Management vody ve městech
čtvrtek
25.04.2019
REGISTRACE OD 8:15
9:00 - 16:00
hotel Jurys Inn, Praha 8
 

Voda je pro nás životní nutností. O její denní spotřebě mnohdy však ani neuvažujeme. Sucho a úbytek vody přitom Českou republiku dlouhodobě trápí. Současná extrémní sucha a nízká srážková činnost nás nutí zamýšlet se, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, aby jí byl dostatek pro všechny naše potřeby. Měli bychom se proto snažit hospodařit s vodou úsporně a hledat její další alternativy a zdroje, které můžeme využít.
Na významu tedy nabývá efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování zejména v zastavěných oblastech.
Neméně zásadní je i hospodaření s pitnou vodou v budovách. Současné moderní technologie online monitoringu spotřeby vody zajistí nejen detailní přehled o spotřebách, ale také informaci o případných haváriích, a to i v době, kdy je budova mimo provoz.
Lepší hospodaření s vodou má tedy v našich životech dopad jak ekonomický tak ekologický.
Přijďte se dozvědět více na naši konferenci Management vody ve městech, která nastíní možná úsporná řešení a moderní technologie umožňující nakládat s vodou efektivně a ekonomicky.


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve Gabriela Ročková

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program
9:00, Zahájení konference
RNDr. Josef Fuksa CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
vědecký pracovník

Moderuje konferenci

Vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, promoval v červnu 1968. Pracoval v laboratořích n.p. Stavební geologie Praha, od 1989 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka, v.v.i., dnes v oddělení vodárenství a čištění odpadních vod. Zabýval se původně ekologií vodních bakterií na úrovni společenstev a degradací specifických polutantů v podzemních a tekoucích vodách a postupně se věnuje ekologii řek a antropogenním vlivům na jakost vody v tocích a obecně na akvatické ekosystémy a mokřady. Kandidátskou práci „Isotopové metody měření aktivity vodních bakterií“ obhájil v Hydrobiologické laboratoři Botanického ústavu ČSAV v roce 1982. 

Za zásadní současné přístupy k ochraně vodní složky životního prostředí považuje Rámcovou směrnici pro vodní politiku ES a odpovědně aplikovaný koncept Ekosystémových služeb. Na PřFUK přednáší předměty „Mikrobiální ekologie vody“ a „Ekologie tekoucích vod“. Je členem České limnologické společnosti, jejíž předsedou byl v období 2006-2009. V letech 2012 - 2018 byl pak předsedou Českého ramsarského výboru.
doc. RNDr. Jan Pokorný CSc.

ředitel společnosti ENKI, o.p.s.

Úloha vegetace v klimatu města

Jan Pokorný (doc. RNDr. CSc.), absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK (biologie, chemie, specializace fyziologie rostlin). Pracoval v Botanickém ústav AVČR, v letech 1992 - 1997 vedoucí pracoviště AVČR v Třeboni. Jeden ze zakladatelů a od roku 1998 ředitel ENKI, o.p.s. Přednáší externě od 1992 na Přírodovědecké fakultě UK Praha ekofyziologii rostlin a na jiných VŠ. Od 1986 každoročně do 2009 vedl postgraduální mezinárodní kurzy limnologie ve spolupráci s Bodenkultur University Vídeň a UNESCO-IHE Delft. Visiting Scientist CSIRO Australia 1984/85. V letech 2007 – 2013 přednášel každoročně semestrální kurz „Water Quality Management“ pro University of Applied Sciences Turku/Finsko. Zvolený člen Scientific Technical Review Panel Ramsarské dohody za Střední Evropu v letech 1999 – 2002, člen Scientific Review Panel of Natural Sequence Farming Australia. Přeložil se spolupracovníky knihu Web of Life/Tkáň života (Fritjof Capra, Non-equilibrium thermodynamic). Člen Výzkumné rady TA ČR. Člen komise „Sucho“ jmenované ministrem R. Brabcem. Řešitel řady národních projektů a spoluřešitel projektů ve východní Africe (Keňa, Tanzánie, Uganda, Etiopie) zaměřených na zadržení vody v krajině, chov ryb, funkce mokřadů a efekt vegetace na klima a oběh vody. Člen vědeckých rad mezinárodních konferencí. Zabývá se aktivní úlohou rostlin v přeměně sluneční energie, oběhu vody a lokálním klimatu. Školitel doktorandů a člen oborových rad. Spoluautor knihy „Water for Recovery of Climate“ oceněné ministrem životního prostředí ČR (2009), přeložena do jiných jazyků. Na 120 původních recenzovaných vědeckých publikací. Věnoval se rychlostní kanoistice, běhu na lyžích a vedl sportovní oddíl mládeže. Předseda spolku Hamerský potok v Jindřichově Hradci. Pečuje o renesanční dům, kulturní památku v Jindřichově Hradci, kde bydlí s rodinou. 

Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí ČR
náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Podpora státu k řešení zmírnění následků sucha

Ing. Jan Kříž absolvoval studium na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictví. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. 

Příspěvek:

 • přinese aktuální pohled na strategická a legislativní opatření MŽP ve vztahu k suchu a hospodaření s vodou;
 • představí možnosti podpory z evropských i národních zdrojů na mitigační i adaptační opatření;
 • ukáže typová opatření a vybrané výstupy podpory.
Ing. Filip Wanner Ph. D.
Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR
odborný asistent

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Pracovní zkušenosti:
01/06/2016–do současnosti
odborný asistent Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Praha
· účast jako zástupce SOVAK ČR na jednáních s veřejnou správou a odbornými institucemi
· sledování legislativního vývoje v oboru VaK a aktivní příprava komentářů, stanovisek a návrhů případných úprav
· sledování vývoje v oblasti VaK v zahraničí, posouzení a zpracování informací v oblasti VaK
· zpracování odborných recenzí a stanovisek pro oblast VaK
· příprava článků na vybraná témata včetně grafů a prezentací
· odborné korektorské práce a úpravy textů k dalšímu zpracování, návrh a spolupráce při přípravě aktualizací odborných publikací SOVAK ČR
 

- Vliv srážkových vod na plnění zákonných povinností vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury
- Mýty a fakta v oblasti nakládání se srážkovými vodami
- Udržení služby zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejných vodovodů i pro budoucí generace

PANELOVÁ DISKUSE:

Diskuzi řídí:

RNDr. Josef Fuksa CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, vědecký pracovník

Panelisté

Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí ČR, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů

Ing. Filip Wanner Ph. D., Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR, odborný asistent

Ing Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., jednatel

Jiří Mikeš, obce Líšný, starosta 

Témata diskuse

- Proč by měly samosprávy hospodaření s vodou (dešťovou, odpadní, kohoutkovou) řešit?

- Jaké výhody samosprávám může hospodaření s vodami přinést a je možné mezi ně počítat i ekonomickou výhodnost?

- Jak může práce se srážkovými vodami pomoci městům s obcím vyrovnat se s klimatickou změnou?

kávová přestávka
Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.
jednatel

Recyklace šedých a využití srážkových vod: možnost jak snížit náklady na vodné a stočné

Karel Plotěný je absolventem VUT FAST v Brně a postgraduálního studia na VŠCHT v Praze. Od ukončení studia působí v oboru – zpočátku jako vodohospodář a referent investiční výstavby v zemědělském podniku, pak jako projektant průmyslových ČOV. Již 23 let působí na pozici jednatele vodohospodářské firmy ASIO, spol. s r.o, která se zabývá dodávkami technologií pro čištění komunálních i průmyslových vod a v poslední době i výzkumnou činností.
Karel Plotěný je publikačně a mezinárodně činný, aktivně se podílí na tvorbě legislativy v oblasti odpadních vod, externě přednáší na VUT, Masarykově universitě i na ČVUT. Byl místopředsedou asociace čistírenských expertů (AČE ČR) a asociace pro vodu (CzWA) a je místopředsedou odborných skupin při CzWA pro čistírny a odlučovače a pro využití energie z odpadních vod. V rámci výzkumné činnosti se podílí i na mezinárodních výzkumných projektech – mimo jiné i na projektu NAZVA, který se zabývá recyklací nutrientů (a tedy i fosforu) z odpadních vod.

Ing. Eva Neudertová
Skanska Reality a.s.
Specialista Business Developmentu

Zkušenosti developera se systémem recyklace šedých vod v bytovém domě Botanica K

Eva Neudertová absolvovala magisterské studium na katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT se zaměřením na městské odvodnění. Tématu vody a životního prostředí ve stavebnictví se věnuje i nadále v profesním životě. Ve společnosti Aquion a poté Nicoll Česká republika působila na pozici produktová manažerka. Nyní se ve společnosti Skanska Reality věnuje udržitelnějšímu způsobu rezidenční výstavby. Ve volném čase nejvíce ocení aktivní pobyt v přírodě či kreativní tvorbu rozličného druhu.

Zkušenosti developera se systémem recyklace šedých vod v bytovém domě Botanica K:
 • Proč je důležité s vodou pracovat jako s cenným zdrojem?
 • Jak může fungovat systém využívání šedé vody pro splachování toalet?
 • Přínosy vs. úskalí během přípravy, výstavby a samotného provozu domu se splachováním toalet šedou vodou.
Mgr. Alice Nemčok
Softlink, s.r.o.
obchodní a marketingový manažer

On-line monitoring vody v budovách

Alice Nemčok vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes tři roky a zastává pozici obchodního a marketingového manažera. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

Ing. Vratislav Kunc
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
vedoucí oddělení dálkových odečtů

On-line monitoring vody v budovách z pohledu zákazníka

Ing. Jaromír Klaban
Teco a.s.
ředitel

Stoprocentní řízené využití dešťové vody v novostavbě výrobně administrativní budovy

společný oběd
Ing. arch. Martina Sýkorová
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze
urbanistka

Voda ve městě: Multidisciplinární přístup k modré a zelené infrastruktuře

Ing. Jitka Puttnerová
Statutární město Brno
vedoucí referátu koncepce technické infrastruktury Odboru územního plánování a rozvoje

Přístupy k hospodaření s dešťovou vodou v Brně

 Pracovala jako projektantka v oboru vodní hospodářství, nyní dlouhodobě působí na pozici Vedoucí referátu koncepce technické infrastruktury Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

Richard Kohout
Město Lanškroun
referent Odboru životního prostředí

Nakládání se srážkovými vodami v Lanškrouně

David Otoupalík
Občanům s.r.o.
jednatel společnosti

Kapku šetřím v obcích a školách - praktické zkušenosti, město Kyjov

16:00, ukončení konference
Partneři konference
 • Softlink, s.r.o.
 • Skanska Reality
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Pro města a obce
 • Naše Voda
 • Enviweb
 • Energie 21
 • Euractiv
 • TZB - info
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Elektro s napisem
Obecné informace

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI VOLNÉ VSTUPY NA KONFERENCI

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 3. 4. 2019 00:00:00 hod. do 17. 4. 2019 12:00:00 hod. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně on-line. Pořadatelem soutěže je organizátor konference B.I.D. services s.r.o


Účast v soutěži
Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Soutěží vždy jeden účastník z jedné e-mailové adresy (firemní či soukromé), nelze akceptovat více e-mailových adres od jednoho účastníka.  Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

Bonus soutěže nelze uplatnit zpětně na již provedenou registraci

Podmínkou získání výhry je souhlas s uveřejněním jména (stačí křestní) či organizace pro závěrečné vyhlášení výsledků soutěže 

Určení výherců

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 
Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich platných soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání řádně zaregistrovali a současně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováno celkem 6 soutěžících, a to 3 účastníci z rozeslaného newslleteru společnosti B.I.D services s.r.o. a 3 soutěžící z rozeslané pozvánky na konferenci. Tito se tak při splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech stanou výherci v soutěži. 
Soutěž má 6 výherců. Stanovení výherců bude provedeno dle těchto pravidel organizátorem soutěže, a to v den ukončení soutěže. O výsledcích budou výherci vyrozumění e-mailem na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

!!! VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE !!!

Vážení účastníci,

velice si vážíme Vašeho zájmu o naši soutěž o získání volného vstupu na konferenci Management vody ve městech, která proběhne již 25.4.2019. S potěšením uveřejňujeme vítěze, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku. Jsou jimi:

 • Hana Dytrychová, Rosice
 • Alexandr Kotačka, Praha
 • Marcela Niklesová, Praha
 • Zdeněk Kyryan, Praha

Gratulujeme a těšíme se na setkání s vámi na blížící se konferenci.

Adresa místa konání semináře:

Hotel Jurys Inn
Sokolovská 11
Praha 8

mapa zde 

E-mail:jurysinnprague@jurysinns.com

telefon:+420 226 222 600

www.jurysinnprague.com/cz

Doprava:

Hotel se nachází přímo naproti stanici metra a tramvaje
Metro trasa B,C – stanice Florenc
Tramvaj 3,8,24

Parkování v hotelových garážích je možné, a to za sníženou cenu pro účastníky konference tj. 300 Kč/den - omezená kapacita, doporučujeme informovat se předem a místo rezervovat. 
Parkování v okolí hotelu je velmi problematické - několik možností parkovacího stání je např. u Autobusového nádraží Florenc, v podjezdu pod magistrálou (Sokolovská ulice  směrem k ulici Na poříčí ), případně větší parkoviště u Hlavního nádraží  

Poplatky
Základní registrační poplatek 4500Kč
Zvýhodněný registrační poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
Právnické osoby 100% vlastněné městy 3800Kč
Sleva za včasné přihlášení do 10.4.2019 - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 15%
Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce - slevy se nesčítají, platí vždy jedna 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email