Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství
9:00 - 16:00
28.02.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
hotel International, Praha

Přestože je rok 2024 ještě vzdálen, pro mnohá města a obce začíná být velkým strašákem. Před třemi lety vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která od roku 2024 zakazuje ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Původcům odpadu a osobám oprávněným k nakládání s odpady poskytlo přijetí novely desetileté období, během kterého by se měli intenzivně věnovat řešení tohoto tématu tak, aby v roce 2024 dosáhli souladu s legislativou.

Řešením může být vybudování ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu), zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ), či jiné metody vedoucí k omezení produkce odpadů. Pokud chtějí města a obce vyřešit nakládání s komunálním odpadem, měla by podle harmonogramu zahrnujícího povinná řízení začít s procesem nejpozději během tohoto roku. Jeho délka se může pohybovat v návaznosti na mnoha faktorech mezi 4,5–7,5 lety. Klíčoví původci odpadu musí jednat, ale i investoři musí být připraveni nabídnout cenově dostupná a dlouhodobě udržitelná řešení.

Zástupcům municipalit, kteří mají problematiku nakládání s komunálním odpadem v gesci, chybí často odborné znalosti. To je následně omezuje v přijetí politického rozhodnutí, které by vedlo k vyřešení problematiky zákazu skládkování po roce 2024.

Cílem konference je zhodnocení aktuální situace a nástin možných řešení, která by měly municipality co nejrychleji přijmout. Nejedná se jen o rozhodnutí týkající se finálního řešení (ZEVO nebo MBÚ), ale také o to, jakými modely lze potřebné projekty financovat, a jaký obchodní model zvolit v závislosti na lokálních podmínkách a možnostech konkrétních měst a obcí.

Na setkání s Vámi se těší

Vlasta Švejnohová
manažerka konference

Program
Zahájení konference
09:00 - 09:05

Zahájení konference

Gabriela Licková vystudovala ložiskovou geologii na Karlově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Sedm let pracovala jako vedoucí geologicko-měřického oddělení v těžební firmě. Nyní je jednatelkou společnosti MISOT, s.r.o., která se zabývá inženýrskou činností při investiční výstavbě a územním plánování. Gabriela má oprávnění k hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA, SEA). Ve svém volném čase se věnuje činnosti Českého svazu ochránců přírody. Již třetí volební období je chebskou zastupitelkou a nyní je radní. Díky kombinaci svého vzdělání, pracovním zkušenostem a volnočasovým aktivitám má nadhled, který jí umožňuje dívat se na problematiku využití dešťové vody pragmaticky.

09:05 - 09:25

Příprava nové legislativy odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na nové cíle EU

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikuje články zejména k tématům strategie vývoje odpadového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství. 

09:25 - 09:45

Odpadové hospodářství v českých městech a obcích po roce 2024 z pohledu Svazu měst a obcí ČR

Barbora má ve Svazu na starosti životní prostředí, energetiku, stavební zákon, zákony o svobodném přístupu k informacím a ochraně osobních údajů. Věnuje se také tématu rušení pošt. Působí v Komoře obcí, Komisi životního prostřední a Energetické komisi.

Zajímají ji zdánlivě nesourodé oblasti: legislativa i životní prostředí. Proto absolvovala obor inženýrství ochrany životního prostředí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati a poté bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti Barbora pracovala také v oddělení EIA na Ministerstvu životního prostředí. 

09:45 - 10:05

Cirkulární ekonomika se zaměřením na města a obce, potenciál a přínosy pro místní radnice

Soňa je zakladatelkou a ředitelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, cirkulární ekonomiku, ekoinovace, uplatnění studentů vysokých škol v oblastech udržitelného podnikání, podporu lokálních a komunitních aktivit s cílem vytvoření zdravé společnosti a ekosystémů. Od roku 2015 se aktivně podílí na přechodu z lineárního na cirkulární systém hospodářství v České republice. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami. 

10:05 - 10:25

Financování technologické změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s omezováním skládkování

Jaroslav je senior konzultantem v EY zodpovědným za realizaci projektů v oblasti odpadového hospodářství. Jaroslav absolvoval magisterské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Fakultě technologie ochrany prostředí. V oblasti odpadového hospodářství má 7 let praxe. Aktuálně se věnuje podpoře technologické změny v souvislosti s omezováním skládkování v ČR k roku 2024 a to primárně v oblasti financování a organizačního zajištění změny.

Diskuse

Gabriela Licková vystudovala ložiskovou geologii na Karlově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Sedm let pracovala jako vedoucí geologicko-měřického oddělení v těžební firmě. Nyní je jednatelkou společnosti MISOT, s.r.o., která se zabývá inženýrskou činností při investiční výstavbě a územním plánování. Gabriela má oprávnění k hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA, SEA). Ve svém volném čase se věnuje činnosti Českého svazu ochránců přírody. Již třetí volební období je chebskou zastupitelkou a nyní je radní. Díky kombinaci svého vzdělání, pracovním zkušenostem a volnočasovým aktivitám má nadhled, který jí umožňuje dívat se na problematiku využití dešťové vody pragmaticky.

10:30 - 11:00 Kávová přestávka
11:00 - 11:25

Legislativa a oběhové hospodářství v praxi

Milan Chromík, MSc., vystudoval Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě.  Magisterský titul získal na nejstarší obchodní škole na světě, ESCP Europe,  která mu umožnila studium tříjazyčného programu v Londýně, Paříži a Berlíně. Před vstupem do skupiny Veolia působil na několika manažerských pozicích. Ve společnostech skupiny Veolia ČR pracuje na projektech k zavádění principů oběhového hospodářství. Ve společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR hledá cesty, jak předcházet vzniku odpadů, a ve společnosti Veolia Využití odpadů ČR, prosazuje efektivní využívání odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady. V současnosti působí jako generální ředitel společností Veolia Využití odpadů ČR a Veolia Vedlejší produkty ČR, předseda výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda pracovní skupiny Oběhové hospodářství při Svazu průmyslu a dopravy ČR.

11:25 - 11:45

Nově připravená koncepce Středočeského kraje pro hospodaření s odpady po roce 2024

Ing. Miloš Petera vystudoval VŠCHT Praha, vč. postgraduálního studia a specializace na auditora životního prostředí. Po mnohaletém působení ve funkci ředitele a.s. Vak Nymburk prošel funkcemi náměstek hejtmana Středočeského kraje, starosta města Nymburk, poslanec PS PČR za ČSSD a hejtman Středočeského kraje. V současnosti působí jako statutární zástupce hejtmanky a náměstek životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Je také soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

11:45 - 12:05

Energetické využití odpadu jako součást oběhového hospodářství

Dalibor Roik je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy Báňské -Technické univerzity v Ostravě. Titul MBA získal absolvováním Katz Executive MBA Worldwide Program na University of Pittsburgh. Svou kariéru začal jako konstruktér v Třineckých železárnách. Následně byl součástí týmu, zodpovědného za zahájení výroby společnosti LG.Philips Displays v České republice jako inženýr zařízení. Před nástupem do ČEZ řídil projekty pro Toyota Motor Europe, z toho 4 roky v Bruselu. Od roku 2008 řídí ve Skupině ČEZ strategické a restrukturalizační projekty. Strategii a projektům energetického využití odpadu se ve Skupině ČEZ věnuje od roku 2014.  

 

12:05 - 13:00

Diskuse

Gabriela Licková vystudovala ložiskovou geologii na Karlově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Sedm let pracovala jako vedoucí geologicko-měřického oddělení v těžební firmě. Nyní je jednatelkou společnosti MISOT, s.r.o., která se zabývá inženýrskou činností při investiční výstavbě a územním plánování. Gabriela má oprávnění k hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA, SEA). Ve svém volném čase se věnuje činnosti Českého svazu ochránců přírody. Již třetí volební období je chebskou zastupitelkou a nyní je radní. Díky kombinaci svého vzdělání, pracovním zkušenostem a volnočasovým aktivitám má nadhled, který jí umožňuje dívat se na problematiku využití dešťové vody pragmaticky.

13:00 - 14:00 Společný oběd
14:00 - 14:25

Reálné možnosti využívání odpadu v ČR

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. ČAOH se v těchto letech stala přistoupením řady dalších členů sdružením s největší kapacitou recyklačních technologií v České republice. Mezi hlavní priority ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí a funkční přechod na oběhového hospodářství, včetně splnění závazných evropských recyklačních cílů a s tím spojených evropských strategií.

14:25 - 14:45

Jak vysoutěžit a zasmluvnit svoz a likvidaci komunálního odpadu, tipy pro obce

Mgr. Martin Fadrný je právník týmu Frank Bold Advokáti zaměřený na veřejné právo. Od roku 2014 je členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s. Právně se věnoval případům v oblasti územního a stavebního řízení, procesů EIA a SEA, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, horního zákona, ochrany veřejného zdraví a přístupu k informacím. Účastní se mezinárodních projektů monitorujících implementaci evropského práva.

 

14:45 - 15:05

Zastřené souvislosti v odpadovém hospodářství

Doktor Ucekaj vystudoval Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojní inženýrství, obor procesní a ekologické inženýrství. Již více než 10 let se specializuje na oblast energetického využití odpadů a biomasy po stránce systémové, návrhové i konstrukční. Je řešitelem několika grantových projektů a záměrů. V poslední době se věnuje mimo jiné komerčnímu projektu - vybudování zařízení energetického využití odpadu (ZEVO) Cheb. Zabývá se otázkou systémové integrace technologií malých a středních kapacit pro odpadové hospodářství a energetiku.

15:05 - 15:30

Efektivní sběr tříděných odpadů, cesta k trvale udržitelným nákladům na odpadové hospodářství obcí

Petra Dryšlová zajišťuje v rámci společnosti služby v odpadovém hospodářství pro municipální sféru již 15 let. Součástí jejího působení je vést obce a města k co nejefektivnějšímu třídění a následnému využití odpadů. Její filozofií v souladu se směřováním její společnosti je prosazování myšlenky, že odpady jsou zdroje.

 

15:30 - 16:00

Závěrečná diskuse

Gabriela Licková vystudovala ložiskovou geologii na Karlově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Sedm let pracovala jako vedoucí geologicko-měřického oddělení v těžební firmě. Nyní je jednatelkou společnosti MISOT, s.r.o., která se zabývá inženýrskou činností při investiční výstavbě a územním plánování. Gabriela má oprávnění k hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA, SEA). Ve svém volném čase se věnuje činnosti Českého svazu ochránců přírody. Již třetí volební období je chebskou zastupitelkou a nyní je radní. Díky kombinaci svého vzdělání, pracovním zkušenostem a volnočasovým aktivitám má nadhled, který jí umožňuje dívat se na problematiku využití dešťové vody pragmaticky.

16:00 Ukončení konference
Partneři konference
 • Veolia
 • Ernst&Young, s. r. o.
 • TŘETÍ RUKA
 • Průmyslová ekologie
 • ODPADOVÉ FÓRUM
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Pro města a obce
 • Veřejná správa
 • Energie 21
 • Vinselekt Michlovský
Obecné informace

Poplatky
registrační poplatek pro soukromý sektor 3900 Kč
registrační poplatek pro veřejnou správu a samosprávu 2700 Kč
registrační poplatek pro malé obce do 1500 obyvatel 1500 Kč
sleva pro 2 a více účastníků 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email