Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území
úterý
01.10.2019
Hotel Olympik, Praha
 

Procházíme se městem. Horko na nás sálá z každého milimetru čtverečního. Doufáme, že pohled na hladinu vody nás ochladí, ale potok je vyschlý. Hledáme stín, ale stromy kolem jsou příliš malé, aby ho poskytly.

Projevy klimatické změny, v kombinaci s nárůstem zpevněných ploch a dalšími faktory, způsobují vznik tepelných ostrovů. Žít na tepelném ostrově znamená: mít klimatizaci, mít zatemněná okna, utíkat o víkendech na chalupu, věšet v ložnici mokré ručníky nebo dávat pyžamo do mrazáku. V některých městech však objevili i jiná řešení. Pokud totiž využijeme "zelenomodrou", z neúnosného vedra se stane zvladatelné horko.

Zelená a modrá infrastruktura by měla být neoddělitelnou součástí všech územních plánů, projektů sídlišť, obchodních center, průmyslových zón, sportovišť, kulturních domů, školských a zdravotních zařízení a jejich parkovišť. Musíme ji ovšem přijmout se stejnou důležitostí, s jakou vnímáme např. dopravní dostupnost nemocnic.

Umístění přírodě blízkých opatření v zastavěném prostoru je však obtížné. Je proto vhodné kombinovat je s technickými prvky. Symbióza přírody a techniky hraje důležitou roli v regulaci veder. Přínosem je estetická stránka, dále vliv na psychiku nebo na veřejné zdraví.

Otázkou je, zda se odborníci domluví. Hydrogeolog, hydrolog, hydrotechnik, vodohospodář, biolog, geobotanik, zahradní architekt, urbanista,... Týmová spolupráce dotčených profesí je nezbytná a je poměrně náročným úkolem. Zvlášť s ohledem na vytváření různých koncepcí měst na základě různých dotačních titulů, které nejsou obsahově provázané. Mnohdy se stává, že Územní systém ekologické stability naráží na jinou koncepci, třeba na Generel zeleně. I o tomto tématu je nutné se bavit a uvědomit si všechny souvislosti.

Opatření, která již mají některá města zavedena, je více. Naše konference chce nabídnout na jedné straně pokročilé zkušenosti měst, na druhé straně možnost dialogu a sdílení zkušeností.  Na konferenci uslyšíte odborníky, zastupitele měst i pracovníky úřadů.

Přijďte nám říct i Vy, s jakými problémy se potýkáte, přijďte se inspirovat a zvolit optimální zelenomodrou ve svém městě.

Na setkání s Vámi těší

Gabriela Licková
manažerka konference
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

Program

Hlavní témata:

Cíl - předejít suchu

  • Modrozelená kombinace přírodních a technických prvků
  • Efektivní hospodaření s dešovou vodou   
  • Zahradní úpravy - jaké druhy rostlin vybírat a kam vysazovat
  • Týmová spolupráce

Města jsou plna nepropustných ploch. Déšť se proto nemůže po dopadu přirozeně vsáknout. Větší část srážek tedy odtéká po zpevněném povrchu do dešťových vpustí. Stokovou sítí je dešťová voda, aniž by byla výrazně znečištěna, odváděna pryč. Dochází k nárůstu objemu povrchového odtoku, k jeho zrychlení a ke zvýšení maximálních odtoků. Zároveň se snížuje schopnost transformovat odtokovou vlnu.

Evapotranspirace je souhrnný výpar z rostlin a z ostatních povrchů. Její význam spočívá v aktivní schopnosti rostlin aktivně ovlivňovat množství odpařené vody, a tím ovlivňovat své okolí. Transpirace probíhá prostřednictvím průduchů, kterých je na listech rostlin 100 až několik set na mm čtvereční. Každý průduch je zvlášť regulován, z tohoto pohledu funguje vegetace jako velmi účinné klimatizační zařízení, reagující na jakoukoli změnu okolního prostředí. Evapotranspirací se může z 1 metru čtverečního odpařit 3 – 6 litrů vody za den, z míst bez vegetace je to přibližně pouze 1 litr. (Zdroj: J. Pokorný, 2007)

Říkáme, že je třeba v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky před urbanizací. Zeleň a vodoteče by však potřebovaly mnohem větší prostor, zvlášť pokud horninové prostředí infiltraci brání. Nezbývá, než se naučit správně kombinovat přírodní a technické prvky.    

Pozn.: Témata budou průběžně konkretizována a doplňována.

Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------