NIMBY efekt - investor, město, občané
9:00 - 17:00
29.05.2018
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
nadace ABF, Václavské náměstí, Praha
 

NIMBY efekt se stal v posledních letech nedílnou součástí procesu, který provází konkrétní stavební projekt od jeho začátků až po jeho úspěšné či neúspěšné ukončení. NIMBY (z angličtiny postoj NOT IN MY BACKYARD – ne na mém dvorku) je charakterizováno jako negativní postoj veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům, a to jak soukromým, tak i veřejným. Občané, v jejichž sousedství se připravuje výstavba (typicky dálnice, letiště, ČOV, spalovny či např. větrné nebo solární elektrárny, ale i bytové či administrativní projekty) si sice uvědomují výhody, které to pro ně i společnost tento projekt přináší, ale přesto jej ve své blízkosti nechtějí. Zrušené nebo zpožděné projekty pak stojí investory i daňové poplatníky milióny.

Kompenzace pro dotčené obyvatele může mít nejrůznější podobu a investoři si začínají být lokálních potřeb pro místní obyvatele vědomi. V České republice existuje řada dobrých příkladů, kdy investor uzavřel s obcí smlouvu o rozvoji území. Jeho zájmem tedy není dané území pouze "vytěžit", ale přinést celé lokalitě kompenzace s přidanou hodnotou.

Jak tedy postupovat, aby byl projekt úspěšně realizován? Jakou roli hraje územní plánování v NIMBY efektu? Kdy je vhodné zahájit aktivní komunikaci s veřejností? Jak nalézt porozumění a společnou řeč mezi investory a společností?

Na tyto a další otázky se konference NIMBY pokusí odpovědět. Na setkání s Vámi se těší

Gabriela Ročková
organizátorka konference


PS: Zaregistrujte se na ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK DVOU AKCÍ: konference NIMBY efekt - investor, město, občané a doprovodný seminář 30. 5. na téma Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi.

Program
9:00 Zahájení konference
09:05 - 09:25

NIMBY a další pojmy

Po ukončení studia ekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě UK nastoupil v roce 1986 do Výzkumného ústavu výstavby a architektury, kde pracoval od roku 1990 jako vedoucí výzkumného týmu. Po zrušení ústavu přešel zpět na PřF UK na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Přednáší v magisterském a doktorském studijním programu přednášky zaměřené na regionální rozvoj, územní a strategické plánování a rozvoj venkova. Vede výzkumné projekty zaměřené na rozvoj venkova a na uplatnění možnosti rozvoje veřejné správy na venkově. Vybudoval a vede výzkumné centrum Rural, které působí v rámci domovské katedry. Pravidelně publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech a zajišťuje recenzní činnost pro zahraniční i domácí odborná periodika.
Je členem Akademického senátu PřF UK, kde vykonává funkci předsedy. V letech 2013-2014 pracoval jako koordinátor zpracování Strategického plánu hl. m. Prahy. Je členem České komory architektů. Spoluzakládal Spolek pro obnovu venkova a aktivně pracuje v celé řadě dalších odborných a profesních společnostech.
Od roku 1998 pracuje jako komunální politik v rámci Městské části Praha 2 jako zastupitel a jako člen výborů a komisí MČ.

Rozvoj, růst, pokles, propad - diskuze pojmů Rozvoj jako zdroj a příčina kumulace NIMBY efektu Komunikace jako nástroj překonání konfliktu Význam partnerství, důvěra a sociální sítě 4x KO - Konkurence, Kompetice, Koordinace, Kooperace

09:25 - 09:45

Férové umístění záměru z pohledu právníka a právních procesů

Je advokátkou trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti, kde se věnuje veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na témata územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně publikuje a vystupuje na konferencích. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde je v současnosti studentkou doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Ústavním soudu a na Nejvyšším správním soudu. 

Pohled z různých perspektiv na problematiku investičních záměrů (obec - investor - spolek - vlastníci) Konkrétní příklady střetů jednotlivých zájmových skupin, jejich příčiny a možnosti řešení Umění vydefinovat veřejný zájem; veřejný zájem vs. soukromé zájmy

09:45 - 10:15

Výzkum (studie) k soudně napadeným rozhodnutím ze strany občanských spolků. Je omezení práv občanských spolků ve stavební legislativě správným krokem ke snížení NIMBY efektu?

Věnuje se výuce environmentálního práva na Fakultě sociálních studií a na jaře 2014 dokončila doktorské studium na katedře práva životního prostředí Masarykovy univerzity v Brně. Od jara 2012 pracuje v neziskové organizaci ARNIKA jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech.

Otázka viny občanských spolků za příliš dlouhá správní řízení a stagnaci výstavby Nedostupnost dat o účasti spolků v územních řízeních Řešení příčiny problematického povolování staveb Nutnost elektronické evidence všech zahájených řízení Napravování správních řízení ze strany soudů
09:45 - 10:30

Participace jako všelék na NIMBY? Druhy participačních procesů, jejich pro a proti, podmínky a zákonitosti.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1998 byla osm let zastupitelkou na pražském magistrátu a další 4 roky na městské části Praha 4. Věnovala se oblastem dopravy, územního plánování a památkové péče. Od roku 2002 je ředitelkou o.p.s. Agora CE. Náplní práce Agory je zejména zlepšování komunikace mezi radnicemi a veřejností, pořádání debat a diskusí a výchova studentů k aktivnímu občanství. Agora se podílí na přípravě strategických a rozvojových plánů, zapojuje veřejnost do komunikace o veřejném prostoru, pořádá strukturované moderované diskuse apod. Zkušenosti z transformace předává v rámci projektů na Balkáně, v Gruzii, Arménii, Ukrajině, Moldově, Tadžikistánu, Turecku a Iráku.

Do jaké míry a fáze zapojovat veřejnost do participace Jednotlivé participační modely a vhodnost jejich užití Zákonitosti participačních procesů
10:30 - 10:50 Kávová přestávka
10:50 - 11:10

Role moderátora (prostředníka) v participačním procesu, aneb jak udržet konstruktivní a věcnou atmosféru

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Po studiích se věnoval oblasti ochrany životního prostředí v Ekologickém institutu Veronica v Brně. Následně se v Nadaci Partnerství postupně specializoval na oblast komunitního rozvoje, participativního plánování a facilitace. Má za sebou facilitaci stovky veřejných diskuzí v oblasti plánování veřejných prostranství, strategického plánování, řešení konfliktů apod. Facilituje jak pro velká města, tak pro malé obce. 

Role facilitátora a zadavatele v přípravě participačního procesu Organizační detaily až na prvním místě Jak se neutopit v záplavě informací a emocí Výsledek a vztahy - hledání křehké rovnováhy Obtíže s participací v globalizovaném a postpravdivém světě

11:10 - 11:40

Jak stavět bez NIMBY? Participační proces z pohledu developera, pro a proti. Konkrétní příklady participace společnosti Skanska Reality

Absolvovala stavební fakultu ČVUT, po studiu pak nastoupila do společnosti Skanska, kde působila a následně vedla odbor marketingu rezidenčního developmentu. Po mateřské dovolené přestoupila do oddělení vývoje developerských projektů, nejprve jako specialista inženýringu, v loňském roce se stala Junior vedoucím projektu. V této pozici se věnuje přípravě tří projektů - Modřanský cukrovar, Michelské pekárny a Čertův vršek. U prvních dvou jmenovaných projektů probíhá proces veřejné participace.

Spolupráce developera, veřejnosti a městské části při vývoji developerského projektu Proces participace projektu Modřanský cukrovar Spolupráce s městskými částmi Dočasné využití brownfieldů - Cukrkandl
11:40 - 12:05

Dopady NIMBY efektu v celospolečenském měřítku, standardizace vztahů mezi developerem a městem, instrument plánovacích smluv

Již více než 20 let pracuje v oboru řízení investiční výstavby. Účastnil se přípravy a realizace celé řady projektů, které zahrnovaly obchodní, kancelářské, bytové i další funkce. Působil ve významných developerských společnostech, jeho činností bylo jak projektové řízení tak i působení ve vedení společností. Od roku 2006 pracuje ing.Tomáš Kadeřábek jako nezávislý expert v oboru řízení investiční výstavby a účastní se řady projektů. Od roku 2015 působí též jako ředitel Asociace developerů z.s..

12:05 - 12:30

Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi

Je advokátkou trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti, kde se věnuje veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na témata územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně publikuje a vystupuje na konferencích. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde je v současnosti studentkou doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Ústavním soudu a na Nejvyšším správním soudu. 

12:30 - 13:30 Společný oběd
13:30 - 13:50

Závěry OECD k rozvoji hl. města Prahy – budou řešit podobné problémy zmíněné ve zprávě OECD i další česká města?

Podílel se na přípravě a tvorbě návrhu Metropolitního plánu na IPR, spolupracuje na projektech ve spolupráci se zahraničními partnery (OECD, ESPON) a je členem pracovní skupiny EUROCITIES pro metropolitní oblasti. Současně působí na ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník, podílí se na řešení výzkumných projektů.

Musejí být zavedeny pobídky, které budou podporovat pokračující partnerství mezi obcemi při plánování. Řádně strukturovaná daň z nemovitosti může sloužit jako nástroj pro stanovení hodnoty pozemku – nástroj, který má velký potenciál a v Praze se v současnosti nepoužívá. Zlepšování vztahu mezi obyvateli, developery a městem a městskými částmi je významnou prioritou. Je zapotřebí revidovat předpisy upravující podávání odvolání a zapojení veřejnosti, včetně jejich časového rámce. Město by se mělo snažit snížit regulační zátěž kladenou na developery například zavedením jednotného místa pro vyřizování stavebního povolení tak, aby developer nemusel obdržet několik povolení od různých odborů.
13:50 - 14:10

NIMBY efekt v obci Kozomín spojený s výstavbou dřevoplynové elektrárny, netransparentní chování investora a chyby obce z pohledu občanského spolku Hlasy Kozomína

Po ukončení středoškolského studia pracovala jako asistentka jednatele ve společnostech zabývajících se stavebnictvím. Během rodičovské dovolené v roce 2010 získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním oboru Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě. Ve stejném roce začala pracovat na úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jako ekonom. V současné chvíli na úřadě zastává pozici vedoucí Finančního a právního oddělení. V roce 2013 se podílela na vzniku spolku Hlasy Kozomína z. s. Následujícího roku byla organizátorkou místního referenda v obci Kozomín ke změně územního plánu. V roce 2014 se stala zastupitelkou obce Kozomín. Roku 2016 připravila petici na uvolnění levého pruhu Ústecké ulice v Dolních Chabrech. Od začátku tohoto roku je koordinátorkou sdružení obcí a spolků Koridor D8. Státní závěrečné zkoušky v oboru Politologie a politický marketing na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů bude skládat v červnu 2018.

Případová studie
14:10 - 14:30

Role obce při dosahování konsenzu mezi občany a investory u projektu Obytný soubor Braník

Je historička, působí na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, kde vede oddělení politických dějin. V roce 2010 založila občanské sdružení Náš Braník, které se začalo zabývat ochranou veřejných služeb a prostoru v Praze 4 a podporou komunitního života v Braníku. Tento spolek se stal výrazným hlasem místních občanů v protestu proti výstavbě tzv. Obytného souboru Braník, jenž měl na základě nezákonné úpravy územního plánu vystavět sedmipatrové bloky na velkém území starého Braníka. V roce 2014 vstoupila do komunální politiky, stala se radní městské části Praha 4 za Trojkoalici a z této pozice se účastnila vyjednávání mezi investorem a občany, jehož výsledkem byl – prozatím nerealizovaný – kompromis o podobě projektu.

Případová studie
14:30 - 15:00

Plány Ministerstva dopravy na urychlení výstavby důležitých infrastrukturních staveb, nutné legislativní změny

Dlouhodobě se věnuje problematice povolování dopravních staveb na Ministerstvu dopravy, kde pracuje od roku 2008 v různých pozicích. V současné době je vedoucím Oddělení dopravních analýz v rámci Odboru strategie, který má mimo jiné na starosti koordinaci připravovaných záměrů na úrovni resortních investorských organizací. Je spoluautorem resortní koncepce usměrňující na základě souhlasu vlády způsoby zajištění stávající i nové dopravní infrastruktury – Dopravních sektorových strategií. Dlouhodobě se také spolupodílí na legislativním procesu v rámci něhož se snaží prosazovat řešení, která by vedla ke zrychlení přípravy jednotlivých dopravních staveb. 

Platí princip, že svoboda jednoho jedince začíná tam, kde končí svoboda druhého? Je skutečně rozvoj dopravní infrastruktury celospolečenským zájmem? Umíme si připustit, že někdo se musí mít trochu hůře, aby výrazně většímu počtu lidí bylo líp? Je skutečně problém „jen“ v legislativě? Je skutečně situace v zahraničí „růžová“? A co na to Jan Tleskač?
Partneři konference
 • Skanska Reality
 • Frank Bold
 • Vinselekt Michlovský
 • Echo24
 • MODERNI OBEC
 • Ceská inovace
 • Pro energy nové
 • Energie 21
 • Stavebnictví
 • Pro města a obce
 • Vinselekt Michlovský
Poplatky
Balíček konference a seminář 30.5.2018 - veřejná správa 4700 Kč
Balíček konference a seminář 30.5.2018 - soukromý sektor 6500 Kč
Balíček konference a seminář 30.5.2018 - neziskový sektor * 2500 Kč
Registrační poplatek pro veřejnou správu 2990 Kč
Základní registrační poplatek pro soukromý sektor 4990 Kč
Poplatek pro neziskový sektor (spolky, organizace) * 1490 Kč
Množstevní sleva pro 2 a více účastníků 10%
Sleva za včasnou registraci do 25. 5. 2018 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email