Management vody ve městech
9:00 - 15:00
25.04.2019
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
hotel Jurys Inn, Praha 8
 

Voda je pro nás životní nutností. O její denní spotřebě mnohdy však ani neuvažujeme. Sucho a úbytek vody přitom Českou republiku dlouhodobě trápí. Současná extrémní sucha a nízká srážková činnost nás nutí zamýšlet se, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, aby jí byl dostatek pro všechny naše potřeby. Měli bychom se proto snažit hospodařit s vodou úsporně a hledat její další alternativy a zdroje, které můžeme využít.
Na významu tedy nabývá efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování zejména v zastavěných oblastech.
Neméně zásadní je i hospodaření s pitnou vodou v budovách. Současné moderní technologie online monitoringu spotřeby vody zajistí nejen detailní přehled o spotřebách, ale také informaci o případných haváriích, a to i v době, kdy je budova mimo provoz.
Lepší hospodaření s vodou má tedy v našich životech dopad jak ekonomický tak ekologický.
Přijďte se dozvědět více na naši konferenci Management vody ve městech, která nastíní možná úsporná řešení a moderní technologie umožňující nakládat s vodou efektivně a ekonomicky.


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve Gabriela Ročková

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program
9:00, Zahájení konference

Moderuje konferenci

Vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, promoval v červnu 1968. Pracoval v laboratořích n.p. Stavební geologie Praha, od 1989 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka, v.v.i., dnes v oddělení vodárenství a čištění odpadních vod. Zabýval se původně ekologií vodních bakterií na úrovni společenstev a degradací specifických polutantů v podzemních a tekoucích vodách a postupně se věnuje ekologii řek a antropogenním vlivům na jakost vody v tocích a obecně na akvatické ekosystémy a mokřady. Kandidátskou práci „Isotopové metody měření aktivity vodních bakterií“ obhájil v Hydrobiologické laboratoři Botanického ústavu ČSAV v roce 1982. 

Za zásadní současné přístupy k ochraně vodní složky životního prostředí považuje Rámcovou směrnici pro vodní politiku ES a odpovědně aplikovaný koncept Ekosystémových služeb. Na PřFUK přednáší předměty „Mikrobiální ekologie vody“ a „Ekologie tekoucích vod“. Je členem České limnologické společnosti, jejíž předsedou byl v období 2006-2009. V letech 2012 - 2018 byl pak předsedou Českého ramsarského výboru.
09:05 - 09:35

Úloha vegetace v klimatu města

Jan Pokorný (doc. RNDr. CSc.) absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK (biologie, chemie, specializace fyziologie rostlin). Pracoval v Botanickém ústavu AVČR, v letech 1992 - 1997 se stal vedoucím pracoviště AVČR v Třeboni. Je jedním ze zakladatelů společnosti ENKI, o.p.s. a od roku 1998 jejím ředitelem. Přednáší externě od 1992 na Přírodovědecké fakultě UK Praha ekofyziologii rostlin. Od 1986 každoročně do 2009 vedl postgraduální mezinárodní kurzy limnologie ve spolupráci s Bodenkultur University Vídeň a UNESCO-IHE Delft. Visiting Scientist CSIRO Australia 1984/85. V letech 2007 – 2013 přednášel každoročně semestrální kurz „Water Quality Management“ pro University of Applied Sciences Turku/Finsko. Zvolený člen Scientific Technical Review Panel Ramsarské dohody za Střední Evropu v letech 1999 – 2002, člen Scientific Review Panel of Natural Sequence Farming Australia. Přeložil se spolupracovníky publikaci Web of Life/Tkáň života (Fritjof Capra, Non-equilibrium thermodynamic). V letech 2011 – 2018 byl členem Výzkumné rady TA ČR a dále členem komise „Sucho“ jmenované ministrem R. Brabcem. Řešitel řady národních projektů a spoluřešitel projektů ve východní Africe (Keňa, Tanzánie, Uganda, Etiopie) zaměřených na zadržení vody v krajině, chov ryb, funkce mokřadů a efekt vegetace na klima a oběh vody. Člen vědeckých rad mezinárodních konferencí. Zabývá se aktivní úlohou rostlin v přeměně sluneční energie, oběhu vody a lokálním klimatu. Školitel doktorandů a člen oborových rad. Spoluautor knihy „Water for Recovery of Climate“ oceněné ministrem životního prostředí ČR (2009), přeložené do dalších jazyků. Autorem 120 původních recenzovaných vědeckých publikací. Předsedou spolku Hamerský potok v Jindřichově Hradci.

Od jara do podzimu přichází za jasného dne na metr čtverečný až 1000W sluneční energie. Suché plochy se ohřívají až na teplotu 50 oC, zatímco rostliny zásobené vodou chladí sebe a své okolí výparem vody. Vzrostlý strom, který vypaří za hodinu například 20 litrů vody, chladí výkonem 14kW. To je výkon srovnatelný se třemi běžnými klimatizačními jednotkami, jak je známe z kanceláří a hotelů. Strom „uschovává“ sluneční energii do vodní páry a tato energie se uvolní na chladných místech, když se vodní pára sráží zpět na vodu. Technologická klimatizace využívá jako médium chemickou látku a v konečném efektu svoje okolí ohřívá. V přednášce vysvětlíme na úrovni fyziky pro základní školy, jak stromy přeměňují sluneční energii. Pomocí termovizních snímků ukážeme chladící efekt vegetace v městské zástavbě a ukážeme, jak se měří intenzita slunečního záření a povrchové teploty pomocí dostupných přístrojů. V závěru je uvedena dostupná literatura k tématu.  

09:35 - 09:55

Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

Příspěvek:

 • přinese aktuální pohled na strategická a legislativní opatření MŽP ve vztahu k suchu a hospodaření s vodou;
 • představí možnosti podpory z evropských i národních zdrojů na mitigační i adaptační opatření;
 • ukáže typová opatření a vybrané výstupy podpory.
09:55 - 10:15

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Pracovní zkušenosti:
01/06/2016–do současnosti
odborný asistent Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Praha
· účast jako zástupce SOVAK ČR na jednáních s veřejnou správou a odbornými institucemi
· sledování legislativního vývoje v oboru VaK a aktivní příprava komentářů, stanovisek a návrhů případných úprav
· sledování vývoje v oblasti VaK v zahraničí, posouzení a zpracování informací v oblasti VaK
· zpracování odborných recenzí a stanovisek pro oblast VaK
· příprava článků na vybraná témata včetně grafů a prezentací
· odborné korektorské práce a úpravy textů k dalšímu zpracování, návrh a spolupráce při přípravě aktualizací odborných publikací SOVAK ČR
 

- Vliv srážkových vod na plnění zákonných povinností vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury
- Mýty a fakta v oblasti nakládání se srážkovými vodami
- Udržení služby zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejných vodovodů i pro budoucí generace

PANELOVÁ DISKUSE:

Diskuzi řídí:

RNDr. Josef Fuksa CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, vědecký pracovník

Panelisté

Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Ing. Filip Wanner Ph. D., Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR, odborný asistent

Ing Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., jednatel

Jiří Mikeš, obce Líšný, starosta 

Témata diskuse

- Proč by měly samosprávy hospodaření s vodou (dešťovou, odpadní, kohoutkovou) řešit?

- Jaké výhody samosprávám může hospodaření s vodami přinést a je možné mezi ně počítat i ekonomickou výhodnost?

- Jak může práce se srážkovými vodami pomoci městům s obcím vyrovnat se s klimatickou změnou?

kávová přestávka 10:45 - 11:00
11:00 - 11:20

Recyklace šedých a využití srážkových vod: možnost jak snížit náklady na vodné a stočné

Karel Plotěný je absolventem VUT FAST v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze. Od ukončení studia působí v oboru – zpočátku jako vodohospodář a referent investiční výstavby v zemědělském podniku, pak jako projektant průmyslových ČOV. Již 23 let působí na pozici jednatele vodohospodářské firmy ASIO, spol. s r.o, která se zabývá dodávkami technologií pro čištění komunálních i průmyslových vod a v poslední době i výzkumnou činností.
Karel Plotěný je publikačně a mezinárodně činný, aktivně se podílí na tvorbě legislativy v oblasti odpadních vod, externě přednáší na VUT, Masarykově universitě i na ČVUT. Byl místopředsedou asociace čistírenských expertů (AČE ČR) a asociace pro vodu (CzWA) a je místopředsedou odborných skupin při CzWA pro čistírny a odlučovače a pro využití energie z odpadních vod. V rámci výzkumné činnosti se podílí i na mezinárodních výzkumných projektech – mimo jiné i na projektu NAZVA, který se zabývá recyklací nutrientů (a tedy i fosforu) z odpadních vod.

11:20 - 11:40

Zkušenosti developera se systémem recyklace šedých vod v bytovém domě Botanica K

Eva Neudertová absolvovala magisterské studium na katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT se zaměřením na městské odvodnění. Tématu vody a životního prostředí ve stavebnictví se věnuje i nadále v profesním životě. Ve společnosti Aquion a poté Nicoll Česká republika působila na pozici produktová manažerka. Nyní se ve společnosti Skanska Reality věnuje udržitelnějšímu způsobu rezidenční výstavby. Ve volném čase nejvíce ocení aktivní pobyt v přírodě či kreativní tvorbu rozličného druhu.

Zkušenosti developera se systémem recyklace šedých vod v bytovém domě Botanica K:
 • Proč je důležité s vodou pracovat jako s cenným zdrojem?
 • Jak může fungovat systém využívání šedé vody pro splachování toalet?
 • Přínosy vs. úskalí během přípravy, výstavby a samotného provozu domu se splachováním toalet šedou vodou.
11:40 - 12:00

Zelené střechy a fasády jako klimatizace pro naše města

Vystudoval chemickou fakultu VUT v Brně, obor chemie a technologie ochrany životního prostředí (se zaměřením na vodohospodářství). Následně pracoval jako technolog ve Vodárenské akciové společnosti, později jako obchodní zástupce ve firmě Asio, spol. s r.o., která se zabývá dodávkami technologií pro čištění a úpravu vody. Nyní působí na pozici produktového manažera ve stavební firmě LIKO-S, a.s., která je průkopníkem v oblasti zelených střech a fasád.

Jsme svědky klimatické změny, která je přičítána zejména emisím skleníkových plynů. Se zvýšením průměrných teplot však souvisí také další antropogenní činnost, která má dopad na retenci vody v krajině. Stavebnictví i zemědělství má za následek změnu odtokových a zasakovacích poměrů. Na území České republiky dochází denně k zástavbě 10 ha půdy, voda z těchto míst je odváděna do vodotečí a tedy mimo naše území. S rozšiřující se zástavbou ubývá vegetace, která díky transpiraci a odparu vody funguje jako chladič a přispívá k fungování krátkého vodního cyklu. Celý problém se takto prohlubuje a jako jedno z možných opatření v urbanizovaném prostoru se nabízí zelené střechy a fasády.

12:00 - 12:20

On-line monitoring vody v budovách

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes tři roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

12:20 - 12:40

On-line monitoring vody v budovách z pohledu zákazníka

V letech 1995 - 2002 pracoval jako Business consultant ve společnosti Český Telecom. Poté šest let jako Project specialist ve společnosti FAB, s.r.o. Od roku 2008 do 2015 působil na postu Key Account Manager v Sapa Building System s.r.o. a od června 2016 je vedoucím oddělení dálkových odečtů útvaru Smart Solutions, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 
12:40 - 13:00

Stoprocentní řízené využití dešťové vody v novostavbě výrobně administrativní budovy

Absolvoval FEL ČVUT obor Technická kybernetika. Od roku 1984 nastoupil do Tesly Kolín do oddělení vývoje, poté v oddělení konstrukční podpory výroby na testování osazených jednotek. V roce 1993 se stal spoluzakladatelem firmy Teco, jako přímého pokračovatele Tesly Kolín v produktové linii programovatelných automatů. Do roku 2018 pracoval v Teco a.s. na pozici obchodního ředitele, od června 2018 je ředitelem společnosti Teco a.s. Od roku 1998 je členem představensta Teco a.s.

Teco a.s. je výrobcem řídicích systémů obecného určení. Je nasazován na vodárenské technologie upravny i čističky, telmetrii vodoměrů ale i na recyklaci šedých a dešťových vod.

Součástí prezentace bude realizace akumulace a využití dešťových vod ve vlastní výrobně administrativní budově Teco a.s.
společný oběd 13:00 - 14:00
14:00 - 14:20

Voda ve městě: Multidisciplinární přístup k modré a zelené infrastruktuře

Martina Sýkorová ukončila v roce 2010 studium FSv ČVUT v Praze, obor Architektura a urbanismus. 
Po studiích získávala zkušenosti v architektonických a projekčních kancelářích (Jakub Cigler Architekti, T-plan), rok pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru územního plánování. Nyní je zaměstnancem vědeckovýzkumného centru UCEEB ČVUT, kde se ve svých projektech věnuje zkvalitňování veřejných prostranství, participaci, přírodě blízkými principy hospodaření s dešťovou vodou atd. 

 • Otevření mezioborové diskuze, která povede ke kvalitnímu výsledku akceptovatelnému pro jednotlivé obory i obyvatele měst
 • Význam modré a zelené infrastruktury ve městě jako nástroj adaptace na změnu klimatu
14:20 - 14:40

Přístupy k hospodaření s dešťovou vodou v Brně

 Pracovala jako projektantka v oboru vodní hospodářství, nyní dlouhodobě působí na pozici Vedoucí referátu koncepce technické infrastruktury Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

 • Generel odvodnění města Brna a Správa generelu odvodnění města Brna
 • Systém odvodnění města Brna 
 • Základní pravidla při návrhu a rekonstrukcích systému odvodnění
 • Zkušenosti a vybrané projekty
 • Budoucnost  systému odvodnění v Brně
14:40 - 15:00

Nakládání se srážkovými vodami v Lanškrouně

Richard Kohout absolvoval Integrovanou střední školu technickou v České Třebové obor Nábytkář a na pardubické konzervatoři operní sólový zpěv. Od roku 2007 působí na pozici referenta Městského úřadu Lanškroun, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad. 

15:00 - 15:20

Kapku šetřím v obcích a školách - praktické zkušenosti, město Kyjov

Celý profesní život se věnuje projektům zaměřeným na spokojenost klientů a občanů. Pět let působil jako ředitel marketingu a péče o zákazníky ve firmě poskytující internet desítkám tisíc domácnost. 8 let byl zastupitelem a radním v obci nedaleko Brna. V současné době se snaží změnit negativní vnímání oboru energetika širokou společností. Ve volném čase rád organizuje akce a věnuje se dobrovolnictví (např. na letní olympiádě v Londýně). 

V rámci bloku vám představíme projekt Kapku šetřím, který je zaměřený na vzdělávání v oblasti úspor pitné vody. Seznámíme vás s průběžnými výsledky úspor z více než 300 instalací v obecních budovách, detailněji se podíváme na data z Kyjova, kde byly na přelomu roku osazeny téměř všechny městské budovy. Pro aktivní zájemce a účastníky konference nabídneme bezplatné zapojení do projektu - instalací projektové sady ve specifikované budově.

Prostor pro závěrečnou diskusi.
15:30, ukončení konference a pozvání na závěrečnou sklenku vína
Partneři konference
 • Softlink, s.r.o.
 • Skanska Reality
 • Teco a.s.
 • LIKO-S, a.s.
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Pro města a obce
 • Naše Voda
 • Enviweb
 • Energie 21
 • Euractiv
 • TZB - info
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Elektro s napisem
  Obecné informace

  PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI VOLNÉ VSTUPY NA KONFERENCI

  Termín a místo konání soutěže
  Soutěž probíhá v termínu od 3. 4. 2019 00:00:00 hod. do 17. 4. 2019 12:00:00 hod. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně on-line. Pořadatelem soutěže je organizátor konference B.I.D. services s.r.o


  Účast v soutěži
  Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Soutěží vždy jeden účastník z jedné e-mailové adresy (firemní či soukromé), nelze akceptovat více e-mailových adres od jednoho účastníka.  Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

  Bonus soutěže nelze uplatnit zpětně na již provedenou registraci

  Podmínkou získání výhry je souhlas s uveřejněním jména (stačí křestní) či organizace pro závěrečné vyhlášení výsledků soutěže 

  Určení výherců

  Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 
  Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich platných soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání řádně zaregistrovali a současně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováno celkem 6 soutěžících, a to 3 účastníci z rozeslaného newslleteru společnosti B.I.D services s.r.o. a 3 soutěžící z rozeslané pozvánky na konferenci. Tito se tak při splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech stanou výherci v soutěži. 
  Soutěž má 6 výherců. Stanovení výherců bude provedeno dle těchto pravidel organizátorem soutěže, a to v den ukončení soutěže. O výsledcích budou výherci vyrozumění e-mailem na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

  !!! VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE !!!

  Vážení účastníci,

  velice si vážíme Vašeho zájmu o naši soutěž o získání volného vstupu na konferenci Management vody ve městech, která proběhne již 25.4.2019. S potěšením uveřejňujeme vítěze, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku. Jsou jimi:

  • Hana Dytrychová, Rosice
  • Alexandr Kotačka, Praha
  • Marcela Niklesová, Praha
  • Zdeněk Kyryan, Praha

  Gratulujeme a těšíme se na setkání s vámi na blížící se konferenci.

  Adresa místa konání semináře:

  Hotel Jurys Inn
  Sokolovská 11
  Praha 8

  mapa zde 

  E-mail:jurysinnprague@jurysinns.com

  telefon:+420 226 222 600

  www.jurysinnprague.com/cz

  Doprava:

  Hotel se nachází přímo naproti stanici metra a tramvaje
  Metro trasa B,C – stanice Florenc
  Tramvaj 3,8,24

  Parkování v hotelových garážích je možné, a to za sníženou cenu pro účastníky konference tj. 350 Kč/den - omezená kapacita, doporučujeme informovat se předem a místo rezervovat. 
  Parkování v okolí hotelu je velmi problematické - několik možností parkovacího stání je např. u Autobusového nádraží Florenc, v podjezdu pod magistrálou (Sokolovská ulice  směrem k ulici Na poříčí ), případně větší parkoviště u Hlavního nádraží  

  Poplatky
  Základní registrační poplatek 4500Kč
  Zvýhodněný registrační poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
  Právnické osoby 100% vlastněné městy 3800Kč
  Sleva za včasné přihlášení do 10.4.2019 - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 15%
  Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 10%
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email