Nákup energie v organizacích veřejné správy Brno
9:00 - 14:00
16.05.2019
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Brno, hotel Avanti
 

Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií. To vše může přinést nemalou finanční úsporu. 

Seminář nabídne komplexní pohled na nákup energií ve veřejné správě, který kombinuje praktické zkušenosti zástupců veřejné správy s informacemi od odborníků. 


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve


Marcela Musílková 

Seminář Nákup energie v organizacích veřejné správy 2017

 

 

  

Program

Moderátor

Absolvoval magisterské studium v oboru Řídicí a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bakalářské studium v oboru Automatizace a řídicí technika na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dříve Vysokého učení technického v Brně. V letech 1996 – 2000 působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zajišťoval dohled nad podmínkami podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Od roku 2000 do roku 2011 byl zaměstnán jako konzultant a následně provozní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., kde působí jako jednatel společnosti dodnes. Je energetickým specialistou, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, členem dozorčí rady Národního energetického klastru a členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.
09:00 - 09:30

Jak správně nakupovat energie? Cena energie - porozumějte struktuře ceny. Poptávka na dodávku energie – formulujte svou poptávku správně. Výběr správného dodavatele. Kontrola toho, co jste skutečně dostali.

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

09:30 - 09:50

Zkušenosti s nákupem energie prostřednictvím otevřené veřejné zakázky

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2011 nastoupila na pozici asistentky vedoucího Odboru správy a údržby majetku města, energetik. V roce 2015 byla pracovní pozice osamostatněna a zaměřena čistě na energetiku. Od roku 2012 se zaměřuje na zavádění energetického managementu na Magistrátu města Prostějova. Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, projekt Smart Prostějov. 

 

09:50 - 10:10

Nákup energie na komoditní burze - zkušenosti města Kolín

Michal Pazdera je od roku 2016 zaměstnancem Městského úřadu Kolín – odboru hospodářské správy. Na pracovní pozici energetického manažera nastoupil v roce 2017. V předchozí praxi byl zaměstnancem společnosti SMSK a.s, která byla založena městem Kolín za účelem zabezpečení správy městských sportovišť. Do stávající pracovní náplně patří především vedení energetického managementu na úrovni města a příspěvkových organizací za účelem efektivního hospodaření s energiemi.

Město Kolín v roce 2016 jasně definovalo svou energetickou politiku a rozhodlo se postupně zavést a rozšiřovat systém energetického managementu, který vychází z normy ČSN EN ISO 50001.

Zkušenosti s nákupem energie na komoditní burze.  Město Kolín realizovalo prostřednictvím komoditní burzy nakáp energie formou „jednorázového nákupu“, kdy parametrem soutěže byla výsledná cena a také tzv. metodou postupné fixace, kdy soutěžním parametrem byla zisková marže dodavatele. Sdružený nákup byl postupně rozšiřován o příspěvkové organizace, k tomu přispěl zavedený energetický management, který usnadnil přípravu celé soutěže.

10:10 - 10:30

Zkušenosti s postupným nákupem energií v městě Uničov

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1999), obor právo. V letech 1996-2001 s roční přestávkou pracoval v Advokátní kanceláři Muzikář, Šimáčková & Odehnal v Brně, nejdříve jako praktikant, poté jako advokátní koncipient. Od roku 2001 působí na Městském úřadě v Uničově na majetkoprávním odboru, v rámci něhož řeší majetkové dispozice s nemovitým majetkem, správu nemovitostí a vymáhání pohledávek v samostatné i přenesené působnosti obce.

10:30 - 10:50

Nákup energie v době rostoucí ceny - aktuální situace na trhu a doporučení jak nakupovat v době, kdy cena energií roste a neklesá

Karel Plzák má dlouholeté zkušenosti s obchodováním s elektřinou. Působí ve společnosti Amper Market od jejího samotného založení v roce 2011, kde začínal jako obchodník a následně se zaměřil na veřejný sektor. Za dobu svého působení v Amper Market se aktivně a s velkou mírou úspěšnosti zúčastnil téměř tisíce veřejných zakázek na dodávku komodit od těch nejmenších po tu absolutně v České republice největší. Je absolventem magisterského studia na Vysoké škole ekonomické a manažerské fakulty ESMA Barcelona, odkud si odnesl titul MBA. Rád sportuje a ve volném čase se věnuje technice a automobilovému sportu.

Diskuze
Přestávka na kávu
11:30 - 11:50

Pravidla veřejného zadávání při nákupu energie

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokáta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

11:50 - 12:10

Smluvní vztahy mezi odběrateli a dodavateli.Práva zákazníka na energetickém trhu.

Vystudoval magisterský obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářský obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a začal se intenzivně věnovat energetickému právu. Od roku 2014 je členem České advokátní komory.V současné době působí na pozici advokáta u advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice. 

12:10 - 12:30

Příprava zakázky - jak připravit podklady pro nákup

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

12:30 - 12:50

Smluvní vztahy při nákupu energie- pohled z praxe

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Co všechno můžeme chtít po dodavatelích energie? Automatizovaný sběr dat

Závěrečná diskuze se všemi přednášejícími - prostor pro dotazy a sdílení
14.00 hod.Společný oběd
Partneři konference
  • PXE
  • Amper Market as
  • MODERNI OBEC
  • Echo24
  • Energie 21
  • Pro energy nové
  • TZB - info
  • Pro města a obce
Obecné informace

Hotel Avanti 

Střední 61

Brno - Královo Pole

tel: 541 510 111

hotel@hotelavanti.cz

www.hotelavanti.cz

Nabídka ubytování v hotelu Avanti: 

1700 Kč za jednolůžkový pokoj, včetně místních poplatků, DPH, parkovného, snídaně formou bufetu a vstupu do hotelového relaxačního centra 

V případě zájmu rezervujte přímo v hotelu s odkazem na vaši účast na tomto semináři.

Ce

Poplatky
Základní poplatek pro veřejnou správu 1990Kč
Základní poplatek pro soukromý sektor 3900Kč
Právnické osoby ve 100 % vlastnictví veřejné správy 2500Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email