Management vody ve městech
čtvrtek
25.04.2019
REGISTRACE OD 8:15
9:00 - 16:00
hotel Jurys Inn, Praha 8
 

Voda je pro nás životní nutností. O její denní spotřebě mnohdy však ani neuvažujeme. Sucho a úbytek vody přitom Českou republiku dlouhodobě trápí. Současná extrémní sucha a nízká srážková činnost nás nutí zamýšlet se, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, aby jí byl dostatek pro všechny naše potřeby. Měli bychom se proto snažit hospodařit s vodou úsporně a hledat její další alternativy a zdroje, které můžeme využít. Na významu tedy nabývá efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování zejména v zastavěných oblastech. 
Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a její úprava není náročná. Recyklace této vody spolu s využitím srážkových vod vede ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a tím k podpoře udržitelného rozvoje.
Může lepší hospodaření se srážkovou a odpadní vodou přinést navíc i úspory ekonomické?

Přijďte se dozvědět více na naši konferenci Management vody ve městech, která nastíní možná úsporná řešení a moderní technologie umožňující nakládat s vodou efektivně a ekonomicky.


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve

Gabriela Ročková

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., Dr.h.c.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
ředitel

Globální změna útočí. Voda - významný problém současnosti a to nejen pro vodohospodáře.

Profesní vzdělání:

1979-1982: interní aspirantura PřF UK Praha
1983-1986: odborný asistent: PřF UK Praha, katedra ochrany a tvorby životního prostředí
1986: vědecký pracovník AV ČR: Ústav experimentální fytotechniky ČSAV
1986-1990: samostatný vědecký pracovník: Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV,
1991-1993: visiting scientist Zemědělská univerzita Uppsala, pracoviště Umea, Švédsko,
1993- 1999: vedoucí vědecký pracovník Ústav ekologie krajiny
1999 – 2006: ředitel Ústavu ekologie krajiny AV ČR
2000- doposud: vědecký pracovník UFB JČU Č. Budějovice
2001 – 2009: předseda KR GA ČR
2002 – 2004. vědecký pracovník Katedry fyziky PřF Ostravská univerzita
2002 – doposud: vědecký pracovník Ústavu ekologie lesa LDF MZLU Brno
2003 – doposud: vědecký pracovník Ústavu fyzikální biologie JČU Č, Budějovice
2007 -2010: ředitel Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v .v.i.
2009- doposud: národní koordinátor EU infrastruktury ICOS
2010- doposud: vědecký koordinátor národní výzkumné infrastruktury CzechCOS
2011 – 2015: ředitel centra excelence: Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.
2016: ředitel centra excelence: Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

Odkazy na výuku a další

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí ČR
náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Dotační program Dešťovka

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. 

Ing Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.
jednatel

Recyklace šedých a využití srážkových vod

Karel Plotěný je absolventem VUT FAST v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze. Od ukončení studia působí v oboru – zpočátku jako vodohospodář a referent investiční výstavby v zemědělském podniku, pak jako projektant průmyslových ČOV. Již 23 let působí na pozici jednatele vodohospodářské firmy ASIO, spol. s r.o, která se zabývá dodávkami technologií pro čištění komunálních i průmyslových vod a v poslední době i výzkumnou činností.
Karel Plotěný je publikačně a mezinárodně činný, aktivně se podílí na tvorbě legislativy v oblasti odpadních vod, externě přednáší na VUT, Masarykově universitě i na ČVUT. Byl místopředsedou asociace čistírenských expertů (AČE ČR) a  i asociace pro vodu (CzWA) a je místopředsedou odborných skupin při CzWA pro čistírny a odlučovače a pro využití energie z odpadních vod. V rámci výzkumné činnosti se podílí i na mezinárodních výzkumných projektech – mimo jiné i na projektu NAZVA, který se zabývá recyklací nutrientů (a tedy i fosforu) z odpadních vod.

Ing. Eva Neudertová
Skanska Reality a.s.
Specialista Business Developmentu

Zkušenosti developera se systémem recyklace šedých vod v bytovém domě Botanica K

Eva Neudertová absolvovala magisterské studium na katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT se zaměřením na městské odvodnění. Tématu vody a životního prostředí ve stavebnictví se věnuje i nadále v profesním životě. Ve společnosti Aquion a poté Nicoll Česká republika působila na pozici produktová manažerka. Nyní se ve společnosti Skanska Reality věnuje udržitelnějšímu způsobu rezidenční výstavby. Ve volném čase nejvíce ocení aktivní pobyt v přírodě či kreativní tvorbu rozličného druhu.

Ing. Jitka Puttnerová
magistrát města Brna
vedoucí referátu koncepce technické infrastruktury Odboru územního plánování a rozvoje

Přístupy k hospodaření s dešťovou vodou v Brně

 Pracovala jako projektantka v oboru vodní hospodářství, nyní dlouhodobě působí na pozici Vedoucí referátu koncepce technické infrastruktury Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

Richard Kohout
městský úřad Lanškroun
referent odboru životního prostředí

Nakládání se srážkovými vodami v Lanškrouně

Na konferenci se budeme věnovat například těmto tématům:

 • Sucho - problém dnešní doby a jeho extrémní projevy ve městech
 • Optimalizace spotřeby vody v budovách
 • Online monitoring spotřeby vody pro včasné zjištění úniků a havárií
 • Financování projektů - dotační možnosti a bankovní financování
 • Ekonomika projektů - finanční úspora při šetření vodou
 • Systémy zachytávání a využívání srážkové, případně i odpadní vody – dopady ekonomické (snížení plateb za stočné a i ekologické)
 • Zelené střechy 
Partneři konference
 • Skanska Reality
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Naše Voda
 • Enviweb
Poplatky
Základní registrační poplatek 4500
Zvýhodněný registrační poplatek pro veřejnou správu 3200
Sleva za včasné přihlášení do 1.4.2019 - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 15%
Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email