Obchodování s energií v ČR 2019
14.05.2019
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, hotel Olympik
 

Konference o trendech a novinkách na energetických trzích. Letošní 8. ročník konference slavnostně zahájí René Neděla náměstek ministryně z Ministerstva průmyslu a obchodu. Letos se zaměříme na následující témata: 

 • novela zákona o POZE: pravidla překompenzace, aukční mechanismus na podporu POZE, akumulace
 • novela energetického zákona
 • rozvoj elektromobility a její dopady na energetický trh 
 • vývoj cen energií a prognozy dalšího vývoje
 • aktuální trendy na energetických trzích

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI VOLNÉ VSTUPY NA KONFERENCI

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 6. 5. 2019 00:00:00 hod. do 10. 5. 2019 12:00:00 hod. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně on-line. Pořadatelem soutěže je organizátor konference B.I.D. services s.r.o

Účast v soutěži
Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Soutěží vždy jeden účastník z jedné e-mailové adresy (firemní či soukromé), nelze akceptovat více e-mailových adres od jednoho účastníka.  Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

Bonus soutěže nelze uplatnit zpětně na již provedenou registraci

Podmínkou získání výhry je souhlas s uveřejněním jména (stačí křestní) či organizace pro závěrečné vyhlášení výsledků soutěže 

Určení výherců

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 
Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich platných soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání řádně zaregistrovali a současně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováno celkem 6 soutěžících, a to 3 účastníci z rozeslaného newslleteru společnosti B.I.D services s.r.o. a 3 soutěžící z rozeslané pozvánky na konferenci. Tito se tak při splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech stanou výherci v soutěži. 
Soutěž má 6 výherců. Stanovení výherců bude provedeno dle těchto pravidel organizátorem soutěže, a to v den ukončení soutěže. O výsledcích budou výherci vyrozumění e-mailem na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

Program

moderuje konferenci

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

09:00 - 09:10

Úvodní slovo

Vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation  - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

09:10 - 09:30

Zimní balíček, implementace v rámci států EU a Data Hub.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky (1999), dále absolvoval postgraduální studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (2010). V letech 1998–2000 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci Energetická regulační správa jako analytik. Od roku 2001 se věnoval založení a budování Energetického regulačního úřadu, kde jedenáct let zastával funkci místopředsedy a ředitele sekce regulace. Během svého působení na úřadě se věnoval především regulaci cen v odvětvích elektronergetiky, plynárenství a teplárenství, procesu liberalizace a tvorbě pravidel pro tato odvětví, řešení sporů a v neposlední řadě problematice obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace. Od roku 2012 působí ve společnosti Ernst & Young, kde vede tým energetických expertů. Od roku 2015 zastává funkci výkonného ředitele pro energetiku pro region středovýchodní Evropy. Nadále se specializuje na problematiku regulace, domácí i evropskou energetickou legislativu a obnovitelné zdroje energie. Věnuje se rovněž poradenství při akvizicích v energetice a mezinárodním integračním projektům. 

09:30 - 09:50

Jde EP Holding proti současným energetickým trendům Evropy? Jak vidí své postavení na trhu?

Jiří Feist zastává pozici ředitele pro strategii společnosti EP Energy od dubna 2012. Je absolventem ČVUT (1986), fakulty elektrotechnické. V letech 2004-2011 pracoval pro společnost ČEZ, a.s. na pozici ředitel strategie a rozvoje trhu, v letech  2002- 2004 byl ředitel pro strategii ve společnosti ČEPS, a.s. a ředitelem centrálního dispečinku ČEPS, dříve spadajícího pod ČEZ, a.s. v letech 1996-2002. 

Byl  člen organizačního výboru asociace CENTREL ( provozovatelé  přenosových soustav Polska, Maďarska, Slovenska a ČR), v letech 2003/2004 byl místopředsedou a členem organizačního výboru UCTE a mezinárodních projektů na propojení  české energetické soustavy se západoevropským energetickým systémem ( 1992-1996 vedoucím tohoto projektu). V letech 2002-2004 byl jedním s prezidentů výkonného týmu severo-jižního propojení k zóně UCTE.

Pohled na celkový vývoj trhu v Evropě, strategie EPH a jeho místo na něm. Zdrojová dostatečnost, výhled do budoucnosti trhu co se zdrojového rozložení týče. Akumulace

09:50 - 10:10
Diskuzní panel

Kam směřuje současná energetika? Zdrojová základna, digitalizace...

Ing. Jiří Feist, Ing. Blahoslav Němeček, PhD., Ing. Vladimír Vlk, Ing. Ladislav Havel

10:10 - 10:40 Přestávka na kávu
10:40 - 11:10

Novela zákona o POZE a novela Energetického zákona

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, ...). Pracuje na MPO, kde pracoval na různých pozicích: referent pro elektroenergetiku – poradce náměstka ministra – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství – ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky MPO. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Totéž za MPO při tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření). Od 1.5. 2019 je členem rady ERÚ. 

11:10 - 11:30

Změny v obchodování s emisními povolenkami

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

11:30 - 11:50

Priority a aktuální témata trhů s energiemi a ERÚ, aukce

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016,  tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

11:50 - 12:50 Oběd
12:50 - 13:10

Cenový vývoj, objemy obchodování s produkty PXE a vývoj trhu z pohledu PXE

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

13:10 - 13:30

Současný stav energetiky a jeho dopad na vývoj ceny elektrické energie.

Vystudoval obchodní fakultu VŠE, obor zahraniční obchod, dále absolvoval řadu kurzů a stáží v ČR i zahraničí (AEM, London Business School). V letech 1990–2003 pracoval ve vedoucích pozicích pro globální společnosti v oblasti marketingu a podnikového poradenství (DDB, Ernst & Young), následně ve vlastní poradenské společnosti Brain Logistics zaměřené na oblast podnikových akvizic a dotací. V roce 2011 spoluzaložil společnost Amper Market, a.s., ve které je členem představenstva odpovědným za oblast obchodu. Tuto společnost také zastupuje v Asociaci energetických manažerů a Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. Je specialistou AMSP pro oblast energetiky. 

13:30 - 13:50

Současné trendy a novinky v LNG, spekulace vývoje cen energií

Specializace: systémové plynárenství se zaměřením na energetickou bezpečnost 

Vzdělání: Sciences Po v Paříži, obor International Energy; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Politologie 
V EGÚ Brno: od roku 2016 
Osobní motto: Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky.
13:50 - 14:10

Aktuální problémy evropského velkoobchodního trhu s elektřinou z pohledu tradera

Je absolventem strojní fakulty (obor tepelné a jaderné stroje a zařízení) Českého vysokého učení technického v Praze.  Od roku 1986 působil ve společnosti ŠKODA v Plzni v různých technických, později manažerských funkcích, naposledy jako výkonný ředitel pro informatiku a řízení v roce 1998. V roce 1999 se stal obchodním ředitelem společnosti Plzeňská energetika s.r.o., kterou v té době vlastnila americká energetická společnost CINERGY. Zároveň v rámci evropské struktury této společnosti zastával funkci ředitele business development pro střední a východní Evropu. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s. jako vedoucí tuzemské a zahraniční kontraktace. Od roku 2007 v nové struktuře útvaru trading působil jako manažer Front Office se zodpovědností za veškeré velkoobchodní transakce s elektřinou a jinými energetickými komoditami skupiny ČEZ.   Od 1. 5. 2016 se stal ředitelem útvaru trading.

14:10 - 14:30

Co drivuje cenu elektřiny v ČR a Evropě? Vliv energetických komodit na cenu elektřiny, klimaticko-energetické cíle 2030, nástup nových technologií…

V útvaru Strategie se zabývá vyhledáváním příležitostí a identifikací rizik vyplývající z vývoje trhů, regulace nebo technologií. V poslední době se zaměřuje na rozvojové projekty například v oblasti akumulace. Ve Skupině ČEZ je od roku 2007, předtím pracoval v různých finančních pozicích např. ve společnostech Veolia nebo Esso. Je absolventem Fakulty sociálních věd UK a Vysoké školy ekonomické.

14:30 - 14:50

Vývoj cen energií a prognózy dalšího vývoje, aktuální trendy na energetických trzích, projekt xBID.

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, Katedry elek¬troenergetiky, kde je v současné době studentem doktorského studia. V letech 2009 – 2016 pracoval jako technický konzultant v energetice se zaměřením na elektro a I&C části elektráren a certifikaci PpS. Ve společnosti OTE, a. s., pracuje od roku 2016 a od roku 2017 ve funkci vedoucího odboru Obchod, odpovědný je mj. za organizaci a provoz organizovaných krátkodobých trhů s elektřinou a plynem.

Partneři konference
 • Amper Market as
 • EGÚ BRNO
 • Energie 21
 • Moderní obec
 • Echo24
 • Pro energy nové
 • Energetika
 • Elektro s napisem
 • TZB - info
 • Euractiv
Obecné informace

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TŘI VOLNÉ VSTUPY NA KONFERENCI

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 25. 4. 2019 00:00:00 hod. do 7. 5. 2019 12:00:00 hod. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně on-line. Pořadatelem soutěže je organizátor konference B.I.D. services s.r.o


Účast v soutěži
Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Soutěží vždy jeden účastník z jedné e-mailové adresy (firemní či soukromé), nelze akceptovat více e-mailových adres od jednoho účastníka.  Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

Bonus soutěže nelze uplatnit zpětně na již provedenou registraci

Podmínkou získání výhry je souhlas s uveřejněním jména (stačí křestní) či organizace pro závěrečné vyhlášení výsledků soutěže 

Určení výherců

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 
Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich platných soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání řádně zaregistrovali a současně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováni celkem 3 soutěžící, a to 3 účastníci z rozeslaného newslleteru společnosti B.I.D services s.r.o. Tito se tak při splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech stanou výherci v soutěži. 
Soutěž má 3 výherce Stanovení výherců bude provedeno dle těchto pravidel organizátorem soutěže, a to v den ukončení soutěže. O výsledcích budou výherci vyrozumění e-mailem na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

Poplatky
Základní poplatek pro soukromý sektor 5900Kč
Základní poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
Sleva za včasné přihlášení do 15.4. (slevy se nesčítají lze uplatnit jen jednu) 15%
Sleva pro dva a více účastníků z jedné organizace (slevy se nesčítají lze uplatnit jen jednu) 20%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email