR k evropskému způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. Jednou cest, jak změnu zvládnout, je využít model spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o přístup, který byl využit již v 90. letech v ČR při stavbě skládek. Co je z pohledu obcí a měst důležité při uzavírání dlouhodobých partnerství v odpadovém hospodářství?

11:40 - 12:00
Ing. Michal Struk Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univezity
odborný asistent

Empirická analýza: Co pomáhá obcím zvyšovat třídění odpadu?

Výsledky statistické analýzy na vzorku několika stovek obcí:

 • faktory motivující k třídění odpadu v obcích z pohledu jejich obyvatel (dostupnost popelnic na odpadky, povědomí o možnostech třídění odpadků)
 • motivační systémy třídění odpadu uvedené na konkrétních příkladech z praxí měst a obcí 
 • výsledky výzkumu: časté problémy, s nimiž se obce v oblasti odpadů potýkají, a návrhy na jejich řešení
12:00 - 12:20
Ing. Michal Stieber
Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
obchodní ředitel

Udržitelná řešení pro komunální odpad - poučme se z chyb okolních zemí!

Michal Stieber zná odpadové hospodářství z několika úhlů pohledu, jak v praktické rovině podnikání v nakládání s odpady, tak i poradenské činnosti, např. jako vedoucí realizačního týmu pro zpracování Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016–2026. Také se jako vedoucí podílel na projektu "Podklady pro oblast podpory odpadového hospodářství z PO 3 OPŽP" pro Ministerstvo životního prostředí. Ve své současné každodenní praxi se zabývá nakládáním s průmyslovými odpady, recyklací druhotných surovin a přípravou projektů pro využití komunálních odpadů, které navazují na záměry skupiny Veolia v oblasti energetického využití paliv z odpadů v lokalitách Přerov a Karviná. Dlouhodobě se vyjadřuje k problematice nakládání s komunálními odpady v ČR a jejímu právnímu rámci. Nyní zastává post obchodního ředitele ve společnosti Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. V minulosti pracoval pro několik privátních firem z oblasti zpracování odpadů a energetiky, mezinárodní finanční instituce a veřejnou správu. 

1. Pro nastavení udržitelného systému nakládání s komunálními odpady po roce 2024 je nutné respektovat specifika jednotlivých regionů. Neexistuje žádné univerzální řešení jakou „pouze velká ZEVO“ nebo „pouze MBÚ a spoluspalování TAP“. V Německu i Rakousku existují oba tyto koncepty vedle seb

2. Náš domácí trh není izolován a je dnes a denně ovlivňován děním v zahraničí (např. zákaz dovozu odpadů do Číny, přetlak nabídky plastových odpadů v Německu). To s sebou přináší do budoucna řadu výzev, ale i hrozeb.

3. Pokud chceme v ČR do budoucna zamezit extenzivnímu skládkování, je nezbytné podpořit výstavbu nových koncových zařízení pro energetické využití. A to ať již ZEVO nebo zdroje pro spoluspalování TAP. I energetické využití je součástí cirkulární ekonomiky!
4. Prvotním krokem musí být razantní zvýšení poplatků za skládkování a udržení zákazu k roku 2024. Naopak přílišná koncentrace na dosahování recyklačních ukazatelů pro komunální odpad a obalové odpady nebo zaměňování tříděného sběru (včetně EPR) za recyklaci může vést k pokračování ve „skrytém“ skládkování využitelných odpadů i po roce 2024.
12:20 - 12:30
Ing. Tomáš Aulický
JRK Česká republika s.r.o.
Regionální manažer

Pro méně odpadu

Tomáš Aulický působí ve společnosti JRK Česká republika od roku 2017. Již tehdy si uvědomoval, že aby ho práce bavila, musí mít hlubší smysl. Dnes z pozice regionálního manažera šíří myšlenku "Pro méně odpadu" v obcích a městech Středočeského a Plzeňského kraje.

 

 • Představení systému ECONIT, chytrého systému pro efektivní nakládání s odpadem v obcích.
12:30 - 13:00
Ing. Tomáš Aulický
JRK Česká republika s.r.o.
Regionální manažer

Prostor pro diskuzi a dotazy z aplikace Sli.do

Tomáš Aulický působí ve společnosti JRK Česká republika od roku 2017. Již tehdy si uvědomoval, že aby ho práce bavila, musí mít hlubší smysl. Dnes z pozice regionálního manažera šíří myšlenku "Pro méně odpadu" v obcích a městech Středočeského a Plzeňského kraje.

 

SPOLEČNÝ OBĚD 13:00 - 14:00
14:00 - 14:15
Strahinja Mladenović
ENVIROS, s.r.o.

Zahraniční případová studie: GCAP Tbilisi

 • Green City Action Plan pro město Tbilisi, Gruzie – fokus na oblast: Odpady

Metodika akčního plánu
Analýza environmentálních indikátorů
Návrh opatření
Opatření pro komunální odpad

 • Odpadové hospodářství v Srbsku

Základní údaje, současná situace, legislativa
Přehled o skládkách 
Bělehradská skládka Vinča
Hlavní potenciály

14:15 - 14:30
Bc. Ing. Jan Machančík
statutární město Jihlava

Změny v systému nakládání s komunálními odpady a jejich dopad na množství vznikajícího odpadu

Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, obor agroekologie. Po studiu se specializoval v oblasti environmentálního vzdělávání. Od roku 2012 pracuje jako odborný zaměstnanec pro oblast odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V roce 2017 byl jmenován odpadovým hospodářem statutárního města Jihlavy. 

plošná změna svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů
 • realizované pilotní projekty svozu bioodpadu
  • plošná změna svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů
 • vliv změny svozu směsného komunálního odpadu na separaci odpadů a množství produkovaného směsného komunálního odpadu
 • vize odpadového hospodářství bez odpadů
14:30 - 14:45
Ing. Josef Kucin
obec Jiřetín pod Bukovou
starosta

Odpadové hospodářství obce Jiřetín pod Bukovou

Absolvent VŠLD Zvolen fakulta dřevařská, 1984 až 1992 konstruktér dřevařských strojů, od roku 1992 doposud starosta obce Jiřetín pod Bukovou. Od roku 2011 předseda místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska.

Jizerskohorský Jiřetín pod Bukovou před čtyřmi lety vyprodukoval za rok oficiálně 150 až 160 tun odpadu, za jehož likvidaci musel platit. Teď je to kolem 70 tun. Svozovou firmu tehdy zrušili a odpad od té doby vozí sami. „Bez této změny  bychom museli poplatek zvýšit už k tisícikoruně a dál na odpady doplácet, teď spíše vyděláváme,“ pochvaluje si starosta Josef Kucin. Na popelnice v Jiřetíně nenarazíte. Veškerý směsný odpad lidé dávají do černých pytlů, které obec pravidelně odváží. Pokud navrch obyvatelé přihodí pytel naplněný vytříděným plastem či papírem, za každý dostanou odměnu, která se jim odečítá od roční platby za odpad ve výši 650 korun. Za rok tak mohou ušetřit až šedesát procent celkové částky. V debatách o budoucnosti odpadů v Česku jde o jeden z mnoha příkladů, o nichž odpadová lobby nerada slyší. Zkušenost Jiřetína totiž odhaluje zásadní problém tohoto byznysu v Česku: města za svoz odpadu často platí mnohem víc, než by měla. 

14:45 - 15:00
Mgr. Ondřej Mirovský M.EM.
Městská část Prahy 7
radní

Praha 7 bez odpadu

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Dále vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Specializoval se na problematiku vlivu fondů Evropské unie na životní prostředí. Zastával také pozici národního kontaktu pro rámcové programy pro vědu a výzkum EU v oblasti kosmonautiky v Technologickém centru Akademie věd ČR. Od roku 2006 je zastupitelem Prahy 7, zakládal iniciativy Zachraňme Letnou a Sedmička bez heren. V současném volebním období je radním pro dopravu a životní prostředí městské části Praha 7 a členem dopravního výboru hl. města Prahy.  

 • zavádění principů cirkulární ekonomiky na jedné z neprogresivnějších městských částí Prahy
 • důležité aspekty při realizaci netradičních pilotních projektů
15:00 - 15:15
Ing. Vnislav Konvalinka
obec Hlásná Třebaň
starosta

Chytré snižování směsného komunálního odpadu

Vystudoval jsem ČVUT FEL. Pracoval jsem v elektrotechnickém podniku na odboru řízení jakosti. V zastupitelstvu obce jsem od roku 1992, měl jsem na starosti stavební výbor. Od roku 1998 jsem byl místostarostou a v roce 2002 jsem byl poprvé zvolen starostou obce. Tuto funkci jsem zastával až do letošních komunálních voleb, od roku 2013 jako uvolněný. Nyní jsem místostarostou obce a snažím se předat své zkušenosti nově nastupující generaci.

"V Hlásné Třebani jsme se systémem adresného třídění ECONIT začali v polovině dubna tohoto roku. Díky důkladné osvětě a nastavení systému jsme již po prvním měsíci zaregistrovali zvýšení míry třídění, například u plastů, až o 70%. Adresné třídění nám i pomohlo vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Chtěl bych tímto poděkovat občanům Hlásné Třebaně, že se do systému zapojují a pomáhají tak nejen obci, ale i životnímu prostředí."

 • Představení systému ECONIT, chytrého systému pro efektivní nakládání s odpadem v obcích.
 • Představení výsledků implementace v praxi obce Hlásná Třebaň:
 • V Hlásné Třebani jsme se systémem adresného třídění ECONIT začali v polovině dubna tohoto roku.
 • Díky důkladné osvětě a nastavení systému jsme již po prvním měsíci zaregistrovali zvýšení míry třídění, například u plastů, až o 70%.
 • Adresné třídění nám i pomohlo vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. 
15:15 - 15:30
Bc. Jan Kokeš
město Kolín
odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Chytré odpadové hospodářství města Kolín, které řeší efektivní a ekonomické nakládání s odpady.

15:30 - 16:00
Bc. Jan Kokeš
město Kolín
odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Prostor pro diskuzi a dotazy z aplikace Sli.do

Partneři konference
 • AVE CZ
 • JRK
 • Veolia
 • Vinselekt Michlovský
 • Echo24
 • MODERNI OBEC
 • TZB - info
 • Euractiv
 • Pro energy nové
 • Odpady
   Newsletter
   Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
   ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------