Slovak Emission Trading
úterý
25.05.2021
on-line
 
Vzhľadom k vládnym opatreniam súvisiacim s epidémiou koronavíru vám tento rok prinášame pokračovanie konferencie o obchodovaní s emisnými kvótami a novinkách v systéme EU ETS vo skrátené on-line forme.

Hlavné témy webináre:
  • Novinky v klimaticko-energetickej politike
  • Novinky v emisnom obchodovaní
  • Modernizačný a Inovačný fond – aké ponúkajú možnosti 
  • Aktuálna situácia na trhu s emisnými kvótami
  • Stratégia, zámery a ciele dekarbonizácie
  • Situácia v odvetviach dotknutých EU ETS 

Program
09:30 - 09:35

Úvodne slovo moderátorky

Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor Európske štúdiá so zameraním na energetickú bezpečnosť Európskej únie vo vzťahu k Ukrajine. Absolvovala študijné pobyty v Nemecku a Českej republike. Venuje sa tiež téme ochrany životného prostredia a je súčasťou medzinárodného tímu Conscious Ecology Global Impact Platform. V rokoch 2016 až 2020 pracovala v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., od roku 2018 ako manažérka pre strategický rozvoj, kde bola zodpovedná za prípravu skupinovej stratégie,  venovala  sa akvizíciám v oblasti nových energetických riešení, vývoju nových smart riešení pre B2B a B2C zákazníkov. Reprezentovala región strednej a východnej Európy v celoeurópskej pracovnej skupine B2B manažérov pre oblasť inovácií a energetickej efektívnosti. Od januára 2020 pôsobí v spoločnosti Ernst&Young ako Senior konzultant pre oblasť energetiky a životného prostredia.

09:35 - 09:50

Aktuálna situácia v klimaticko-energetickej politike

Absolventka Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, od roku 1990 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR. Hlavnými témami boli medzinárodné záväzky ochrany ovzdušia, v posledných desiatich rokoch najmä zmena klímy (Rámcový dohovor OSN pre zmenu klímy a Kjótsky protokol, zavedenie EU ETS na Slovensku, príprava národných alokačných plánov, vytvorenie a koordinácia Národného registra emisných kvót.) Po odchode z MŽP v roku 2007 založila spoločnosť F.CON, s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v zmene klímy a ochrane ovzdušia pre súkromné firmy i inštitúcie. Počas českého predsedníctva EÚ spolupracovala s českým MŽP okrem iného ako zástupca predsedu Pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné záväzky v životnom prostredí. Dva roky pôsobila ako regionálny radca pre zmenu klímy v Rozvojovom programe OSN (UNDP). Od apríla roku 2013 pracovala opäť pre F.CON,s.r.o. Teraz je Hlavný štátny radca, odbor zmeny klímy. Hlavnou náplňou práce sú vyjednávania na európskej a medzinárodnej úrovni a príprava tímu zodpovedného za zmenu klímy, na slovenské predsedníctvo Európskej únie v druhej polovici roku 2016.

09:50 - 10:10

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a aktuálny vývoj v pravidlách pre čerpanie z Modernizačného a Inovačného fondu

Absolvent právnickej fakulty Slovenskej univerzity (Master of Laws), od roku 2010 pracuje na Ministerstve životného prostredia SR ako hlavný štátny radca Ministerstva pre zmeny klímy. Hlavnými témami boli rokovanie v mene Slovenska na úrovni UNFCCC a EU. Od augusta 2014 do októbra 2019 pracoval na pozícii tretieho tajomníka pre agendu zmeny klímy pri stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli a Belgicku. Rokoval o klimatických zákonoch EÚ, predsedal prípravnému orgánu Rady EÚ - pracovnej skupine pre životné prostredie v roku 2016 (Slovenské predsedníctvo v EÚ), za najväčší úspech počas svojho predsedníctva považuje ratifikáciu Parížskej dohody v EÚ. Ďalej zastupoval Slovenskú republiku v oblasti zmeny klímy v rôznych európskych inštitúciách, stranách a zúčastnených stranách. Od novembra 2019 pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky ako úradujúci vedúci odboru pre obchodovanie s emisiami. Hlavnými témami sú: klimatická politika, právne predpisy a stratégie pre sektory zahrnuté do systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), pre odvetvia nezahrnuté do ETS, dekarbonizácie dopravy, dlhodobá dekarbonizačná stratégie Slovenskej republiky do roku 2050 a Národný energetický a klimatický plán Slovenskej republiky do roku 2030.

10:10 - 10:30

Vývoj cien emisných povoleniek

Patrik je zodpovedný za Česky a Slovensky trh pre obchodovanie s environmentálnymi komoditami, najme EUA, za firmu Vertis. Patrik poskytuje poradenstvo v oblasti obchodných stratégii na EU ETS pre industriálnych klientov, poskytuje trhové analýzy EU ETS,  zabezpečuje styk s priemyselnými združeniami a komunikáciu s médiami. Patrik vyštudoval medzinárodný obchod na Duquesne University v Pittsburghu, USA.

10:30 - 10:50

Projekt CO2IN a obchodovanie s emisnými kvótami

Vystudoval ekonomii, filosofii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. První zkušenosti s energetikou získal v GE Money Bank na pozici manažera pro sektor obnovitelných zdrojů. Podílel se na několika projektech fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic. V roce 2011 založil a řídil společnost Amper Market. 

10:50 - 11:05 Prestávka na kávu
11:05 - 11:20
Vojtech Červenka
MH Teplárenský holding
obchodný riaditeľ

Dekarbonizácia energetiky - výzvy a nástroje znižovania uhlíkovej intenzity

11:20 - 11:40
Ing. Pavol Bero
Veolia Energia Slovensko, a.s.
riaditeľ pre energetiku

Dekarbonizácia energetiky - výzvy a nástroje znižovania uhlíkovej intenzity

11:40 - 12:00

Reakcia na situáciu v odvetviach dotknutých EU ETS

Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1999. V tom istom roku nastúpil do VSŽ a.s. Košice, predchodcu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., kde v rokoch 2000 – 2016 zastával rôzne pozície. Oblasti zmeny klímy a obchodovaniu s emisiami sa venuje od roku 2004. Spoločnosť zastupuje v rôznych komisiách při Európskom združení výrobcov železa a ocele EUROFER (Climate Change Committee, Public Affairs Committee, Energy Committee). V rokoch 2011-2013 zastupoval U. S. Steel Corporation v projekte WorldSteel Organization – Energy Use in Steel industry. Od roku 2015 je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Kvalita životného prostredia za Republikovú úniu zamestnávateľov SR. V roku 2015 bol prijatý na externú formu štúdia v doktorandskokm stupni na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Medzinárodné právo verejné. V roku 2019 obhájil doktorandskú prácu a ukončil Doktorandské štúdium získaním titulu PhD.

12:00 - 12:30


Diskusia, priestor pre otázky

Partneři konference
  • CO2IN
  • Vertis Environmental Finance
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email