Komunální odpad po roce 2030
9:00 - 15:00
15.09.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
hotel Olympik, Praha

Připravovaná nová odpadová legislativa v posledních letech notně rozvířila zaběhnuté vody v hospodaření s odpady: tahanice ohledně budoucího zpracování odpadu, konec skládkování ve velkém, téměř neexistující systém recyklace plastů a v neposlední řadě globální problém, co se vším tím odpadem budeme dělat?

Česká města a obce stále hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat, a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetické využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému.  V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu

Přijďte se dozvědět aktuální informace o stavu nakládání s odpady v ČR, přijďte diskutovat s našimi přednášejícími.

Konference je zorganizována klasickou formou i formou živého přenosu ONLINE pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky.

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.


Na konferenci navazuje následující den seminář Management odpadů v českých městech 16.9.2020.
Využijte ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK OBOU AKCÍ, tj. konference Komunální odpad po roce 2030 (15.9.2020) a seminář Management odpadů v českých městech (16.9.2020) a získejte navíc přístup zdarma k záznamu webináře Aktuální situace v projednávání odpadových zákonů.


Témata konference:

 • Dopady nové legislativy na odpadové hospodářství
 • Recyklace jako technologický proces se svými limity a otazníky
 • Motivační systémy pro odpadové hospodářství v obcích
 • Zkušenosti měst a obcí s provozováním odpadového hospodářství
 • Optimalizace svozu a třídění odpadu
 • Inovace a moderní technologie v odpadovém hospodářství
 • Odpady jako zdroj - energetické využití odpadů

Konference je určena:

 • starostům a radním s kompetencí OH
 • vedoucím odborů investičních, životního prostředí a odpadového hospodářství 
 • politické reprezentaci (poslancům, senátorům)
 • zástupcům ministerstva životního prostředí
 • svazům a zájmovým organizacím
 • soukromým investorům
 • konzultačním a poradenským společnostem
 • firmám dodávající technologie na zpracování odpadu
 • bankám a finančním institucím


Z  minulých ročníků této konference:
2018 - Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
2018 - Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství


      

     

Program
09:00 - 09:05

Moderuje konferenci

Odpady se jako občan zabývá již téměř 45 let, intenzivně se této problematice začal věnovat v roce 2012 na pozici šéfredaktora časopisu Odpadové fórum. 
V současné době vede internetový portál Průmyslová ekologie. 

09:05 - 09:15

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikuje články zejména k tématům strategie vývoje odpadového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství. 

9:15 - 10:30 panelová diskuse
 • Dopady nové legislativy na odpadové hospodářství měst a obcí
 • Budou signalizované změny v české legislativě dostačující pro dosažení recyklačních cílů v roce 2030?
 • Jakým způsobem bude MŽP prosazovat recyklační cíle 65% a 35% procent energetického využití z vytříděných složek KO obcemi?
 • Jakým směrem se bude ubírat navazující či doplňující legislativa?
 • Princip výpočtu třídící slevy pro obce
 • De/motivace obcí k třídění odpadů - náklady na vytříděný odpad jsou tak vysoké, že některé obce si pohrávají s myšlenkou netřídit, vyjde je to totiž levněji 
 • Bioodpad - vyseparovaný biomateriál, paradoxní problém pro města a obce

Diskutující v panelu

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikuje články zejména k tématům strategie vývoje odpadového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství. 

Diskutující v panelu

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. ČAOH se v těchto letech stala přistoupením řady dalších členů sdružením s největší kapacitou recyklačních technologií v České republice. Mezi hlavní priority ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí a funkční přechod na oběhového hospodářství, včetně splnění závazných evropských recyklačních cílů a s tím spojených evropských strategií.

Diskutující v panelu

Milan Kazda se vyučil v oboru diagnostika motorových vozidel a následně absolvoval dvouletou nástavbu s maturitou. Nastoupil do Zemědělského družstva v Kněžicích, kde působil 13 let. Poté absolvoval rekvalifikační kurz na truhláře a v rodinné truhlárně 5 let pracoval jako OSVČ. Vedle tohoto byl zvolen místostarostou obce Kněžice a od roku 1998 tam zastává funkci starosty.  

Diskutující v panelu

Miloš Kužvart získal v roce 1987 doktorát oboru ložisková geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1995 – 2010 se stal členem Rady vlády pro surovinovou politiku. V roce 1997 dosáhl kvalifikace auditora pro systémy managementu kvality a environmentu německého TUV CERT se specializací pro odpadové hospodářství. Od roku 1997 do roku 1998 byl členem Správní rady SUCO – Sdružení pro udělování certifikátů odpadovým firmám.
V rozmezí let 1998 – 2002 působil na pozici ministra životního prostředí České republiky. V letech 2002 – 2006 pokračoval funkcí místopředseda Výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí Sněmovny Parlamentu České republiky.
V roce 2017 – 2018 se stal projektovým manažerem společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.,  pro druhotné energetické zdroje.
Od roku 2017 působí také jako lektor programu OSN UNDP pro využívání biomasy v energetice. V roce 2018 se stal výkonným ředitelem České asociace oběhového hospodářství, z.s., na této pozici působí dodnes.

Diskutující v panelu

Dan Jiránek  absolvoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.  Dále v letech 1999-2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. V letech 1998-2004 pracoval jako náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, v letech 2004 - 2014 a 2018 - 2020 byl primátorem Statutárního města Kladna.
Ve SMO ČR působí jako předseda komise životního prostředí a energetiky. Je dále členem rady AOPK ČR.

Diskutující v panelu

Absolvent VŠB silnoproudá elektrotechnika 1985, absolvent postgraduálního studia VŠCHT, ochrana ovzduší 1993,
Praxe Elektro konstrukce Vítkovice, Magistrát města Ostravy, ochrana ovzduší, hospodaření s komunálními odpady, OZO Ostrava, technický náměstek. Vypracování POH měst a obcí, koncepcí nakládání s odpady a jejich zavedení do praxe. Realizace technologií na využití či úpravu odpadů, výroba paliv z odpadů.   

10:30 - 11:00 přestávka / občerstvení
11:00 - 11:20

Když se dva perou, ale třetí se nesměje, aneb kam jsme se to dostali a jak z toho ven?

Více než 11 let se intenzivně věnuje oblasti veřejných zakázek všech typů, zejména těch otevřených. Současně se specializuje na oblast odpadového hospodářství v celé jeho šířce, od svozu přes třídění a překládání až po odstraňování včetně sledování nejnovějších trendů.
Působí jako jednatel společnosti Alstanet, s.r.o., dodavatele SW pro Facility management a poskytuje poradenskou činnost v oblasti všech provozních nákladů. 
V letech 1998 až 1999 pracoval jako vedoucí oddělení developerských projektů ve společnosti IPS a.s. Následně v letech 1999 až 2001 ve společnosti Skanska CZ (akvizice IPS a.s. švédskou Skanska SE) jako ředitel odboru developmentu a člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností, kde získával cenné zkušenosti z oblasti provozu nemovitostí. 
Absolvent (1998) stavební fakulty ČVUT - obor Ekonomika a řízení stavebnictví. 

Poslední roky jsme svědky soutěžení dvou cest likvidace odpadu v budoucnu (skládky vs ZEVO). Nejistota a odsouvání termínů přináší jen další komplikace a zmatky do celého systému a nedávají klidný spánek tomu třetímu ve hře, tím jsou starostové měst a obcí ČR. Je potřeba zásadní změna, silná a jasná podpora výrobcům a zpracovatelům inteligentně vytříděných odpadů, chytré třídění, přesné měření produkce odpadů u obcí atd. V dnešní moderní době máme elektroměry, vodoměry, plynoměry, měříme množství tepla atd. Všichni platíme přesně za to, co jsme spotřebovali a již velmi zřídka se setkáme s tím, že se náklady rozpočítávají např. mezi byty v domě dle počtu trvale žijících členů v domácnosti. I když si to mnozí z nás ještě pamatují. Posun tímto směrem je jasný a užitečný. Systém poměrového rozpočítávání je přežitý a způsobuje pouze vysoké náklady, protože nemotivuje k šetření. Je tedy potřeba princip měření přenést i do odpadového hospodářství. Je to naprosto jasný trend a je to budoucnost v odpadech. Tyto systémy, které podporujeme již pět let, toto všechno umí a stále se zdokonalují. Je to odpověď na otázku nákladů, řízení míry separace, snižování množství odpadu, a mnohé další. Nastal čas, podívat se pravdě do očí a posunout se od "Potěmkinových vesniček" k chytrému a hlavně praktickému řešení OH. V oblasti tříděného odpadu se pak podíváme na náklady a celkovou bilanci měst a obcí v oblasti třídění. Kolik separování odpadu skutečně stojí? Současná třídící mánie je jen drahá a neekologická odbočka pro velkou část vytříděných odpadů zpátky na skládku, spalovnu nebo cementárnu. Je to jen hra na ekologii a jde zde hlavně o business. V čím zájmu to je, kdo to podporuje? 

11:20 - 11:35

20 let zkušeností s provozováním spalovny Termizo

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Vodní stavby a vodní hospodářství. V období 1986 – 1998 pracoval v Uranových dolech ve Stráži pod Ralskem v různých pracovních pozicích. Od roku 1994 z pozice ředitele závodu Ekologie řídil sanační práce a koordinoval environmentální aktivity při zahlazování následků zejména chemické těžby uranu, posléze z pozice ředitele odštěpného závodu Těžba a úprava uranu s.p., řídil likvidační práce na dolu Hamr I a chemické úpravny uranu. Od roku 1999 pracoval v pozici ředitele marketingu při výstavbě a obsazování průmyslových zón v Liberci a Krupce u Teplic. Od roku 2003 doposud je předsedou představenstva spalovny komunálních odpadů v Liberci TERMIZO a.s.

Přednáška shrnuje základní fakta o zařízení spalovny komunálního odpadu v Liberci, která byla uvedena do provozu v roce 2000. Zabývá se zvoleným umístěním zařízení, popisuje základní technologická data a zvolenou technologii pro energetické využití odpadu. Shrnuje dvacetileté výkony zařízení a hodnotí dopady umístění této infrastukturní stavby v centru krajského města.
Dále se přednáška zabývá tématem separovaného sběru a jeho reálnou materiálovou recyklací.

11:35 - 11:50

Strategie udržitelnosti a chemická recyklace

Vzdělání: Chemická technologie, Ekonomika a Management – VŠ, postgraduální a doktorské studium (MCHTI, VŠCHT, Scuola Superiore E. Mattei, De Paul University, JICA).
Zaměstnání 1982-2016: Kaučuk - technické pozice; Unipetrol - ředitel rozvoje; Koramo - generální ředitel; Česká rafinérská - generální ředitel; ENA - odvětvový poradce; NIS - poradce ředitele, manažer projektů.
Současné zaměstnání: SCHP ČR – ředitel; VŠCHT - odborný asistent katedry řízení a ekonomiky
Odborné znalosti: chemická technologie, zpracování ropy, výroba minerálních olejů a maziv, investiční rozhodování, strategické plánování.
Publikační činnost: spoluautor řady článků, presentací a přednášek na tuzemských i zahraničních konferencích v oblasti polymerních technologií, zpracování a přepravy ropy, rozvoje petrochemických a rafinérských technologií, v oblasti biopaliv a alternativních paliv a o ekonomických aspektech chemického průmyslu; spoluautor 7 knižních publikací v oblasti strategického pánování a řízení investic, spoluautor 8 patentů v oblasti polymerních technologií.

11:50 - 11:55
Ing. Petr Karásek
INISOFT s.r.o.
obchodní zástupce

Komplexní řešení svozu odpadů

11:55 - 12:20 Prostor pro diskusi

12:20 - 13:20 přestávka /oběd
13:20 - 13:35

Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství – ano či ne?

Je absolventkou VUT Brno, FAST, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Působila jako referent ochrany zemědělského půdního fondu JZD Jana Černého v Moravské Nové Vsi, poté jako samostatný odborný referent na Katastrálním úřadu v Břeclavi a vedoucí odboru obecního úřadu v Moravské Nové Vsi.
V letech 1998 – 2002 se stala místostarostou obce Moravská Nová Ves, 2002 – 2010 starostou obce Moravská Nová Ves. Od roku 2011 zastává pozici výkonné ředitelky a.s. Hantály Velké Pavlovice, kde působí do současnosti.
Od roku 2017 doposud je také poslankyní Parlamentu ČR (STAN), členka Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí, předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj.

 • Společné řešení problematiky OH v regionu
 • Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství
 • Společné investice do OH v regionu
13:35 - 13:55

Využití zbytkových plastů ze třídící linky firmy HANTÁLY a.s. formou termického rozkladu

Vystudoval vysokou školu právnického směru. Od roku 1998 zastával vedoucí pozici a byl odborným expertem ve společnostech s environmentální tématikou a recyklace plastů s pobočkami Týnec nad Sázavou, Bzenec, Frýdek-Místek.
Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti – recyklační a automatické optické separační technologie. V roce 2010 se stal jednatelem a společníkem EPM-ECOPLAST MACHINERY s.r.o, v roce 2016 jednatelem a společníkem ENRESS s.r.o.

 • Produkty získané po termickém rozkladu
 • Modul technologie termického rozkladu TDU2000
 • Energetický potenciál modulu TDU2000 a energetická soběstačnost provozu depolymerizace
13:55 - 14:10

Výhody obcí sdružených do svazků

Vystudovala Lesnickou fakultu na Mendlově univerzitě v Brně, obor lesní inženýrství (1994). V letech 1994 – 2001 pracovala jako manažer vzdělávání ve Vzdělávacím institutu pro rozvoj středního a vrcholového managementu. V letech 2001 – 2003 ve společnosti Krušnohorské lesy Litvínov, v obchodním a marketingovém oddělení. Od roku 2004 pracovala jako  projektový manažer v projektech z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost u soukromých subjektů a u Masarykové univerzity v Brně. Od roku 2010 je starostkou obce Sudice. V roce 2018 založila společně s ostatními obcemi společnost Technické služby Malá Haná a stala se jednatelkou společnosti. Majiteli této komunální společnosti jsou obce z regionu Boskovicka a Svitavska ( celkem 47 obcí a 2 města).

 • Nové technologie u svozů odpadů jako příprava na budoucnost 
 • Význam meziobecní spolupráce v řešení odpadového hospodářství
 • Systémy „ Door to door“ v návaznosti na novou legislativu
14:10 - 14:25

Obce a města na prahu nové éry nakládání s odpady aneb příběh „Kam s ním“ pokračuje

Pavel Drahovzal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno, poté pracoval jako právník a zástupce vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí ČR. Od roku 2010 je starostou obce Velký Osek, od roku 2013 také členem předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

 14:25 - 15:00 Prostor pro závěrečnou diskusi

PO SKONČENÍ KONFERENCE V CCA 15 HODIN VÁS ZVEME NA RAUT A NEFORMÁLNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
Partneři konference
 • Obce jinak
 • WASTen, z.s.
 • Inisoft
 • Pro energy nové
 • MODERNI OBEC
 • Energie 21
 • Euractiv
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • TZB - info
 • Energy-hub
 • Pro města a obce
 • Odpady
 • Komunální technika
 • TŘETÍ RUKA
Obecné informace

Hotel Olympik ****

http://www.olympik.cz/
Sokolovská 138, Praha 8 186 76

Recepce hotelu
tel: +420 266 184 820 / fax: +420 266 184 813

Souřadnice Olympik
50° 5’ 54.0358151" N
14° 28’ 6.5635872" E

Parkování:
Parkovat lze před hotelem na hlídaném parkovišti za 200 Kč /celý den. Nejprve je nutné vyzvednout si parkovací kartu na recepci hotelu pro otevření závory parkoviště.

MHD doprava
Metro a tramvaj zastávka „Invalidovna“ (trasa B), tramvaj č. 3, 8, 24,
cca 300 metrů od hotelu

Ubytování v hotelu Olympik****

 • single pokoj vč. snídaně: 1.500,- Kč
 • double pokoj vč. snídaně: 1.700,- Kč

Zájemci o ubytování v hotelu Olympik*** hlaste se prosím pod heslem
"BID Services" přímo na rezervačním oddělení hotelu:

 • 266 184 510
 • reservation@olympik.cz

Poplatky
Registrační poplatek pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 3200Kč
Kombinovaná cena (tj. konference 15.9. + seminář 16.9.) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 5100Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 2500Kč
Poplatek za online přenos konference 15.9. i semináře 16.9. do Vašeho PC (bez účasti na konferenci i semináři) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 3900Kč
Registrační poplatek pro soukromý sektor 4500Kč
Kombinovaná cena (tj. konference 15.9. + seminář 16.9.) pro soukromý sektor 7900Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) pro soukromý sektor 3500Kč
Poplatek za online přenos konference 15.9. i semináře 16.9. do Vašeho PC (bez účasti na konferenci i semináři) - pro soukromý sektor 5200Kč
Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email