Financování vodárenské infrastruktury 2020
9:00 - 15:00
04.02.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Vítězné nám. 684/4, 160 00, Dejvice
Hotel DAP, Praha

Tradiční konference shrne, co se v českém vodárenství během uplynulého roku proměnilo a také se zaměří na aktuální témata pro rok 2020.

 • Aktuální výzvy a vize ve vodárenství
 • Dotační financování vodárenské infrastruktury
 • Příprava na nové programové období 2021- 2027
 • Novinky v legislativě vodního hospodářství 
 • Využívání moderních technologií v oblasti Smart Meteringu
 • Provozní modely ve vodárenství v praxi

Konference je určena pro zástupce soukromých i municipálních provozovatelů, vlastníky infrastruktury, starosty, vedoucí odborů, atd.

Nahlédněte do minulých ročníků této konference:

Financování vodárenské infrastruktury 2019
Financování vodárenské infrastruktury 2018
Financování vodárenské infrastruktury 2017

Program
09:00 - 09:05

Moderuje konferenci

Pavel Policar je vzděláním vodohospodář. Obor „voda“ studoval v Praze a také ve Velké Británii, kde pak patnáct let pracoval ve vedení velkých vodáren. Stal se z něj ve svém oboru špičkový manažer. Své zkušenosti a schopnosti nyní investuje do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Za jeho působení v čele představenstva se firma okresního formátu stala významným hráčem v oblasti vodárenství i v zahraničí.

09:05 - 09:35

Aktuální výzvy ve vodárenství

Oldřich Vlasák vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. Nejprve pracoval ve Výzkumném ústavu potravinářském a chladící techniky jako výzkumný pracovník, poté v Kovoprojektě Praha jako projektant a vedoucí ekologicko-energetického střediska. Od r. 1990 působil jako ředitel společnosti Marius Pedersen a ředitel East Bohemian Airport, a.s. Absolvoval několik odborných stáží ve Velké Británii, Německu, Dánsku a USA, byly mu přijaty tři patenty a 11 zlepšovacích návrhů. Zveřejnil mnoho článků a statí v odborných časopisech a spolupodílel se na vydání několika odborných publikací. V roce 1994 se stal členem Rady města Hradec Králové za ODS a v roce 1998 primátorem města, v roce 2002 byl opětovně zvolen primátorem, z této funkce odstoupil v roce 2004 po zvolení do Evropského parlamentu. Je zastupitelem města Hradec Králové. Byl místopředsedou Euroregionu Glacensis (1996 - 2000). V roce 2000 byl zvolen místopředsedou a o rok později předsedou Svazu měst a obcí ČR. V červnu 2011 byl zvolen místopředsedou pro evropské záležitosti SMO ČR. Od roku 2000 do roku 2004 byl zástupcem ČR v Radě evropských municipalit a regionů (CEMR) a v Kongresu evropských místních a regionálních orgánů, působil v Českém výboru pro spolupráci s Výborem regionů EU. Od roku 2002 je výkonným prezidentem CEMR. V letech 2000 – 2004 byl také zástupcem ČR ve Výboru regionů EU a v komoře měst Rady Evropy. Od 2002-2014 členem Evropského parlamentu, mezi lety 2012-2014 byl místopředsedou Evropského parlamentu a v roce 2014 byl znovuzvolen do výboru region EU.  Oldřich Vlasák hovoří anglicky, rusky a částečně německy. 

09:35 - 10:05

Dotační financování vodárenské infrastruktury: aktuální stav, výhled do dalšího programového období

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

Příspěvek se věnuje shrnutí stavu podpory vodohospodářské infrastruktury z evropských i národních zdrojů, kterou poskytuje Ministerstvo životního prostředí v současném období. 
V své druhé části příspěvek představuje východiska i zaměření podpory v programovém období 2021–2027.

10:05 - 10:35

Monitoring a udržitelnost vodohospodářských projektů – výhled pro nové období OPŽP 2021 – 2027

Je absolventkou stavební fakulty ČVUT Praha, oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Po zahraniční zkušenosti na pozici projektant v irské společnosti P.H. McCarthy Consulting Engineers Limited působila 9 let v soukromém sektoru jako senior konsultant při přípravě a následné realizaci infrastrukturních projektů (zejména z oblasti vodního a odpadového hospodářství) financovaných z fondů EU. Má několikaleté zkušenosti z oblasti projektového managementu a projekty metodické podpory (technické a finanční asistence), zejména s přípravou a následnou implementací finančních modelů (FA, CBA, Nástroj Udržitelnost 2014+) používaných v OPŽP. Od roku 2014 působí na SFŽP ČR, kde zastává pozici Vedoucí oddělení monitoringu VH projektů a zároveň řeší agendu, týkající se problematiky udržitelnosti VH projektů pro období OPŽP 2014+ a OPŽP 2021+.

Monitoring a udržitelnost vodohospodářských projektů – výhled pro nové období OPŽP 2021 – 2027

- Výsledky monitoringu projektů OPŽP
- Problematika udržitelnosti ve vztahu k národní legislativě
- Příprava podmínek udržitelnosti na nové období OPŽP 2021+
10:35 - 11:05

Financování strategických investic PVS

Během vysokoškolského studia na ČVUT v Praze externě pracoval pro DHI Česká republika. Po dokončení studia začal pracovat v nadnárodní inženýrsko-konzultační společnosti Mott MacDonald.
V listopadu 2011 nastoupil do poradenské společnosti Grant Thornton Advisory na pozici Senior Manažera jako service line leader Projektového financování v pražské pobočce. Od ledna 2013 do konce roku 2018 byl v Grant Thornton Advisory partnerem a jednatelem odpovědným za marketing, provoz a interní procesy stejně jako za obchodní a rozvojové aktivity veřejné a státní správy. 
Od ledna 2019 je předsedou představenstva Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Dále je místopředsedou pracovní skupiny pro vodárenství v rámci sekce životního prostředí při Hospodářské komoře České republiky a náhradníkem jejího zástupce ve Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací. V dubnu 2019 se stal předsedou rady Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury.
Pravidelně přednáší na významných domácích i mezinárodních konferencích v sektoru vodního hospodářství.

přestávka na kávu 11:05 - 11:35
11:35 - 11:55

Financování veřejné infrastruktury

V ČSOB, a.s. působí jako ředitel týmu projektového financování. Je členem řídícího výboru asociace pro rozvoj infrastruktury, členem řady pracovních skupin v problematice týkající se realizace a financování veřejné infrastruktury. Jeho tým je odpovědný za přípravu transakcí projektového a strukturovaného financování zejména v oblastech energetiky, telekomunikací, vodohospodářství a dopravy. Dále se zabývá přípravou možností financování s využitím přístupů PPP a přímo spolupracuje na transakcích spolufinancování projektů podporovaných z Fondu Soudržnosti EU.
 

11:55 - 12:15

Prodlužování životního cyklu vodárenské infrastruktury díky správnému rozhodování - optimalizace životnosti potrubí

Luboš Bafrnec je manažerem specializující se na inovace a řešení ve vodním sektoru. Své zkušenosti získal za více než 11 let, kdy pomáhal soukromým a veřejným společnostem v tomto odvětví.
Vystudoval Vysoké učeni technické v Brně se zaměřením na telekomunikace. Již během studia začal pracovat v nadnárodní firmě zabývající se smart meteringem a obecně vodohospodářstvím. Do společnosti Sensus nastoupil v roce 2008 jako technik podpory prodeje a úspěšně se podílel na nasazení několika Smart Metering projektů v celé České republice. V roce 2012 nastoupil do globálního marketingového oddělení, kde získal podrobné zkušenosti ze všech fází návrhu, výroby a nasazení Smart Měřidel a budování Smart Cities.
Je kvalifikovaným inženýrem a má další vysokoškolské vzdělání v oboru management a finance.
V současné době řidí pobočku firmy Sensus / Xylem v České republice a přináší pokročilé světové technologie do vodního hospodářství. 

12:15 - 12:20
Ing. Jaroslav Kubínek
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
výrobní náměstek

Prodlužování životního cyklu vodárenské infrastruktury díky správnému rozhodování - optimalizace životnosti potrubí

12:20 - 12:40

Smart metering jako součást vodárenské infrastruktury

Ing. Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay , ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

12:40 - 13:00

Sektorové zadávání v oblasti vodohospodářství

Specializuje se na oblast veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se zaměřuje především na služby ICT, technologické dodávky, projekční a stavební práce, a to jak z hlediska národní a evropské právní úpravy, tak i z hlediska podmínek jednotlivých dotačních programů.
Má zkušenosti se zastupováním zadavatelů veřejných zakázek i zájemcům o veřejné zakázky.
Před příchodem do advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. pracoval v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL a v advokátní kanceláři NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, ve kterých se věnoval komplexní administraci zadávacích řízení a zastupování zadavatelů a dodavatelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

13:00 - 13:15


Diskuse

společný oběd 13:15 - 14:15
14:15 - 14:30
Ing. Josef Vondrášek
Rožmitál pod Třemšínem
starosta

Zkušenosti samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury v Rožmitálu pod Třemšínem

14:30 - 14:50

Obnova vodohospodářského majetku ve smíšené společnosti

Vystudoval ČVUT, po působení ve stavební firmě nastoupil v roce 2003 do společnosti VAK Beroun nejprve na pozici vedoucího technického úseku, následně se stal provozním ředitelem. V roce 2016 pod sebe převzal veškerou provozní a technickou agendu a je technickým ředitel společnosti. Je členem ČKAIT. Od počátku kariéry ve VAK Beroun je klíčovou osobou řízení investic ve společnosti. Z titulu své funkce se zabývá i investicemi do vodohospodářské infrastruktury smluvních partnerů společnosti – zejména více než 40 dalších obcí, pro které VAK Beroun zajišťuje provoz vodohospodářského majetku nebo odborné služby. Ve Sdružení oborů vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) působí v komisi pro vlastníky infrastrukturního majetku.

Primárním zdrojem financí na obnovu VH majetku smíšené společnosti jsou odpisy majetku. S ohledem na životnost infrastruktury a změny, ke kterým v ČR došlo v uplynulých 30 letech, je odpisová hodnota vodovodů, kanalizací a staveb, které se blíží konci životnosti, řádově menší než aktuální pořizovací ceny. Společnost VAK Beroun proto používá i jiné zdroje, aby mohla do obnovy investovat větší částky, než jsou prosté roční odpisy. Těmito zdroji jsou nebo byly půjčky a nerozdělený zisk. 
Zásadním pro udržitelné investování je průběžně aktualizovaný plán financování obnovy, který reflektuje skutečný stav infrastruktury a důležité rizikové faktory ovlivňující životnost nebo strategický význam konkrétních částí majetku. Na základě plánu financování obnovy se připravuje střednědobý a detailní roční investiční plán. 
Samotné realizaci investic pak předchází důsledná předprojektová příprava, v rámci které musí být posouzeny všechny relevantní způsoby obnovy včetně takových, jakými jsou koncepční změny, opuštění dožilé infrastruktury a nová řešení. Kritériem pro výběr vhodné varianty pak není jen výše investice, ale posouzení dlouhodobých nákladů, tj. součtu provozních nákladů a odpisů za období životnosti obnoveného majetku.

14:50 - 15:10

Ekonomické vyhodnocení ČOV provozovaných společností VAS z pohledu udržitelnosti VHI

V současné době působí jako předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor materiálové inženýrství. V minulosti pracoval ve společnosti ČKD Blansko, a.s. V letech 1994–2010 působil jako místostarosta Města Blanska a předseda Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko. Má bohaté zkušenosti s rozpočty a financováním samosprávných celků a právním prostředím měst a obcí a svazků měst a obcí. V minulosti se podílel na přípravě a realizaci několika vodohospodářských projektů, financovaných jak z fondů ISPA, tak z prostředků OPŽP. Podílel se na rovněž na konsolidaci vlastnictví VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Je zároveň předsedou představenstva Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury (SOVVI).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. provozuje 151 čistíren odpadních vod o velikosti od 100 EO do 99 tis. EO. 
K pravidelnému technickému vyhodnocení provozu bylo zpracováno ještě ekonomické posouzení provozu každé jednotlivé čistírny. Hodnoceny, posuzovány a porovnávány byly náklady na provoz, tržby, hodnota majetku, jeho odpis a nájemné jako zdroj prostředků na obnovu. Jednotlivé parametry byly posuzovány pro čistírny rozdělené do 5 kategorií podle velikostí čistíren. Podle nákladů na provoz ve vztahu k velikosti ČOV byl následně zpracován matematický model řešící závislost provozních nákladů na  velikosti ČOV. Cílem studie bylo najít velikost ČOV, kdy tržby ze stočného pokryjí náklady na provoz ČOV a kanalizace.

15:10 - 15:30

Implementace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti v utilitní společnosti - Pražská teplárenské s podporou SW nástroje Risk management tool

Pracuje ma pozici manažera realizace ve společnosti NETIA®. dlouhodobě se věnuje problematice projektového řízení, řízení rizik, GDPR a kybernetické bezepčnosti. Realizovat projekty implementace požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti pro zákazníky ze státní správy, utility i privátní sféry.

Kybernetická rizika jsou denní realitou a jak se zvyšuje závislost organizací na výpočetní technice, rostou i škody způsobené kybernetickými útoky.
Zákon o kybernetické bezpečnosti v sobě zahrnuje základní požadavky na řízení kybernetické bezpečnosti (základní požadavky norem ISO 2700x). Ty lze rozdělit na organizační, administrativní a technická opatření.
Představené řešení pro společnost Pražská teplárenská a.s. pokrývá požadavky z oblasti Administrativních opatření (řízení aktiv, rizik, bezpečnostní politiky, audity apod.)

15:30 - 16:00


Prostor pro závěrečnou diskusi

Po konferenci Vás zveme na neformální setkání při sklence vína a občerstvení.

 

Partneři konference
 • SENSUS Česká republika spol. s r.o.
 • Softlink, s.r.o.
 • Havel & Partners
 • CSOB
 • Moderní obec
 • Časopis SOVAK
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Echo24
 • Vodní hospodářství
 • TZB - info
 • Euractiv
 • O vodárenství
 • Energie 21
 • Vodárenství.cz
Obecné informace

Dopravní dostupnost do hotelu:

Městská hromadná doprava:

 • metro - linka A (zastávka Dejvice)
 • travaje č. 8, 18, 20, 26 (zastávka Vítězné náměstí)
 • autobusy č. 143, 149, 180 (zastávka Vítězné náměstí)

Doprava autem:

 •  GPS: 50°5’58.558"N, 14°23’41.939"E 

Vstup do konferenčního sálu je z Buzulucké ulice.

Poplatky
Základní registrační poplatek 5200Kč
Registrační poplatek pro vodohospodářské společnosti 100% vlastněné veřejnou správou 4300Kč
Registrační poplatek pro státní správu a samosprávu 3100Kč
Registrační poplatek pro zástupce obcí do 1500 obyvatel 2500Kč
Sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce (slevy se nesčítají) 15%
Sleva za včasné přihlášení do 31.12.2019 (slevy se nesčítají) 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email