Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
aneb najdeme optimální řešení pro města a obce?
čtvrtek
22.11.2018
REGISTRACE OD 8:15
9:00 - 16:00
Hotel Olympik
Praha 8, hotel Olympik

Nové cíle EU v oblasti oběhového hospodářství a s tím související příprava nové odpadové legislativy v ČR zásadním způsobem změní systém hospodaření s odpady v ČR. Největší výzvou ČR v oblasti odpadů je vysoká míra skládkování. Nová legislativa počítá od roku 2024 se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů.  Jak nová pravidla změní systém hospodaření s odpady. Přikloníme se více ke spalování odpadu a jeho energetického využití či bude největší důraz kladen na recyklaci se všemi svými současnými limity a otazníky?  A jaké dopady budou mít nová pravidla na hospodaření obcí či platby občanů? 


Česká města a obce aktuálně hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetického využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému.  V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu. 


Jak na odpad ve městech? Co města a obce čeká a jak se s chystanými změnami vypořádat? 


Přijďte na konferenci Nakládání s komunálním odpadem 2024 nalézt optimiální řešení po města a obce.  

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.
Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bidservices.cz
Program
Dotazy on-line posílejte na www.sli.do
kód eventu: 7023

 9:00, zahájení konference - 16:00, ukončení konfererence

09:00 - 09:05
Pavel Mohrmann
Prumyslovaekologie.cz
Moderátor konference
09:05 - 09:15
Ing. Jaromír Manhart
Ministerstvo životního prostředí ČR
Nová legislativa a její dopady na odpadové hospodářství
09:15 - 09:25
RNDr. Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství
Česká kreativita a zavádění oběhového hospodářství

Do české legislativy budou převáděny unijní předpisy, ve kterých  jsou stanoveny termínované a kvantifikované cíle. To je dobře, jen je zde stále riziko, že česká kreativita (otevřeně řečeno snaha významných podnikatelských subjektů si skládkovací "hody" v České republice o trochu prodloužit) může znamenat, že bude snaha prosazovat v Parlamentu různé úlevy, posuny v čase, a dojde k rozmělnění plánovaných ucelených změn do změti dílčích úprav, které však budou mít s principy a hlavně s pozitivními efekty oběhového hospodářství pramálo společného.

09:25 - 09:35
Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
Desatero moderního odpadového hospodářství

 Desatero moderního odpadového hospodářství aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst

09:35 - 09:45
Libor Lesák
Město Kralupy nad Vltavou
Nakládání s komunálním a ostatním odpadem v Kralupech nad Vltavou
 • třídění odpadu v obci do 20 tisíc obyvatel
 • likvidace komunálního odpadu vlastním svozem
 • likvidace tříděného odpadu
 • problémy v přípravě dalšího rozvoje likvidace odpadu z pohledu samosprávy
09:45 - 09:55
Milan Kazda
Sdružení místních samospráv ČR
Obce a odpady
 • projekt ESO (= energeticky soběstačná obec) Kněžice se datuje od roku 2000
 • projekt vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV, funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicko rozložitelné odpady
 • přináší i další funkce - zadržování vody v krajině díky tekutému digestátu, který funguje jako hnojivo pro zemědělce
 • naplňování této vize a rozšířování možností energetického využití odpadů
 • je čas začít pohlížet na odpady jako na potencionální zdroje energie
09:55 - 10:30

PANELOVÁ DISKUZE: Jak vidí aktuální nastavení odpadové legislativy skupiny zainteresované do odpadového hospodářství?
PŘESTÁVKA 10:30 - 11:00
11:00 - 11:20
Zdeněk Bočan
AVE CZ
Blíží se soumrak skládek?
11:20 - 11:40
Ing. Jaroslav Vodáček
Ernst & Young, s.r.o.
Strategie při zajištění změny nakládání s odpady (SKO) po roce 2024

Změny vyvolané zákazem skládkování SKO od roku 2024 působí na všechny účastníky trhu. Jedná se o evoluční krok, který posouvá ČR k evropskému způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. Jednou cest, jak změnu zvládnout, je využít model spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o přístup, který byl využit již v 90. letech v ČR při stavbě skládek. Co je z pohledu obcí a měst důležité při uzavírání dlouhodobých partnerství v odpadovém hospodářství?

11:40 - 12:00
Ing. Michal Struk
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univezity
Empirická analýza: Co pomáhá obcím zvyšovat třídění odpadu?

Výsledky statistické analýzy na vzorku několika stovek obcí:

 • faktory motivující k třídění odpadu v obcích z pohledu jejich obyvatel (dostupnost popelnic na odpadky, povědomí o možnostech třídění odpadků)
 • motivační systémy třídění odpadu uvedené na konkrétních příkladech z praxí měst a obcí 
 • výsledky výzkumu: časté problémy, s nimiž se obce v oblasti odpadů potýkají, a návrhy na jejich řešení
12:00 - 12:20
Ing. Michal Stieber
Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
Udržitelná řešení pro komunální odpad - poučme se z chyb okolních zemí!

1. Pro nastavení udržitelného systému nakládání s komunálními odpady po roce 2024 je nutné respektovat specifika jednotlivých regionů. Neexistuje žádné univerzální řešení jakou „pouze velká ZEVO“ nebo „pouze MBÚ a spoluspalování TAP“. V Německu i Rakousku existují oba tyto koncepty vedle seb

2. Náš domácí trh není izolován a je dnes a denně ovlivňován děním v zahraničí (např. zákaz dovozu odpadů do Číny, přetlak nabídky plastových odpadů v Německu). To s sebou přináší do budoucna řadu výzev, ale i hrozeb.

3. Pokud chceme v ČR do budoucna zamezit extenzivnímu skládkování, je nezbytné podpořit výstavbu nových koncových zařízení pro energetické využití. A to ať již ZEVO nebo zdroje pro spoluspalování TAP. I energetické využití je součástí cirkulární ekonomiky!
4. Prvotním krokem musí být razantní zvýšení poplatků za skládkování a udržení zákazu k roku 2024. Naopak přílišná koncentrace na dosahování recyklačních ukazatelů pro komunální odpad a obalové odpady nebo zaměňování tříděného sběru (včetně EPR) za recyklaci může vést k pokračování ve „skrytém“ skládkování využitelných odpadů i po roce 2024.
12:20 - 12:30
Ing. Tomáš Aulický
JRK Česká republika s.r.o.
Pro méně odpadu
 • Představení systému ECONIT, chytrého systému pro efektivní nakládání s odpadem v obcích.
12:30 - 13:00

Prostor pro diskuzi a dotazy z aplikace Sli.do
SPOLEČNÝ OBĚD 13:00 - 14:00
14:00 - 14:15
Strahinja Mladenović
ENVIROS, s.r.o.
Zahraniční případová studie: GCAP Tbilisi
 • Green City Action Plan pro město Tbilisi, Gruzie – fokus na oblast: Odpady

Metodika akčního plánu
Analýza environmentálních indikátorů
Návrh opatření
Opatření pro komunální odpad

 • Odpadové hospodářství v Srbsku

Základní údaje, současná situace, legislativa
Přehled o skládkách 
Bělehradská skládka Vinča
Hlavní potenciály

14:15 - 14:30
Bc. Ing. Jan Machančík
statutární město Jihlava
Změny v systému nakládání s komunálními odpady a jejich dopad na množství vznikajícího odpadu
plošná změna svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů
 • realizované pilotní projekty svozu bioodpadu
  • plošná změna svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů
 • vliv změny svozu směsného komunálního odpadu na separaci odpadů a množství produkovaného směsného komunálního odpadu
 • vize odpadového hospodářství bez odpadů
14:30 - 14:45
Ing. Josef Kucin
obec Jiřetín pod Bukovou
Odpadové hospodářství obce Jiřetín pod Bukovou

Jizerskohorský Jiřetín pod Bukovou před čtyřmi lety vyprodukoval za rok oficiálně 150 až 160 tun odpadu, za jehož likvidaci musel platit. Teď je to kolem 70 tun. Svozovou firmu tehdy zrušili a odpad od té doby vozí sami. „Bez této změny  bychom museli poplatek zvýšit už k tisícikoruně a dál na odpady doplácet, teď spíše vyděláváme,“ pochvaluje si starosta Josef Kucin. Na popelnice v Jiřetíně nenarazíte. Veškerý směsný odpad lidé dávají do černých pytlů, které obec pravidelně odváží. Pokud navrch obyvatelé přihodí pytel naplněný vytříděným plastem či papírem, za každý dostanou odměnu, která se jim odečítá od roční platby za odpad ve výši 650 korun. Za rok tak mohou ušetřit až šedesát procent celkové částky. V debatách o budoucnosti odpadů v Česku jde o jeden z mnoha příkladů, o nichž odpadová lobby nerada slyší. Zkušenost Jiřetína totiž odhaluje zásadní problém tohoto byznysu v Česku: města za svoz odpadu často platí mnohem víc, než by měla. 

14:45 - 15:00
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM
Městská část Prahy 7
Praha 7 bez odpadu
 • zavádění principů cirkulární ekonomiky na jedné z neprogresivnějších městských částí Prahy
 • důležité aspekty při realizaci netradičních pilotních projektů
15:00 - 15:15
Ing. Vnislav Konvalinka
obec Hlásná Třebaň
Chytré snižování směsného komunálního odpadu
 • Představení systému ECONIT, chytrého systému pro efektivní nakládání s odpadem v obcích.
 • Představení výsledků implementace v praxi obce Hlásná Třebaň:
 • V Hlásné Třebani jsme se systémem adresného třídění ECONIT začali v polovině dubna tohoto roku.
 • Díky důkladné osvětě a nastavení systému jsme již po prvním měsíci zaregistrovali zvýšení míry třídění, například u plastů, až o 70%.
 • Adresné třídění nám i pomohlo vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. 
15:15 - 15:30
Bc. Jan Kokeš
město Kolín
Chytré odpadové hospodářství města Kolín, které řeší efektivní a ekonomické nakládání s odpady.
15:30 - 16:00

Prostor pro diskuzi a dotazy z aplikace Sli.do
Partneři konference
 • AVE CZ
 • JRK
 • Veolia
 • Vinselekt Michlovský
 • Echo24
 • MODERNI OBEC
 • TZB - info
 • Euractiv
 • Pro energy nové
 • Odpady
   Obecné informace
   Poplatky
   registrační poplatek pro veřejnou správu 3200 Kč
   registrační poplatek pro soukromý sektor 4500 Kč
   sleva pro 2 a více účastníků 10%
   Newsletter
   Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email