Financování vodárenské infrastruktury 2019
9:00 - 15:00
22.01.2019
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel DAP, Vítězné náměstí 4
 

Tradiční konference Financování vodárenské infrastruktury dlouhodobě figuruje mezi význačnými akcemi, na kterých se setkávají vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací v ČR. 

České vodárenství se během uplynulého roku opět proměnilo. Je to důkaz toho, že se jedná o „živý“ obor, na jehož změny má vliv řada faktorů. Snaha o proměnu českého vodárenství, resp. modelu jeho provozování, stále probíhá. V jeho rámci i trend remunicipalizace čili vypovězení smluv se soukromými provozovateli nebo vykoupení jejich podílů a převod služeb zpět pod přímou veřejnou kontrolu.

V prvním kvartálu roku 2019 bude zveřejňovat Ministerstvo zemědělství opět výsledky benchmarkingu vodárenských společností. Ukáže tento dokument, že provozování městy vlastněných vodáren je výhodnější a udržitelnější? Neustálá diskuze se vede také kolem regulace. Je vodárenství v ČR přeregulované a bude vytvářen tlak na vznik tzv. „superegulátora“?

Generování dostatečných finančních prostředků na investice do obnovy VH infrastruktury s sebou samozřejmě přináší tlak na snižování nákladů. To vše ale při zachování či ještě lépe zvyšování efektivity provozování. Začínají se prosazovat nové technologie, především Smart Metering, které přináší vodárenským společnostem možnost lepšího sběru, nakládání a vyhodnocování získaných dat.

Jaké otázky bude řešit české vodárenství v roce 2019? Odpovědi na nejen výše položené otázky přinese konference Financování vodárenské infrastruktury.

Na posledním ročník konference v únoru 2018 se sešlo přes 100 účastníků.

Složení účastníků konference:

 • management vodárenských společností (provozní a techničtí ředitelé)
 • zástupci měst a obcí (starostové, místostarostové, předsedové vodárenských spolků)
 • zástupci státních úřadů a ministerstev (SFŽP, MŽP, MF, ÚOHS, krajské úřady)
 • zástupci konzultační společnosti
 • zástupci právní kanceláře
 • zástupci oborových periodik a serverů

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

 

Program

 9:00 zahájení konference - 15:00 ukončení konference

09:00 - 09:05

Moderátor konference

Pavel Policar je vzděláním vodohospodář. Obor „voda“ studoval v Praze a také ve Velké Británii, kde pak patnáct let pracoval ve vedení velkých vodáren. Stal se z něj ve svém oboru špičkový manažer. Své zkušenosti a schopnosti nyní investuje do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Za jeho působení v čele představenstva se firma okresního formátu stala významným hráčem v oblasti vodárenství i v zahraničí.

09:05 - 09:30

Aktuální výzvy ve vodárenství

Ing. Miloslav Vostrý se narodil v Plzni. Po ukončení vysokoškolského vzdělání na ČVUT stavební fakulta – obor vodního hospodářství pracuje od roku 1976 ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde prošel téměř všemi funkcemi ve společnosti, od roku 1998 byl členem vedení společnosti a od roku 2001 do roku 2015 generálním ředitelem. Současně byl a je členem představenstva společnosti. Od roku 2001 je také členem představenstva SOVAK ČR. V letech 2014 až 2017 byl členem představenstva Svazu vodního hospodářství ČR. V červnu 2018 byl zvolen předsedou představenstva SOVAK ČR.

 • Co nás čeká a nemine
 • Čeho jsme jako obor dosáhli
 • Co nás trápí
09:30 - 10:00

Remunicipalizace ve vodárenství a udržitelný rozvoj - zkušenosti z evropských měst

Emanuele Lobina je hlavním lektorem na Obchodní fakultě britské University of Greenwich, v oddělení PSIRU (Sekce pro mezinárodní výzkum veřejných služeb). V PSIRU začal pracovat v roce 1998 s cílem dále posunout výzkum v této oblasti a rozpracovat strategie pro reformu služeb; na toto téma také hodně publikuje. Jeho výzkum zaměřující se na komunální sektor vodního hospodářství v rozvinutých a rozvojových zemích a zemích s rozvíjející se ekonomikou zkoumá relativní efektivitu veřejných a soukromých vodohospodářských podniků a proces reformy vodohospodářského sektoru. Od září 2017 do srpna 2018 Emanuele působil jako vědeckovýzkumný pracovník v oblasti politické ekonomie v nadaci ISRF (Nadace pro nezávislý sociální výzkum)
(viz http://www.isrf.org/about/fellows-and-projects/emanuele-lobina).

 

10:00 - 10:30

Příprava na nové programové období 2021-2027, jak vypadá diskuze o dotační podpoře pro vodárenství + přehled aktuálního stavu čerpání

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

10:30 - 11:00 kávová přestávka
11:00 - 11:25

Mýty municipalizace vodárenství

Ondřej Beneš je vrcholovým manažerem akademickým vzděláním a následnou odbornou praxí jak v řídící, tak i technické a ekonomické oblasti. Ve skupině Veolia Voda pracuje od roku 2004, přičemž zastával pozice generálního ředitele Středočeských vodáren, a.s., (2004-2006) a generálního ředitele Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (2007-2008). Od roku 2009 působí jako technický ředitel pro ČR, Slovensko a Polsko. Před svým působením ve skupině Veolia ČR pracoval jako manažer ve vodárenství ve Velké Británii. Je členem představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a členem dalších českých i mezinárodních profesních organizací.

Téma návratu společností poskytující služby ve veřejném zájmu (SGI) do rukou státu, je nyní v Evropě velmi aktuální mimo jiné i díky výstupům první úspěšné Evropské iniciativy Right2Water. 

Politizace a nacionalizace problematiky, spojená s prokazatelně účelovým spojováním nesouvisejících témat (např. vysoká cena=privátní provozovatel) umožňuje v očích veřejnosti úspěšně očerňovat extrémně úspěšné systémy, které kombinují jak společnosti veřejné, tak i soukromé, jako tomu je v ČR. Těmto mýtům, často obalovaným do zdánlivě vědeckých konstatování, se přednáška věnuje v detailu. 
Shrnutím prezentace je nutnost zachování prostředí, které umožňuje politikům i zákazníkům v podobě férové soutěže koncesním řízením volit veřejnou či soukromou formu zajištění kvalitních dodávek pitné vody i odkanalizování. Jedině takové prostředí poskytuje regulačně dlouhodobě udržitelný systém bez nutnosti budovat nákladnou a neefektivní přímou státní regulaci tak, jako tomu je do značné míry např. na Slovensku. 
11:25 - 11:50

Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Pracuje v sektoru vodovodů a kanalizací nepřetržitě od roku 1999, kdy nastoupil do společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM). Pracoval na pozici technického pracovníka útvaru investic a následně vedoucího provozu vodovodů v Mělníku. V letech 2005-2013 pracoval ve Středočeských vodárnách, a.s. na pozici manažera útvaru investic. Od r. 2014 do května 2015 působil zpět ve společnosti VKM na pozici manažera útvaru vodohospodářského rozvoje a kontroly provozu. Od r. 2005 je autorizovaným inženýrem v oboru vodního a krajinného inženýrství. Během své dosavadní praxe získal řadu zkušeností zejména v procesu investiční výstavby při obnově a rozvoji VaK. Od června 2015 pracuje na MZe v Sekci vodního hospodářství na pozici ředitele odboru dozoru a regulace vodárenství. Je tajemníkem Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK a členem výkladové komise k zákonu č. 274/2001 Sb., (o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu).

Příspěvek se stručně věnuje úloze MZe, jako gestora zákona o vodovodech a kanalizacích, poukazuje na specifika sektoru VaK v ČR, upozorňuje na základní povinnosti vlastníků. Dále stručně informuje o poznatcích MZe z výkonu kontrolní činnosti a souvisejících činností.   

11:50 - 12:15

Použití benchmarkingu jako nástroje pro regulaci oboru VaK

Želmíra Macková je vedoucí oddělení analytického a benchmarkingu, odboru dozoru a regulace vodárenství, na Ministerstvu zemědělství. Absolvovala Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě (1999) a následně si prohloubila manažerské vzdělání na Brno Business School - Nottingham Trent University (2008). Po ukončení vysokoškolského studia působila v oblasti rizikového kapitálu a spolupracovala se zahraničními venture kapitálovými fondy se zaměřením na investice do životního prostředí v regionu střední Evropy. Z oblasti investiční a konzultační přestoupila do praxe, na pozici výkonné ředitelky komunální vodárenské akciové společnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (Trenčín, SR), kde působila čtyři roky. Od roku 2011 je člen expertem Asociace pro vodu ČR (CzWA) pro oblast obnovy vodohospodářského majetku.

Prostor pro diskuzi
12:30 - 13:30 oběd
13:40 - 14:05

Vyhodnocení pilotních projektů technologií dálkových odečtů

David Hájek se celou svou profesní dráhu věnuje informačním technologiím, v posledních 18 letech na managerských pozicích. Od řízení velkých softwarových projektů a vývoje software postupně přešel do oblasti telekomunikací, což v posledních letech vedlo ke spolupráci se společností SiímpleCell při budování LPWAN sítě Sigfox v České republice a nakonec i k současné pozici technického ředitele společnosti IoT.water,s.r.o. David Hájkek získal vysokoškolský titul na VŠE, mezi jeho záliby patří hlavně cestování a technologie IOT.  

 • Rozsah a průběh pilotních projektů
 • Získané zkušenosti
 • Dopady do produkce a další rozvoj
 • Diskuse
14:05 - 14:30

Strašák „GDPR“ - zkušenosti ve vodárenském sektoru

Richard Otevřel působí jako counsel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Kromě poradenství v oblasti regulatoriky elektronických komunikací, e-commerce, práv duševního a průmyslového vlastnictví a implementace IT projektů v soukromém i veřejném sektoru se specializuje na ochranu osobních údajů. V rámci příprav na GDPR vedl tým odborníků HAVEL & PARTNERS při provádění rozsáhlých auditů a poskytování poradenství při implementaci požadavků GDPR v řadě organizací z různých odvětví. Je členem Spolku pro ochranu osobních údajů a mezinárodní asociace IAPP, pravidelně též přispívá do mezinárodních publikací věnujících se této problematice. Richard Otevřel je taktéž ředitelem společnosti FairData Professionals a.s. poskytující externí služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Rozdíl oproti jiným regulacím (aneb proč postih nepřichází ihned).
 • Stalo se vůbec něco? Nebo je to jen prodloužený klid před bouří?
 • První poznatky z praxe (a kam se dozorový úřad dívá).
 • Kdy bude a co bude v adaptačním zákoně.
14:30 - 14:55

Případová studie: Dohody obcí za účelem vzniku vodárenských svazků jako možnost efektivního rozvoje vodohospodářské infrastruktury

Ing. Roman Sládek, absolvent VUT Brno – vodní stavby a vodní hospodářství.
V zastupitelstvu Ivančic od roku 1990 doposud (momentálně místostarosta).
Majitel poradenské společnosti ProVenkov, spol. s r.o. s orientací na malé obce.

VečírekPo konferenci Vás zveme na společenské setkání při sklence vína.

Organizačí informace

 • Do programu je zařazena prezentace v anglickém jazyce. Pokud si přejete tlumočení do češtiny, prosím zaškrtněte při registraci okénko s přáním tlumočení.

 • 23.1.2019 proběhne EXKURZE do nové čističky odpadních vod na Císařském ostrově. Budete-li se jí chtít zúčastnit, zaškrtněte prosím při registraci okénko exkurze.
 • Bližší informace k exkurzi:  Prezentace a proškolení proběhne v délce 20 až 30 minut.
                                                   Trasa prohlídky je dlouhá cca 1 km a potrvá cca 45 minut.
                                                    Návštěvníci dostanou helmy, reflexní vesty a pracovní obuv.
                                                    Kapacita exkurze je omezená, a to pro prvních 20 zájemců.
                                                    1. skupina exkurze od 9:00 hodin.
                                                    2. skupina exkurze od 10:30 hodin.

                                                    DOPRAVA: Do nové čistírny odpadních vod se každý dopravuje individuálně (možná přeprava
                                                    pražskou MHD: Dejvická - Hradčanská - autobus 131 nebo 108 do zastávky Goetheho /trasa dlouhá
                                                   do 11 minut/). Zájemci o exkurzi obdrží bližší informace o cestě včetně mapky do emailu.
Partneři konference
 • Veolia
 • IOT WATER
 • Havel & Partners
 • Grant Thornton
 • Vodárenství.cz
 • MODERNI OBEC
 • Echo24
 • Průmyslová ekologie
 • TZB - info
 • Vakinfo
 • Vodní hospodářství
 • Naše Voda
 • Euractiv
 • Pro města a obce
 • Energie 21
 • O vodárenství
 • Vinselekt Michlovský
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email