Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a retence vody
AOV 2
středa
06.06.2018
Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

V posledních letech dopadá sucho na českou krajinu se stále větší intenzitou. Přitom voda je jeden z nejcennějších přírodních zdrojů a její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Proto je nutné s vodními zdroji zacházet tak, aby voda co nejdéle zůstávala v krajině a nedostávala se rychle do řek, kde je pro krajinu prakticky nevyužitelná. Tento přístup však nebyl v minulém století vždy ctěn. Docházelo k narovnávání a betonování koryt vodních toků, k vysoušení rybníků a rozsáhlým melioračním zásahům. Tím krajina v mnoha místech ztratila autoregulační mechanismus v podobě mokřadů, litorálních pásem, říčních niv, meandrů a rozlivových oblastí. Velkou měrou přispělo a stále přispívá ke špatnému hospodaření s vodou v krajině také zemědělství, které z důvodu zvětšení obdělávaných ploch způsobilo rozorání mezí, remízků a zornění mnoha oblastí, které byly důležité pro ochranu proti erozi a retenci vody v krajině. Proto dnes spolu se změnou klimatu čím dál více čelíme extrémům počasí v podobě povodní a sucha.

Na nových „suchých“ paragrafech pracuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortem životního prostředí. Ještě letos má být připraven zákon, který bude definovat tři stupně ohrožení suchem a tomu odpovídající opatření, kdy v nejzazší variantě mimořádného dlouhotrvajícího sucha by dolehlo omezení i na veřejný vodovod.

Tematické okruhy konference:
-    podnebí ČR a srážky
-    význam půdy pro retenci
-    dostupnost vody a její množství
-    pozemkové úpravy, krajinotvorba
-    retenční úpravy na vodních tocích


Na setkání se těší
Radek Adámek
manažer konference

Program
09:00 - 09:05
RNDr. Pavel Policar
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.
Zahájení konference
09:05 - 09:35
Ing. Adam Vizina
Výzkumný ústav vodohospodářský
Podnebí ČR, výskyt sucha a dopady změny klimatu
09:35 - 10:20
Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí ČR
Možnosti dotací týkající se nedostatku vody
10:20 - 10:50
Ing. Jan Vopravil
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Půda a zasakování vody v krajině
10:50 Kávová přestávka
11:20 - 12:00
Ing. František Pavlík
Státní pozemkový úřad
Pozemkové úpravy - nástroj k retenci vody v krajině
12:00 - 12:40
Mgr. Zdeněk Venera
Česká geologická služba
Bilance podzemních vod
12:40 - 13:40 Společný oběd
13:40 - 14:00
RNDr. Petr Kubala
Povodí Vltavy, státní podnik
Sucho a nedostatek vody z pohledu správce povodí
14:00 - 14:20
RNDr. Jakub Horecký
Ministerstvo životního prostředí
Přírodě blízká opatření - nevyužitý potenciál krajiny
14:20 - 14:50
RNDr. Josef Fuksa
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Vliv čistíren odpadních vod na řeky za sucha - příspěvek k průtoku vs. problém znečištění
14:50 - 15:20
Ing. Martin Zavrtálek
Lesy ČR
Lesy v období sucha
15:20 - 16:00
Jiří Kříž
Smart Eco s.r.o.
Sofistikované vody v domácnosti s okamžitým efektem
Partneři konference
  • Echo24
  • Moderní obec
  • Enviweb
  • TŘETÍ RUKA
  • TZB - info
  • Ceská inovace
  • Euractiv
  • Vinselekt Michlovský
Obecné informace

Poplatky
Soukromý sektor 3300Kč
Veřejný sektor 2400Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email