Management odpadů v českých městech
9:00 - 15:00
16.09.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
hotel Olympik, Praha

Seminář představí příklady dobré praxe měst a obcí, kterým se daří úspěšně nakládat s jejich komunálním odpadem.
Nabídne dále různé přístupy k odpadovému hospodářství v oblasti systému třídění, sběru a nakládání s odpady, podpory chytrých technologií a v oblasti komunikace s občany včetně jejich motivace ke spolupráci.

Odpolední program proběhne formou Speed dating - diskusní stoly k jednotlivým přístupům a řešením odpadového hospodářství (v menších skupinách účastníků budete mít možnost dopodrobna rozebrat s přednášejícími i mezi s sebou vše, co Vás zajímá). 

Konference je zorganizována klasickou formou i formou živého přenosu ONLINE pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky.
(Online přenos se nevztahuje na odpolední program diskuzních stolů formou Speed Dating.)

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services


Tento seminář je doprovodnou akcí ke konferenci Komunální odpad po roce 2030, která proběhne 15.9.2020.

Využijte ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK OBOU AKCÍ, tj. konference Komunální odpad po roce 2030 (15.9.2020) a seminář Management odpadů v českých městech (16.9.2020) a získejte navíc přístup zdarma k záznamu webináře Aktuální situace v projednávání odpadových zákonů.

Mgr. Gabriela Ročková
Conference project manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program

Moderuje seminář

Doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D. se ve své pedagogické činnosti věnoval problematice povrchově aktivních látek a jejich využití v oblasti stavebnictví. Po skončení pedagogické činnosti se věnuje ve společnosti ENRESS s.r.o. oblasti termických rozkladů přírodních a syntetických materiálů, kde pracuje ve vývoji nových technologií pro termický rozklad materiálů v redoxním prostředí. 

09:05 - 09:25
Bc. Jan Kokeš
město Kolín
odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Smart odpadové hospodářství města Kolín

09:25 - 09:45

Systém nakládání s odpady v Prachaticích

Vystudovala VŠ veterinární v Brně obor všeobecné veterinární lékařství (1985), pracovala jako obvodní veterinární lékařka (1992), následně jako vedoucí laboratoře v mlékárně (1995). Od roku 1996 pracuje na MěÚ Prachatice, zpočátku jako referent životního prostředí v oblasti odpadů, ochrany přírody, zemědělského půdního fondu a ovzduší. V roce 2003 byla jmenována vedoucí odboru životního prostředí. Současně vykonávala činnost tajemníka Sdružení obcí - odpadové hospodářství (2001) a následné instituce - Smlouva o spolupráci obcí (dosud) spojené se Skládkou komunálních odpadů Libínské Sedlo. Od roku 2009 vykonává činnost koordinátorky MA21 a projektu Zdravé město.
Podílela se na přípravě a řešení dotačních i nedotačních investičních i neinvestičních projektů v oblasti životního prostředí – např. Skládka Libínské Sedlo 3.etapa (2010) Sběrný dvůr Prachatice; Kompostárna Prachatice; Systém odděleného sběru Prachatice; (vše 2015) Prachatickou branou k MA21 (2011); Bioodpad řešíme společně (2016); Obnova alejí ve správním území města Prachatice (2020); CEWA – Circular economy of waste (2020) apod. V současné době zastupuje město Prachatice v evropském projektu BEACON, který je zaměřen na úspory energie ve městech a adaptaci na klimatické změny.

- systematické kroky ke snižování množství směsného komunálního odpadu v Prachaticích
- zkušenosti se zaváděním třídění bioodpadu
- zkušenosti se zaváděním sběru tříděného odpadu od prahu domu
- inteligentní koše v historickém centru města
- omezování frekvence svozu směsného odpadu
- osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti
09:45 - 10:05

Pilotní projekt Bartovice – single-stream

Vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. Následně v letech 2012 - 2014 absolvoval vzdělávací program Business Institutu s.r.o. MBA Finanční management a strategické řízení financí obor Finance a účetnictví.
Na Městském obvodu Radvanice a Bartovice zastával pozici na Odboru organizačních a vnitřních věcí a byl členem Zastupitelstva. V letech 2010 - 2012 se stal asistentem poslance poslanecká sněmovny Parlamentu ČR a také náměstkem primátora Statutárního města Ostrava. Od roku 2010 do současnosti zastává post člena Rady, SMO, městského obvodu Radvanice a Bartovice. V letech 2014 – 2018 působil jako místostarosta, SMO městský obvod Radvanice a Bartovice. Od roku 2018 do současnosti je členem komise životního prostředí statutárního města Ostravy a starostou, SMO městský obvod Radvanice a Bartovice.

09:45 - 10:05

Pilotní projekt Bartovice – single-stream

Absolvent VŠB silnoproudá elektrotechnika 1985, absolvent postgraduálního studia VŠCHT, ochrana ovzduší 1993,
Praxe Elektro konstrukce Vítkovice, Magistrát města Ostravy, ochrana ovzduší, hospodaření s komunálními odpady, OZO Ostrava, technický náměstek. Vypracování POH měst a obcí, koncepcí nakládání s odpady a jejich zavedení do praxe. Realizace technologií na využití či úpravu odpadů, výroba paliv z odpadů.   

Pilotní projekt společného sběru papíru, plastu, NK, kovů (singl stream) z pohledu ekologického, ekonomického a z pohledu zavedení do praxe u rodinných domů. Přesah na  nový zákon a ekokom.  Projekt trval rok a pro zájem ze strany občanů pokračuje i nadále.  

10:05 - 10:25
Ing. Martin Vaněček
Statutární město Brno
vedoucí Odboru životního prostředí

Projekty odpadového hospodářství města Brno

 10:25 - 10:35 Prostor pro diskusi

10:35 - 11:00 přestávka / občerstvení
11:00 - 11:20
Ing. Pavel Čermák
obec Kamenice
starosta

Důsledky zavedení dynamického vážení odpadu

Případová studie popisující vývoj v čase v rozmezí pěti let, od roku 2017 až po rok 2020 (2021). Na počátku byla motivace pro změnu historických smluv se svozovou společností, zákonnými povinnostmi, vytvoření velkého sdružení 15 obcí pro vytvoření tlaku na cenu následovaná sérií veřejných zakázek vedoucích k zavedení systému kontroly v podobě dynamického vážení a čipování evidovaných nádob s počítáním výsypů s dopadem do snížení fakturace a dosažení reálného obrazu o výsypech a produkci jednotlivých druhů odpadu jako datového zdroje pro optimalizaci celého systému odpadového hospodářství. Aktuální rok pak ukázal faktickou impotenci veřejných zakázek v oblasti svozu a likvidace odpadu s očekáváním udržení konkurenčních smluvních podmínek a dovedl obec na rozcestí, zda založit vlastní řešení nebo se vzdát ideálů a vrátit se o pár let zpět k jednostranným podmínkám stávajícího dodavatele.

11:00 - 11:20
Ing. Michal Zeman
ARCH consulting, s.r.o.
projektový manager

Důsledky zavedení dynamického vážení odpadu

11:20 - 11:40
Milan Anýž
obec Svatá
starosta

Chytrá evidence svozů s MOBISYS Odpady v obci Svatá

11:20 - 11:40
Tomáš Novák
Macron Software, spol. s r.o.
business Development Manager

Chytrá evidence svozů s MOBISYS Odpady

11:40 - 12:00

Moderní postupy při zpracování syntetických odpadů

Doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D. se ve své pedagogické činnosti věnoval problematice povrchově aktivních látek a jejich využití v oblasti stavebnictví. Po skončení pedagogické činnosti se věnuje ve společnosti ENRESS s.r.o. oblasti termických rozkladů přírodních a syntetických materiálů, kde pracuje ve vývoji nových technologií pro termický rozklad materiálů v redoxním prostředí. 

 • Inovativní přístup k nakládání s odpady - proces termického rozkladu materiálů
 • Tradiční metody nakládání s odpady
 • Syntéza při termickém rozkladu

 12:00 - 12:30 Prostor pro diskusi

12:30 - 13:30 přestávka / oběd
13:30 - 14:30 Odpolední program - DISKUSNÍ STOLY FORMOU SPEED DATING K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM KONFERENCE

1.
Smart odpadové hospodářství města Kolín
Bc. Jan Kokeš, město Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

2.
Systém nakládání s odpady v Prachaticích
MVDr. Marie Peřinková, městský úřad Prachatice, vedoucí odboru životního prostředí

3.
Zařazení modrožlutých nádob do systému odpadového hospodářství z pohledu dodavatele služeb
Ing. Petr Bielan, OZO Ostrava s. r. o., technický náměstek
Bc. Aleš Boháč MBAOstrava – Radvanice a Bartovice, starosta

4.
Projekty odpadového hospodářství města Brno
Ing. Martin Vaněček, Statutární město Brno, vedoucí Odboru životního prostředí

5.
Inovace a moderní technologie v odpadovém hospodářství
Ing. Pavel Čermák, obce Kamenice, starosta
Ing. Michal Zeman, ARCH consulting, s.r.o., projektový manager

14:30 - 15:00 Prostor pro závěrečnou diskusi 

Partneři konference
 • Obce jinak
 • Mobysis (Macron Software)
 • WASTen, z.s.
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • Energy-hub
 • Energie 21
 • Moderní obec
 • Euractiv
 • Pro energy nové
 • TZB - info
 • Komunální technika
 • Odpady
 • TŘETÍ RUKA
Obecné informace

Hotel Olympik ****

http://www.olympik.cz/
Sokolovská 138, Praha 8 186 76

Recepce hotelu
tel: +420 266 184 820 / fax: +420 266 184 813

Souřadnice Olympik
50° 5’ 54.0358151" N
14° 28’ 6.5635872" E

Parkování
Parkovat lze před hotelem na hlídaném parkovišti za 200 Kč /celý den. Nejprve je nutné vyzvednout si parkovací kartu na recepci hotelu pro otevření závory parkoviště.

Doprava
Metro a tramvaj zastávka „Invalidovna“ (trasa B), tramvaj č. 3, 8, 24,
cca 300 metrů od hotelu

Ubytování v hotelu Olympik****

 • single pokoj vč. snídaně: 1.500,- Kč
 • double pokoj vč. snídaně: 1.700,- Kč

Zájemci o ubytování v hotelu Olympik*** hlaste se prosím pod heslem

"BID Services" přímo na rezervačním oddělení hotelu:

 • 266 184 510
 • reservation@olympik.cz

Poplatky
Registrační poplatek pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 2900Kč
Kombinovaná cena (tj. seminář 16.9. + konference 15.9.) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 5100Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na semináři) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 2200Kč
Poplatek za online přenos konference 15.9. i semináře 16.9. do Vašeho PC (bez účasti na konferenci i semináři) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 3900Kč
Registrační poplatek pro soukromý sektor 4200Kč
Kombinovaná cena (tj. seminář 16.9. + konference 15.9.) pro soukromý sektor 7900Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na semináři) pro soukromý sektor 3500Kč
Poplatek za online přenos konference 15.9. i semináře 16.9. do Vašeho PC (bez účasti na konferenci i semináři) - pro soukromý sektor 5200Kč
Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email