Úspory vody v průmyslu
PDF prezentace + videozáznamy 990Kč

čtvrtek
07.11.2019
Nádražní 43/84, 150 00, Smíchov - druhé patro nad restaurací
Budova Pivovaru Staropramen, Praha

Průmysl je největším spotřebitelem vody v ČR. Mnohá místa v ČR se potýkají v letním období s nedostatkem vody a následná úsporná a mnohdy omezující  opatření se potom týkají samozřejmě i průmyslu.  Současně mají suchá období negativní vliv i na kvalitu jímané vody. Úsporná opatření investičního i neinvestičního charakteru, nové technologie pro úpravu a recyklaci vody, zachytávání a využívání srážkové vody mohou pomoci tuto situaci řešit a přinést firmám i nemalou ekonomickou výhodu. 

Nenechte si ujít ODBORNOU EXKURZI DO ODDĚLENÍ ENERGETIKY pivovaru Staropramen a také OCHUTNÁVKU PIVA STAROPRAMEN, která bude součástí konference!

Na setkání s Vámi se těší
Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

Mgr. Gabriela Ročková
Conference project manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program

Moderuje konferenci

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes tři roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

09:05 - 09:25

Úspory vody a elektrické energie rekonstrukcí a optimalizací provozu reverzní osmózy v pivovaru Ostravar

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Chemické inženýrství. Během svého studia se věnoval návrhu a stavbě bioreaktorů pro odbourání resistentních odpadních látek. Byl konzultantem mnoha diplomových prací a autorem několika vědeckých článků v recenzovaných časopisech. Po ukončení studia nastoupil do zaměstnání ve firmě G-servis Praha spol. s r.o. na pozici technologa oddělení úpravy vod. Věnuje se návrhu a realizaci úpraven vod, především s využitím membránových technologii. Na základě svých zkušeností získal autorizaci ČKAIT v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

 • Rekonstrukce úpravny vody v Pivovaru Ostravar
 • Voda a výroba piva
 • Úspora provozních nákladu v důsledku provedené rekonstrukce

 9:25 - 9:30 Prostor pro diskuzi

09:30 - 09:50

Hospodaření s vodou – vícenásobné užití k minimalizaci spotřeb

V Pivovaru Staropramen pracuje od roku 2012. Začínal na pozici operátor Energetiky. Díky programu pro rozvoj talentů si mohl rozšířit znalosti na energetickém institutu v Praze. Následně se zapojil do projektu implementace energetického managementu a monitoringu spotřeb energií. Od roku 2016 je na pozici Vedoucího energetiky, kterou vykonává dodnes.

 • Zavedení managementu a monitoringu spotřeb vody
 • Pohled na celkovou spotřebu vody v Pivovarech Staropramen 
 • Znovuvyužívání v praxi 

 9:50 - 10:00 Prostor pro diskuzi 

10:00 - 10:20

Efektivní čerpání vody v průmyslových podnicích z pohledu provozní a energetické náročnosti

Ve společnosti ABB s.r.o pracuje jako manažerka týmu technické podpory prodejní jednotky Pohony a ambasadorka přes úspory elektrické energie. Absolvovala inženýrské studium na ČVUT-FEL obor Pohony a výkonová elektronika a doktorské studium na Technické fakultě ČZU obor Energetika. Po ukončení studia působila jako pedagog na těchto fakultách a nyní již více než 20 let uplatňuje a získává další praktické a odborné znalosti a zkušenosti v ABB s.r.o. Je také členkou redakční rady časopisu Elektro a Ústřední odborné skupiny pro pořádání konference Elektrické pohony.

Příspěvek se zabývá možnostmi úspor při čerpání vody z pohledu regulovaných pohonů s inteligentním řízením čerpadel. Inteligentní je řízení priority čerpadel, nastavování hladiny, prevence ucpávání, nepřímé měření průtoku a úniku kapaliny. Významných úspor lze také dosáhnout použitím motorů s vyšší účinností a synchronních reluktančních motorů nové technologie. Možnost provozních úspor mohou přinášet i Smart Senzory a systém Digital Power Train jako prvky digitalizace a Průmyslu 4.0. 

 10:20 - 10:30 Prostor pro diskuzi

10:30 - 11:00 KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
11:00 - 11:20

Moderní filtrační materiály pro průmyslovou filtraci

Vystudoval obor technologie vody a prostředí na VŠCHT Praha v roce 1975. Ve stejném oboru obhájil disertační práci v roce 1980. Poté pracoval v Československé akademii věd v Č. Budějovicích. V roce 1991 založil firmu W&ET Team. Habilitoval se na FCh VUT v Brně v roce 2002, kde 15 let přednášel předměty z oboru úpravy vody a hydrochemie. Na začátku devadesátých let byl téměř rok jako „visiting scientist“ ve výzkumném centru Anjou Recherche u Paříže. Koncem devadesátých let se podílel na řešení čištění vod pro národní park Everglades na Floridě.
Publikoval 270 odborných a vědeckých prací doma i v zahraničí. Založil a organizuje rozsahem největší konferenci věnované pitné vodě, která bude mít v roce 2020 již 15. ročník. Byl předsedou ČS asociace vodárenských expertů, která se nedávno sloučila s CzWA a vytvořila tak velmi významnou profesní organizaci věnovanou vodě. Odborně se dlouhodobě věnuje většině procesů úpravy vody: koagulaci, agregaci suspenze, separaci flotací, filtraci, sorpci a oxidaci. 

Přednáška se bude zabývat filtrací vrstvou zrnitého materiálu v otevřených či tlakových filtrech. Shrne základní poznatky z oboru filtrace a bude prezentovat vlivy jednotlivých proměnných na návrh a optimalizaci filtrace. Zaměří se na klíčové parametry, které vedou k úspoře energie a spotřeby prací vody a také na metody zvýšení separační účinnosti filtrace. Filtrace je velmi komplexní proces, který je ovlivněn řadou faktorů (kvalita surové vody, použité koagulanty popř. filtrace bez dávkování koagulantů, příprava suspenze pro filtraci, vliv dávkování polymerů, filtrační rychlost, řízení filtrační rychlosti, jednovrstvá versus dvouvrstvá náplň, systém praní filtrů a optimální intenzita pracích médií atd.).

Budou uvedeny příklady jak z poloprovozních experimentů na různých lokalitách, které využíváme pro získání optimálních návrhových parametrů filtrace, tak příklady realizace výsledků těchto poloprovozních měření v provozu filtrace. Bude ukázána i konkrétní dosažená úspora nákladů v praktickém provozu filtrace. 

 11:20 - 11:30 Prostor pro diskuzi

11:30 - 11:50

Recyklace odpadních vod v průmyslu – od představ k realitě

Vystudovala obor vodohospodářství na Fakultě stavební VUT v Brně. Nyní pracuje ve společnosti ASIO TECH, spol. s r.o. jako technolog na Výzkumném a vývojovém oddělení. Zaměřuje se na membránové technologie a jejich použití v průmyslu i na komunálních ČOV.

V nemalé míře je recyklace ovlivněna legislativou a podporována v rámci různých dotací, které usnadňují podnikům zavádět nové technologie a opatření v provozu. V příspěvku jsou zmíněny aktuální i výhledové možnosti finanční podpory, které mohou průmyslové podniky čerpat na aplikaci technologií pro recyklaci. Následně jsou vysvětleny, jak již název napovídá, jednotlivé kroky od myšlenky recyklace až po reálnou full-scale aplikaci. A na závěr jsou popsány case studies fy ASIO TECH, spol. s r.o., které ukazují zrealizované technologie pro recyklaci vody v průmyslu.

 11:50 - 12:00 Prostor pro diskuzi

12:00 - 12:20

Znovuvyužití odpadních vod v rámci několika průmyslových podniků a zařízení

Vystudoval obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci diplomové práce spolupracoval s doc. RNDr. Martinem Pivokonským, Ph.D. na Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd v rámci rozsáhlého výzkumu zaměřeného na mikropolutanty ve vodách a možnosti jejich odstranění. 
Od roku 2015 pracuje ve společnosti ENVI-PUR, s.r.o. na pozici Technolog pitných a odpadních vod. Ve své profesní praxi se zaměřuje především na membránové technologie, technologie pro úpravu pitné vody a technologie pro znovuvyužívání vody. 

V současné době se potýkáme s mnoha extrémními událostmi, které se týkají vodního hospodářství. Stabilní dodávku vody ohrožují především extrémní sucha. Nejen větší celky, jako města a kraje již intenzivně řeší problematiku dodávky vody, avšak i průmyslové podniky a další podobná zařízení přistupují k tomuto problému pragmaticky. Jedním ze zásadních kroků pro redukci dopadů případných období sucha je znovuvyužívání odpadní vody přímo v místě vzniku, tj. na vlastních čistírnách odpadních vod. Při optimálním návrhu technologie může být odpadní voda vyčištěna na takovou úroveň, že lze využívat dále jako například voda technologická, chladící a podobně. Společnost ENVI-PUR s.r.o. disponuje mnoha zkušenostmi z takovýchto aplikací. 

 12:20 - 12:30 Prostor pro diskuzi

12:30 - 12:50

Úspory vody v biotechnologické firmě LONZA BIOTEC s. r. o.

Zdena Čermáková vystudovala VŠCHT, na Fakultě potravinářských technologií získala vzdělání v oboru fermentačních technologií. Po celou kariéru se pohybuje v oblasti technologických transferů fermentačních procesů, výrobě, automatizacích, investicích a projektovém řízení. Od roku 2015 zodpovídá za výsledky výrobního závodu Lonzy AG v České Republice, Kouřimi jako její ředitel. 

 12:50 - 13:00 Prostor pro diskuzi

13:00 - 13:15

Kontrola spotřeby vody – technologické možnosti

Ing. Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay , ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

 13:15 - 13:30 Prostor pro diskuzi

13:30 - 14:30 OBĚD

Po oficiálním ukončení konference se účastníci mohou těšit na:

 • ODBORNOU EXKURZI DO ODDĚLENÍ ENERGETIKY PIVOVARU STAROPRAMEN
 • OCHUTNÁVKU PIVA STAROPRAMEN

                 

Partneři konference
 • G-servis Praha
 • Ekosystem
 • ABB
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • Energy-hub
 • Energie 21
 • Echo24
 • Euractiv
 • Svaz chemického průmyslu České republiky
 • O vodárenství
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • TZB - info
 • Vodní hospodářství
 • Elektro s napisem
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email