Candela 2019 - 7. pokračování
9:00 - 15:00
05.03.2019
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Olympik, Sokolovská 138, 186 76, Praha
Praha
 

7. ročník konference Candela 2019 přinese opět aktuální informace o dění ve veřejném osvětlení. Letos se zaměříme na rovnováhu mezi bezpečností, ekologičností a úsporami energie. Budeme mluvit o vlivu veřejného osvětlení na nehodovost ve vašem městě. Řekneme si novinky k 6. kolu dotačního programu EFEKT z MPO pro roky 2020 - 2021. Pojmenujeme si problémy, které ve veřejném osvětlení jsou, jak na akademické půdě tak v praxi, a zamyslíme se nad mýty, které šíří ve velkém obchodníci. Budeme mluvit o největších problémech modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Cílem konference je zorientovat každého zástupce města v záplavě různých i protichůdných informací. Na konferenci Candela opět přivítáme nezávislé odborníky, za kterými nestojí firmy a vidina zisku. 

Program

Hlavní témata konference:

 • Bezpečnost, ekologičnost, úspory. Jak najít rovnoháhu?  
 • Příklady z praxe - nevhodně osvětlený dopravní prostor
 • Příklady z praxe - realizace veřejného osvětelní ve městech - povedené i problematické realizace
 • Pohled na jednotlivé koncepty z hlediska úspor energie
 • Nehodovost ve městě
 • Program EFEKT – 6. kolo 
 • Nejčastější problémy vznikající při modernizaci a rekonstrukci veřejného osvětlení

moderuje konferenci Candela 2019

Jiří Hochman po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení v ČT kde pracoval na centrálním energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Je rovněž aktivním členem SRVO a pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO. V současné době je pracuje jako Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

09:05 - 09:25

Program EFEKT – dotace na renovace systémů veřejného osvětlení

Vladimír Sochor je od června 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních, a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé od roku 1994 až do roku 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA). Od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.  Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka. 

09:25 - 09:45

Ekologické aspekty osvětlování veřejného prostoru

Působí na Ministerstvu životního prostředí již skoro 9 let. Od června 2018 je ředitelkou odboru politiky ŽP a udržitelného rozvoje zodpovědnou za koordinaci implementace významných národních koncepcí, kterými jsou Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030, Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Gesčně zajišťuje činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj a implementaci Agendy 2030 (Cílů udržitelného rozvoje) v ČR. Zabývá se také tématem čisté mobility, světelného znečištění a smart city. V minulosti získala zkušenosti na Ministerstvu zahraničních věcí, Technologické agentuře ČR nebo při americké Nadaci pro environmentální bezpečnost a udržitelnost. Vystudovala Fakultu sociální věd Univerzity Karlovy a Environmentální bezpečnost na Univerzitě OSN.

Donedávna jsme se v rámci ekologických aspektů veřejného osvětlení zaměřovali pouze na snižování energetické náročnosti a tedy i emisí, jak oxidu uhličitého tak znečišťujících látek. Spolu s vědeckými důkazy o negativním vlivu modré části světelného spektra na lidské zdraví a ekosystémy, pokud jsou mu vystaveni během noci, vyvstala nutnost hovořit v rámci ekologických aspektů rovněž o této problematice a možnostech, jak ji řešit. 

09:45 - 10:00

Využití udržitelné energie, dotační výzvy, nové dotace

František Kubeš se dlouhodobě věnuje problematice urbánního a regionálního rozvoje. V rámci studia na Ostravské univerzitě v Ostravě absolvoval dvousemestrální studijní pobyt a pracovní zahraniční stáž v SRN. Od roku 2005 do roku 2014 působil v Kanceláři strategie města na Magistrátu města Brna (v pozici referenta, následně vedoucího referátu). Během této doby také absolvoval 9-měsíční stipendijní program Nadace Roberta Bosche v SRN (Lipsko, Stuttgart, Cáchy). Během svého působení v Brně měl na starosti přípravu hlavního strategického dokumentu města, koordinaci zahraničních projektů, spolupráci s regionálními aktéry a v rámci aglomerace či spolupráci na přípravě města Brna na čerpání prostředků v programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020, v případě současného období se zaměřením na využití Integrovaných územních investic.
Od roku 2014 (dosud) působí na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde vede oddělení urbánní politiky. Mezi jeho hlavní úkoly patří metodické nastavení využití urbánních integrovaných nástrojů, ale také uplatnění konceptu Smart Cities v podmínkách ČR či aktivní participace na vznikající Městské politice EU.
 

10:00 - 10:20

Barva světla ve veřejném osvětlení

V současné době pracuje na VŠB-TU v Ostravě jako docent. Specializuje se na světelnu techniku. 
Praktické zkušenosti získával v  INGE Opava, spol. s r.o., kde působil jako světelný technik a v METASPORT akciová společnost na postu vedoucího závodu.
V oblasti světelné techniky působí i mimo akademickou půdu v České společnosti pro osvětlování, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, CIE a v redakční radě časopisu Světlo.
V rámci svého profesního zaměření se věnuje výzkumu rušivých účinků světla ve venkovním prostředí a úsporám elektrické energie v osvětlovacích soustavách v souvislosti s nasazováním tzv. SMART technologií. Od těchto témat se odvíjí i jeho publikační činnost na tuzemské i mezinárodní úrovni.

 - současný stav, terénní průzkumy, závěry CIE 2018

10:20 - 10:50 přestávka na kávu
10:50 - 11:10

Pohled PČR na noční dopravní prostor

Do roku 2003 studoval. Od roku 2002 projektoval v soukromé firmě plynovody. V letech 2005 a 2006 byl kontruktérem ve firmě zabývající se výrobou elektrického ručního nářadí. V prosinci 2006 nastoupil k Polici ČR na dopravní inspektorát. Po ukončení základní odborné přípravy nastoupil do výkonu služby v dohledu nad bezpečností silničního provozu. Následně k 1.8.2008 začal vykonávat funkci dopravního inženýra na územním odboru Nymburk. I ve funkci dopravního inženýra se pravidelně účastnil různých akcí v dohledu nad BESIP, což bylo značným přínosem pro výkonávání funkce dopravního inženýra. 1.4.2017 nastoupil na pozici dopravního inženýra na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky. Pravidelně se účastní různých konferencí, seminářů, školení, technických rad k technickým předpisům, výzkumných projektů, apod. Na těchto konferencích, seminářích a školeních rovněž vystupuji s příspěvky a přednáškami převážně o bezpečnosti.

 - analýza, statistika, doporučení

-  požadavky policie ČR v dopravně-správním řízení staveb veřejného osvětlení
-  přisvětlené přechody pro chodce atd.
11:10 - 11:30

Povinnosti vlastníků soustav VO při provozu VO, možné důsledky špatně osvětleného dopravního prostoru – příklady z praxe.

Po ukončení stření školy a sportovní kariery pracoval od roku 1984 v koncernu Jablonecké bižuterie na různých postech spojených s provozem a údržbou. Po roce 1989 tuto službu zajišťoval do roku 1994 prostřednictvím vlastní firmy, včetně investiční výstavby.  Od roku 1994 se plně věnuje vývoji a konstrukci historických venkovních svítidel pro firmu ART METAL sp.j. Polsko, kde od roku 2000 do dnešního dne působí v pozici technického ředitele. Od roku 1998 do roku 2011 působil ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a poslední tři roky jako výkonný místopředseda.  Od roku 2012 je členem České společnosti pro osvětlování, kde je členem předsednictva a zároveň předsedou Libereckého pobočného spolku ČSO. Hlavní činností tohoto pobočného spolku je lektorská a poradenská činnost pro města, obce, službu dopravní policie ČR, Besip, Dopravní fakultu ČVÚT, ČKAIT v oblasti osvětlování pozemních komunikací. V současné době se aktivně podílí na výzkumném úkolu Ministerstva vnitra ,,Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci“.      

Noční dopravní prostor viditelnost překážek na vozovce v závislosti na noční reakční době, různých jasech okolí dopravního prostoru a vliv viditelnosti na dopravní nehodovost zejména v rizikových oblastech průjezdných komunikací, přechodů pro chodce, nebezpečných míst a křižovatek v zastavěném a osvětleném prostoru měst a obcí

11:30 - 11:45 DISKUZE
11:45 - 12:05

Doporučení pro šetrné moderní osvětlování / Příklady z praxe - možné právní dopady - zodpovědnost provozovatelů soustav veřejného osvětlení

 Vystudoval VŠSE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tematické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval TKP 15 - Osvětlování. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Též zpracoval několik technických norem. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel také na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo. Od roku 2019 je předsedou nově vzniklé České společnosti pro osvětlování Praha, pobočného spolku.

12:05 - 12:25

Možnosti soustav veřejného osvětlení v rámci Smart city, Přehled a analýza všech dostupných řešení na českém trhu

Pracuje na VŠB-TU v Ostravě jako profesor. 

Profesní zaměření: Elektrické světlo, Elektrické teplo, Elektrárenství, Diagnostika na elektrických zařízeních. Docentem byl jmenován v roce 1985. Profesorem byl jmenován v roce 1998. Člen redakčních rad časopisů Elektrotechnika v praxi a Světlo. Pracuje aktivně v oblasti světelné techniky (člen mezinárodní komise LUX EUROPE, člen národní komise CIE CNK, předseda České společnosti pro osvětlování regionální skupina Ostrava).

Zkušební polygon veřejného osvětlení (BROADBAND Light) je instalován v provozu na půdě Vysoké školy báňské. Testují se na něm různé úlohy. Součástí polygonu je 10 sloupů veřejného osvětlení, pomocí kterých se zajišťuje osvětlení na 3 typech komunikací (jednostranná, oboustranná, vystřídaná, na přechodu pro chodce a na 2 samostatných světelných bodech. Soustava je řízena pomocí optické vláknové komunikace, mobilní datové komunikace a komunikace po silových vodičích. Soustava je otevřená jak pro různá svítidla, tak pro různé komunikační a bezpečnostní technologie. Výstupy ze zkušebního testování se dozvíte v této prezentaci.

12:25 - 12:30 DISKUZE
12:30 - 13:30 OBĚD
13:30 - 13:45

První rok správy pražského osvětlení v městském dresu

Předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy je dlouholetý manažer s bohatou profesní praxí. V minulosti působil v různých manažerských a odborných poradenských pozicích ve státních a municipalitních akciových společnostech a institucích jako např. Letiště Praha, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Operátor ICT, a.s., Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Plzně a další. V soukromé sféře pracoval bezmála 24 let v sektorech telekomunikací, energetiky a investičního poradenství.

13:45 - 13:55
Ing. Pavel Sněhota
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Technický ředitel

Praktický pohled na správu veřejného osvětlení a zohledňování aktuálních požadavků a aspektů

13:55 - 14:15

Příklady úspěšných i problematických realizací ve městech a obcích

Vystudoval ČVUT-FEL v Praze, obor elektroenergetika, specializace světelná technika. Po absolutoriu získal praxi jako světelný technik v českých i zahraničních firmách. Od roku 1999 podniká v oboru osvětlování, věnuje se především návrhům a optimalizacím osvětlovacích soustav. Aktuálně pracuje ve společnosti Actispro Light s.r.o. Je členem České společnosti pro osvětlování a členem technické normalizační komise TNK č. 76 – osvětlení České agentury pro standardizaci.

 Příklady úspěšných i problematických realizací ve městech a obcích. 

14:15 - 14:30

Technické služby Tábor (semifinalisté cen SDGs 2018*) Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Od května 2016 působí na pozici jednatele Technických služeb Tábor. Od roku 2010 jednatelem Služeb města Milevska a předešlé čtyři roky na pozici uvolněného místostarosty Milevska. Vystudoval strojírenství a elektrotechniku v Praze. Během profesního života pracoval na technických pozicích v oboru elektro, zajištoval kompletní problematiku technických zařízení budov (vzduchotechnika, topení, meření a regulace, elektro, odpady) na pozici servisního technika a jezdil i po montážích. Aktivně působí ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, ve Sdružení komunálních služeb, ve Spolku veřejně prospěšných služeb a podílí se na vzniku Asociace správců a majitelů veřejného osvětlení.

Společnost Technické služby Tábor jako majitel soustavy veřejného

osvětlení (VO) zajišťuje osvětlení ve městě Tábor a jeho příměstských
částech. Současný vývoj technologií umožňuje modernizovat celou soustavu
s významnou úsporou energie, při zachování požadované bezpečnosti
pro chodce i účastníky silničního provozu. Díky důrazu na propracovanou
projektovou dokumentaci, pasport a generel VO, se společnosti
daří dosahovat významné změny v celém městě v kvalitě osvětlení. Rozsáhlý
systém VO v počtu 5 600 světelných bodů je nutné provozovat
s ohledem na nezastavitelné stárnutí za citlivého přístupu architektů
i světelných techniků. Úspora elektrické energie a servisních nákladů
u nových svítidel dosahuje významných hodnot v porovnání s čím dál
levnější technologií na vysoké technické úrovni. *Ocenění za naplňování
Cílů udržitelného rozvoje OSN
14:30 - 14:40
Pavel Farský
město Hrádek nad Nisou
Místostarosta města

Úspěšná realizace veřejného osvětlení v Hrádku nad Nisou

Povedené realizace: Hrádek nad Nisou - Pavel Farský, místostarosta města - postupná rekonstrukce svítidel VO, výměna svítidel, oprava rozvaděčů z úspor formou EPC - splácení 5 let (roční úspora el. energie 48%) Dýšina u Plzně - Ing. Jaroslav Engrmajer, starosta obce Dýšina - Kompletní rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení 2019 u programu Efekt (roční úspora el. energie 39%).

14:40 - 14:50

Úspěšná realizace veřejného osvětlení v obci Dýšina u Plzně

Od roku 2006 je zastupitelem obce Dýšina, od roku 2008 spolumajitel malé rodinné firmy FV Tech s. r. o. – projektování a dodávání fotovoltaických systémů, zastoupení výrobců zaměřené na energetické úspory Solarventi, Vellina, Mandík energy. 

V letech 2009 – 2014 byl místostarosta obce Dýšina a od roku 2014 je starostou obce Dýšina. 

Kompletní rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení 2018 u programu EFEKT (roční úspora el. energie 39%).

14:50 - 15:00

Instalace biodynamického veřejného osvětlení v Hrusicích

Zabývá se vývojem a optimalizací elektronickych systemu pro autonomni provoz, s maximálním zaměřením na obnovitelné zdroje.
 

Partneři konference
 • Česká společnost pro osvětlení
 • Actispro Light
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • COLMARK
 • SITECO
 • Efekt
 • Ministerstvo životního prostředí
 • VŠB OSTRAVA
 • VŠB TU OSTRAVA
 • SVPS
 • Světlo
 • Moderní obec
 • Energie 21
 • Echo24
 • Euractiv
 • TZB - info
 • Ekolist
 • Elektro s napisem
 • Vinselekt Michlovský
Poplatky
Základní registrační poplatek 4400Kč
Zvýhodněný registrační poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
Sleva pro účastníky v počtu dvou a více ze stejné organizace - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 20%
Sleva za včasné přihlášení do 7.2.2019 - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 15%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email