5. Slovak Emission Trading
5. ročník tradičnej konferencie o obchodovaniu s emisnými povolenkami.
čtvrtek
14.03.2019
REGISTRACE OD 8:15
9:00 - 16:00
Bratislava, hotel Devín
Bratislava, hotel Devín, Riečna 4
Cena kvóty v rámci európskeho obchodného systému vzrástla trojnásobne v priebehu dvanástich mesiacov. Európske inštitúcie sa na jar tohto roku dohodli na reforme obchodu s kvótami pre 4. obdobie obchodovania  v rokoch 2021 – 2030. Jeden z cieľov reformy bol znížiť objem kvót v systéme tak, aby sa zvýšila cena.

Podľa analytikov je to prudký rast ceny reakcia na prvú z reforiem systému EU ETS Market Stability Reserve, ktorá začala platiť už od začiatku roka 2019 a odstráni z trhu emisné kvóty v rozsahu 390 miliónov ton. Rast ceny by však mal pokračovať aj v tomto roku.

Aké dopady budú mať nové obrysy reformovanej EU ETS a implementácia nových pravidiel do slovenskej legislatívy na slovenský priemysel? Ako prispôsobiť obchodovanie s kvótami novej situácii na trhu? Ako sa pripraviť čo najlepšie na ďalší možný rast ceny kvót?
 
O týchto otázkach aj ďalších témach bude pokračovanie konferencie Slovak Emission Trading. Pozývame Vás po ročnej prestávke na stretnutie v Bratislave.

PREDOŠLÉ AKCIE:
Spoločnosť B.I.D. services usporadúva konferencie k téme Emission Trading už od roku 2003. V decembri 2018 prebehlo už 28. pokračovanie konferencie Emission Trading v Prahe! Na Slovensku sme prvú konferenciu usporiadali v roku 2014.
  
   
   

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program

Hlavné témy konferencie:

 • Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR 
 • Aktuálna situácia v nastavení nových pravidiel v systéme EU ETS
 • Stratégie obchodovania s emisiami
 • Možnosti finančného hedgingu v podmienkach smernice MiFID II 
 • Revízia EU ETS a jej dopady na priemysl
 • Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov 
 • Vybrané právne aspekty emisného obchodovania a dopady revízie EÚ ETS
09:00 - 09:05
Ing. Ján Pišta
JPX, s.r.o.
poradca v energetike

Moderátor konferencie

Ján Pišta vyštudoval fyziku na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike (SSE) na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. V rokoch 2006 - 2014 riadil nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými povolenkami v SSE. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. Okrem toho prednášal na viacerých konferenciách a odborných podujatiach. Od roku 2013 tiež každoročne prednáša predmet Ekonomika elektroenergetiky na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. V súčasnosti pracuje v konzultačno-poradenskej spoločnosti JPX ako analytik.

09:05 - 09:45
Gabriela Fischerová
Ministerstvo životného prostredia SR
Hlavný vyjednávač pre zmenu klímy

Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR

Absolventka Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity, od roku 1990 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR. Hlavnými témami boli medzinárodné záväzky ochrany ovzdušia, v posledných desiatich rokoch najmä zmena klímy (Rámcový dohovor OSN pre zmenu klímy a Kjótsky protokol, zavedenie EU ETS na Slovensku, príprava národných alokačných plánov, vytvorenie a koordinácia Národného registra emisných kvót.) Po odchode z MŽP v roku 2007 založila spoločnosť F.CON, s. r. o., ktorá sa venuje poradenstvu v zmene klímy a ochrane ovzdušia pre súkromné firmy i inštitúcie. Počas českého predsedníctva EÚ spolupracovala s českým MŽP okrem iného ako zástupca predsedu Pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné záväzky v životnom prostredí. Dva roky pôsobila ako regionálny radca pre zmenu klímy v Rozvojovom programe OSN (UNDP). Od apríla roku 2013 pracovala opäť pre F.CON,s.r.o. Teraz je Hlavný štátny radca, odbor zmeny klímy. Hlavnou náplňou práce sú vyjednávania na európskej a medzinárodnej úrovni a príprava tímu zodpovedného za zmenu klímy, na slovenské predsedníctvo Európskej únie v druhej polovici roku 2016.

 

 • zhrnutie posledného vývoja na medzinárodnej klimatickej scéne
 • výhľad do budúcnosti – medzinárodný a európsky pohľad
 • príprava Slovenska na plnenie záväzkov podľa Parížskej dohody
09:45 - 10:15
Ing. Miloš Grajcar
Ministerstvo životného prostredia
riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami

Aktuálna situácia v nastavení nových pravidiel v systéme EU ETS

Miloš Grajcar vyštudoval Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po štúdiách pracoval v IBM ako účtovník a v súkromnej spoločnosti ako obchodný a marketingový manažér. Od roku 2010 pracuje na Ministerstve životného prostredia, kde sa téme zmeny klímy a obchodovania venuje od marca 2011. Od roku 2015 je riaditeľom odboru. Je členom viacerých výborov (Climate Change Committee, Joint Procurement Steering Committee) a zúčastnil sa aj viacerých národných a medzinárodných konferencií zaoberajúcich sa problematikou zmeny klímy. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ predsedal expertnej skupine pre mitigáciu a bol národným expertom pri rokovaniach pracovnej skupiny Rady pre životné prostredie.

 • Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
 • Bezodplatná alokácia na 4. obchodovateľné obdobie
 • Podporné mechanizmy
10:15 - 10:35
Ing. Pavel Zámyslický Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je vyjednavačem ČR pro mezinárodní otázky životního prostředí na evropské i mezinárodní úrovni.

Diskusia k príspevkom pána Grajcara, pani Fischerovej a pána Zámyslického
Prestávka na kávu
Patrik Petrášek
Vertis Environmental Finance

Stratégie obchodovania s emisiami

Mgr. Nelly Piralkova
Saga Global Finacorp
obchodník pre Slovensko a Českú republiku

Možnosti finančného hedgingu v podmienkach smernice MiFID II

Nelly Piralkova je obchodnicí ve společnosti Saga Commodities, jedné z předních firem, které se specializují na obchodovaní s emisními povolenkami ve střední a východní Evropě. Společnost je na trhu přítomná již od roku 2008 a za tu dobu si vybudovala postavení renomované firmy, která nabízí služby spojené s uskutečněním transakcí na trhu a poradenství pro nejefektivnější obchodní strategie. Kromě obchodování s emisními povolenkami se Saga zaměřuje i na nové trhy: obchodovaní s biomasou a s elektrickou energií a kovovými výrobky daří se jí neustále zvyšovat počet svých zákazníků. Nelly začala pracovat pro Sagacarbon v roce 2009, po strukturálních změnách, kterými společnost prošla, navázala plynule v Saga Commodities. Nelly získala titul Magistr na Univerzitě v Sofii, jeden rok studovala také na Univerzitě Komenského v Bratislavě. 

Ing. Miroslav Hrobák
ICZ Slovakia a.s.
Emission Registry Manager

Novinky v registri emisných kvót

Ing. Miroslav Hrobák vyštudoval fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Po absolvovaní pracoval najskôr vo spoločnosti Johnson Controls International, následne v banke Prima banka Slovensko, tu už ako špecialista na emisné obchodovanie. V súčasnosti už vyše roka pracuje vo spoločnosti ICZ Slovakia a.s. ako manažér registra emisií, s širšou zodpovednosťou za emisný register Slovenskej republiky. Okrem toho je účastný aj v medzinárodných aktivitách, napríklad na konferencii Spojených Národov o klimatickej zmene či pri posudzovaní iných národných registrov pre UNFCCC.  

Obed
JUDr. Peter Mosný
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Manager Power Engineering, CO2 Legislation and EU ETS Strategy

Revízia EU ETS a jej dopady na priemysl

Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1999. V tom istom roku nastúpil do VSŽ a.s. Košice, predchodcu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., kde v rokoch 2000 – 2016 zastával rôzne pozície. Oblasti zmeny klímy a obchodovaniu s emisiami sa venuje od roku 2004. Spoločnosť zastupuje v rôznych komisiách při Európskom združení výrobcov železa a ocele EUROFER (Climate Change Committee, Public Affairs Committee, Energy Committee). V rokoch 2011-2013 zastupoval U. S. Steel Corporation v projekte WorldSteel Organization – Energy Use in Steel industry. Od roku 2015 je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Kvalita životného prostredia za Republikovú úniu zamestnávateľov SR. V roku 2015 bol prijatý na externú formu štúdia v doktorandskokm stupni na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Medzinárodné právo verejné.

Ing. Ján Fris
Mondi SCP, a.s.
Energy development manager

Revízia EU ETS a jej dopady na priemysl

Ing. Mário Vasil PhD.
ENVI PROTECTION, s.r.o..
konateľ

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov

Ing. Mário Vasil, PhD. vyštudoval Technickú univerzitu Košice, Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií, Katedra mineralurgie a environmentálnych technológií,  špecializácia: „Ochrana ovzdušia“, kde získal titul Ing. Doktorandské studium absolvoval na Technické univerzitě Košice, Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií, Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia, vedný odbor: „Mineralurgia a environmentálne technológie“.  Od roku 2004 doteraz je konateľom vo spoločnosti ENVI PROTECTION, s.r.o.. 

 • Základné princípy a postupy overovacích činností
 • Nové vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) o overovaní údajov a akreditácii overovateľov
 • Overovanie správy o základných údajoch NIMs pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót pre obchodovateľné obdobie rokov 2021 – 2025
JUDr. Rastislav Hanulák
advokátska kancelária CAPITOL LEGAL
advokát

Vybrané právne aspekty emisního obchodovanie a dopady revízie EÚ

Partneři konference
 • Vertis Environmental Finance
 • Saga Global
 • Energy-hub
 • Pro energy nové
 • ENERGIE PORTAL
 • EURACTIV SLOVENSKO
 • TASR
 • education.sk
 • Echo24
   Poplatky
   Základný registračný poplatok 180EUR
   Zvýhodněný poplatok pre účastníkov minulých Slovak Emission Trading 160EUR
   Zvýhodněný registračný poplatok pro verejnú správu 110EUR
   Zľava pre 2 a viac účastníkov z jednej organizácie 10%
   Zľava na základe pozvánky spoločnosti Vertis 15%
   Zľava na základe pozvánky spoločnosti Saga Global Finacorp OOD 15%
   Zľava na základe pozvánky Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SK 15%
   Newsletter
   Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email