Nákup energie v organizacích veřejné správy Praha
3. pokračování semináře o tom, jak výhodně a v souladu s pravidly nakupovat elektřinu a plyn organizacemi veřejné správy.
čtvrtek
11.04.2019
Praha, hotel Jurys Inn
 

Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií. To vše může přinést nemalou finanční úsporu. 

Seminář nabídne komplexní pohled na nákup energií ve veřejné správě, který kombinuje praktické zkušenosti zástupců veřejné správy s informacemi od odborníků. 


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve


Marcela Musílková 

Seminář Nákup energie v organizacích veřejné správy 2017

 

 

Program
Ing. Jiří Gavor CSc.
Asociace nezávislých dodavatelů energií / ENA, s.r.o.
Ředitel / Jednatel

Moderuje

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

09:00 - 09:20
Ing. Karel Plzák MBA
Amper Market a.s.
manažer pro veřejný sektor a klíčové zákazníky

Faktory ovlivňující cenu energie ve veřejné zakázce. Jak nakupovat v době, kdy cena energií roste či neklesá

Karel Plzák má dlouholeté zkušenosti s obchodováním s elektřinou. Působí ve společnosti Amper Market od jejího samotného založení v roce 2011, kde začínal jako obchodník a následně se zaměřil na veřejný sektor. Za dobu svého působení v Amper Market se aktivně a s velkou mírou úspěšnosti zúčastnil téměř tisíce veřejných zakázek na dodávku komodit od těch nejmenších po tu absolutně v České republice největší. Je absolventem magisterského studia na Vysoké škole ekonomické a manažerské fakulty ESMA Barcelona, odkud si odnesl titul MBA. Rád sportuje a ve volném čase se věnuje technice a automobilovému sportu.

09:20 - 09:35
Mgr. Stanislav Loutchan
Energetický regulační úřad
odborný rada

Ochrana zákazníka na energetickém trhu

Mgr. Stanislav Loutchan vystudoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1981 a následně s přestávkou jednoroční povinné základní vojenské služby pracoval do roku 1987 jako podnikový právník, následně od roku 1987 zastával funkci ekonomického zástupce ředitele závodu potravinářské společnosti VČPC Pardubice, závodu Jičín, a následně po roce 1989 se stal ředitelem nově ustaveného státního podniku Jičín. Od roku 1992 do roku 2008 působil v soukromé sféře jako jediný jednatel potravinářské společnosti JVS, od roku 2009 do roku 2010 pracoval jako vedoucí personálního oddělení ve společnosti Crystal Bohemia,a.s., Poděbrady, v letech 2011 až 2012 pracoval v Kanceláři finančního arbitra, v Praze, v oddělení spotřebitelských úvěrů. Od roku 2013 je zaměstnancem Energetického regulačního úřadu, kde je zařazen jako odborný rada v odboru právní ochrany spotřebitele na dislokovaném pracovišti ERÚ v Praze.

Základní práva zákazníka - organizace veřejné správy na energetickém trhu • Smluvní vztahy mezi odběrateli a dodavatelem a distribucí • Ochrana zákazníka (domácností) před nekalými praktikami obchodníků • Role měst coby organizátora aukcí pro domácnosti …?

09:35 - 09:50
Ing. Milan Vich
Pardubický kraj
energetický manažer

Smluvní vztahy při nákupu energie- pohled z praxe

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Co všechno můžete chtít po dodavateli energie? Automatizovaný sběr dat

09:50 - 10:05
Ing. Miroslav Šafařík
PORSENNA, o. p. s.
ředitel

Příprava zakázky - práce s daty pro nákup energie

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

 • Nákup energie a energetický management
 • Průběžně aktualizovaná databáze
 • Pravidelná optimalizace odběrných míst
 • Vyúčtování a práce s fakturami 
Diskuze
Přestávka na kávu
Různé nákupní metody v praxi
11:00 - 11:20
Ing. David Kučera
Power Exchange Central Europe, a.s.
Generální sekretář/CEO

Jak správně nakupovat energie? Zkušenosti PXE s aukcemi pro města a obce - často se vyskytující problémy

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

11:20 - 11:35
Mgr. Václava Kotrbová MSc.
Kraj Vysočina
Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina

Pořízování energie prostřednictvím otevřené veřejné zakázky -zkušenosti kraje Vysočina

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1999) a Brno International Business School – Law ang management studies (2008). V letech 1999 – 2001 pracovala na Ministerstvu vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky. Od roku 2001 pracuje na Kraji Vysočina, v letech 2002 – 2004 absolvovala Commission Regional Training Programme on Public Procurement.  V současné době pracuje jako analytik a metodik společných nákupů Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací. 

 • Nákup energie formou otevřené veřejné zakázky – proč se kraj rozhodl pro tento způsob, jaké výhody přináší – porovnání výhodnosti jiných způsobů nákupu    
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho dodržování při nákupu energie  - pravidla, která je potřeba dodržovat, aby  zakázka proběhla v souladu s legislativou
 • Upozornění na případné problémy, které se vyskytly v praxi a jejich řešení  at už se to týká pravidel veřejného zadávání nebo jednání s dodavateli atd….

11:35 - 11:50
Ing. Ondřej Semerák
Bytes, s.r.o.
jednatel

Zkušenosti s nákupem energie pro město Tábor formou postupného nákupu

Ondřej Semerák vystudoval Vysokou vojenskou školu v Košicích, na fakultě radiotechnického zabezpečení. V roce 2011 ukončil svou vojenskou karieru (poslední funkce - náčelník oddělení logistiky Vojenské policie - Hlavní Velitelství Vojenské policie Praha) a nastoupil ve společnosti Bytes, s.r.o v Táboře. V dalším období zastával pozice městského energetika v Táboře, v Českých Budějovicích , v roce 2015 se vrátil do městské společnosti Bytes, s.r.o. a od roku 2015 v ní zastává pozici jednatele. Společnost Bytes, s.r.o. zabezpečuje správu bytového a nebytového nemovitostního fondu města Tábora. 

11:50 - 12:00
Ing. Jaromír Hrubý
Správa železniční dopravní cesty
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

Porovnání různých nákupních metod - nákup prostřednictvím komoditních burz a otevřenou veřejnou zakázkou

Narodil se v roce 1958. Po maturitě na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Olomouci studoval v letech 1978-1983 Vysoké učení technické v Brně, obor technická kybernetika. Po ukončení studia nastoupil k ČD Elektroúseku Olomouc, kde pracoval na různých technicko-ekonomických pozicích. Od roku 1995 se s krátkou přestávkou věnoval problematice elektroenergetiky na železnici. Od roku 2004 do května 2013 působil na pozici provozně technického náměstka na Správě železniční energetiky, od června 2013 do září 2017 na pozici ředitele této organizační jednotky SŽDC. Od 1. 10. 2017 byl jmenován na pozici ředitele odboru elektrotechniky a energetiky. Má jednu dceru, ve volném čase se věnuje rekreačnímu sportu a turistice. 

Závěrečná diskuze
13.00-14.00 hod. Oběd (v závislosti na délce diskuze )
Partneři konference
 • PXE
 • Amper Market as
 • Pro města a obce
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • Echo24
 • Energie 21
 • TZB - info
 • Euractiv
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------